W okresie 9.02 – 15.03 : Koło Naukowe Pedagogiki Pracy ”Semper Salvus” wraz z opiekunem Panem dr K. Neischem – realizowało w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym projekt: ”Zwiększanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Celem warsztatów było przygotowanie osób z różnymi typami niepełnosprawności do wejścia na otwarty rynek pracy. Realizacja tej problematyki odbywała się poprzez przybliżenie specyfiki mechanizmów i barier występujących na rynku pracy, efektywnych sposobów poszukiwania pracy i możliwych metod wsparcia zatrudnienia  skierowanych do osób niepełnosprawności, jak i pracodawców zatrudniających tego typu osoby.

Przeprowadzony został cały proces przygotowania potencjalnych kandydatów do aktywnych postaw na rynku pracy- poczynając od tworzenia grupy wsparcia, odkrywania własnych predyspozycji ( mocnych i słabych stron), sposobów wyszukiwania ofert pracy i ich analizowania, przygotowania dokumentów aplikacyjnych(CV i list motywacyjny), a kończąc na przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia warsztatowe były skierowane do pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej oraz uczestników  Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). Zastosowano metody aktywizujące uczestników – grupy dyskusyjne, ćwiczenia, gry dydaktyczne, metody przypadków oraz odgrywanie ról.

W procesie diagnozowania predyspozycji zawodowych wykorzystane zostały standardowe narzędzia stosowane w poradnictwie zawodowym; dostosowane do możliwości psychicznych uczestników.

Projekt zakończył się skromną uroczystością, w której uczestniczyli: Pani Prezes Fundacji – T. Jednoróg, terapeuci zatrudnieni w ośrodku oraz studenci prowadzący zajęcia wraz z opiekunem koła naukowego. Dyrektor INP – Prof. Z. Jasiński wręczył uczestnikom pamiątkowe certyfikaty. Uroczystość została uświetniona występem zespołu muzycznego WTZ –  laureatów festiwali piosenki osób niepełnosprawnych – w składzie: Tomka, Franka, Janusza i Arka.

 

 

Tekst: Dr Karol Neisch, Paweł Cieśla

Fotografie: Paweł Cieśla