W dniach 10-12 listopada 2016 roku w Opolu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe zorganizowane na bazie długoletniej kooperacji pomiędzy Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, a Katedrą Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Poczdamskiego.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Wewnętrzne reformy w szkołach
i edukacji nauczycieli z niemiecko-polskiej perspektywy” 
miało na celu wymianę myśli, doświadczeń i wniosków z prowadzonych przez obydwa ośrodki naukowe badań.

W składzie Komitetu Naukowego Międzynarodowego Seminarium Naukowego byli: prof. zw. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski) oraz prof. Frank Tosch (Uniwersytet Poczdamski). Komitet Organizacyjny składał się z pracowników dydaktyczno-naukowych oraz doktorantów Instytutu Nauk Pedagogicznych: dr Marzanny Pogorzelskiej, mgr Marka Wiendlocha, dr Karola Neischa, mgr Pawła Cieśli.

Uroczyste otwarcie dokonane zostało przez prekursorów wspólnej współpracy
i jednocześnie przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Naukowego Seminarium, którzy podkreślili satysfakcję z dotychczas podejmowanych, wieloletnich działań.

Podczas konferencji uwzględniono dwie pespektywy tematyczne, skupione wokół  wewnętrznych reform w szkołach i edukacji nauczycieli w Polsce i w Niemczech. Istota tematyki przedstawiona  została zarówno w kontekście historycznym jak i teraźniejszym.

W trakcie konferencji zakres tematyki prezentował się następująco: Koncepcja kształcenia nauczycieli Sejmu nauczycielskiego w rozważaniach (prof. Jolanta Kwiatek, Uniwersytet Opolski), Reforma kształcenia nauczycieli dla szkolnictwa wyższego w koncepcji Jędrzejowiczowskiej (prof. Bogdan Cimała, Uniwersytet Opolski), Reforma kształcenia nauczycieli w Polsce po roku 1972. (prof. Zenon Jasiński, Uniwersytet Opolski), Kompetenzerwerb in Schulpraktischen Studien im Potsdamer Modell der Lehrerbildung (Prof. Frank Tosch, Universität Potsdam), Przygotowanie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych. (dr Karol Neisch, Uniwersytet Opolski), Lehramtsstudierende und Schülerinnen im Lernort Museum – Erfahrungen bei Führungen in den  Reckahner Museen (Dr. Silke Siebrecht-Grabig, Universität Potsdam), Erziehungswissenschaft im Potsdamer Praxissemester der Lehramtsstudiengänge (Dr. Jörg Link, Universität Potsdam), Reform der Schule und Lehrerausbildung – Dilemmaten, Probleme und Diskrepanzen (dr Marzanna Pogorzelska, Universität Opole), Aktuelle Änderungen in der Pflichtschule gegen innere Reform der Schule. (mgr Marek Wiendlocha, Universität Opole).

Seminarium przebiegało na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Warto podkreślić, że program był niezwykle bogaty i interesujący, a prezentowana tematyka wpisywała się w zainteresowania naukowe obydwu placówek.

W trakcie konferencji zorganizowano uroczystą kolację z nowymi przedstawicielami władz wydziałowych i instytutowych. Swoją obecnością zaszczycili dr. hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO (Prodziekan Wydziały Nauk Społecznych), dr hab. Edward Nycz, prof. UO (Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych), dr hab. Eugenia Karcz, prof. UO (Zastępca Dyrektora Instytutu Ds. Naukowych), oraz dr Ewelina Konieczna (Zastępca Dyrektora Instytutu Ds. Kształcenia i Studentów). W trakcie uroczystej kolacji głos zabrali wszyscy przedstawiciele władz gratulując organizacji konferencji oraz deklarując dalszą owocną współpracę pomiędzy Uniwersytetem Poczdamskim
i Uniwersytetem Opolskim.

 

Marzanna Pogorzelska / Marek Wiendlocha