W dniu 13 maja 2016 r. – studenci pedagogiki pracy z doradztwem zawodowym wraz z opiekunem dr K. Neischem, brali udział w wycieczce studyjnej, w ramach XII Dni Otwartych Elektrowni Opole.

Celem wizyty było zapoznanie się z kwestiami BHP ( zagrożenia zawodowe oraz ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach pracy jak i stosowane działania profilaktyczne) oraz ochrony środowiska w tak specyficznym zakładzie pracy jakim jest elektrownia.

W elektrowni do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystuje się jako paliwo węgiel kamienny oraz biomasę. Wytwarzana energia elektryczna zasila krajowy system elektroenergetyczny, a wytwarzana – jako produkt uboczny – energia cieplna jest dostarczana okolicznym odbiorcom indywidualnym i zbiorowym ( ciekawostką jest cena tej energii, która jest niemal 2 krotnie niższa niż w mieście Opolu).

Proces technologiczny wytwarzania energii elektrycznej może być uciążliwy dla środowiska ( duże zużycie wody, emisja dymów i pyłów, produkty spalania; tlenki siarki i azotu, emisja hałasu) – stąd też istotne znaczenie ochrony środowiska. W elektrowni obecnie prowadzone są prace inwestycyjne związane z rozbudową mocy produkcyjnych – do dotychczasowych 4 bloków energetycznych dobudowane zostaną kolejne 2 – elektrownia uzyska wówczas 3300MW ( obecnie 1500MW). Jest to w tej chwili największa inwestycja energetyczna w skali Europy.

Wizyta w ramach dni otwartych była podzielona na dwie części. Podczas pierwszej części wyświetlono prezentację multimedialną, na której szczegółowo zaprezentowano proces wytwarzania energii elektrycznej. Zwrócono także uwagę na gospodarkę wodno-ściekową, oczyszczenie spalin z pyłów i produktów spalania; szczególną uwagę zwrócono na zagospodarowanie produktów ubocznych procesu technologicznego takich jak pyły dymnicowe i gips.

Natomiast druga część obejmowała zwiedzanie wszystkich etapów wytwarzania produkcji energii, poczynając od nawęglania poprzez młyny węglowe, kotły, turbogenerator oraz nastawnię bloku energetycznego i stację uzdatniania wody wraz z chłodniami kominowymi.

Dużą atrakcją wycieczki była możliwość podziwiania elektrowni, jej okolicy a przede wszystkim prowadzonych prac inwestycyjnych – z poziomu tarasu widokowego znajdującego się na poziomie około 40 metrów.

 

Tekst: Dr Karol Neisch, Paweł Cieśla

Zdjęcia: członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Pracy