W sobotę 19 listopada 2016 roku zmarł Dr PIOTR SASIN wieloletni, znany i lubiany, szanowany i ceniony pracownik Uniwersytetu Opolskiego – adiunkt w
Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych UO.

Dr Piotr Sasin urodził się 22 maja 1961 roku w Zabrzu. Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1991 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja na Wydziale Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW.
Od 1998 roku związany był z Uniwersytetem Opolskim. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Prorodzinnej Edukacji Seksualnej (1999r.), Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Pomocy Społecznej (2004r.). W roku 2006 uzyskał na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, na podstawie rozprawy doktorskiej na temat „Funkcjonowanie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków” przygotowanej pod opieką naukową prof. zw. dr hab. J. Brągiel.
Dr Piotr Sasin posiadał ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe. Był specjalistą Terapii Uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, specjalistą w zakresie edukacji seksualnej Instytutu Zdrowia Seksualnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, trenerem I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym doradcą w zakresie HIV/AIDS. Ukończył wiele szkoleń w zakresie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej (między innymi takich, jak: Szkoła Trenerska Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi, Metody Terapii Uzależnionych Narkotykami oraz Zagrożenia Wirusem HIV Akademii Europejskiej na Śląsku w Bad Marienberg w Niemczech).
Pełnił wiele ważnych funkcji. W latach 1992-1998 był pełnomocnikiem Wojewody Opolskiego ds. Zapobiegania Narkomanii. Od roku 1990 pracował jako specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym „MONAR” w Dębowcu. Był też realizatorem bardzo wielu warsztatów i programów edukacyjnych, w tym między innymi: programu edukacyjnego „Przeciw Bezradności” Fundacja „Arka”, warsztatów psychoedukacyjnych „Mechanizmy Uzależnień” Instytutu Edukacji i Psychoterapii „Integra”. Był również doskonałym superwizorem.

Zainteresowania badawczo-naukowe dra Piotra Sasina koncentrowały się na problematyce funkcjonowania osób uzależnionych i ich rodzin, a zwłaszcza na problemach rodziców dziecka uzależnionego od narkotyków oraz sposobach ich wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z faktu uzależnienia dziecka. Ponadto dotyczyły profilaktyki i terapii uzależnień, a szczególnie uzależnienia od narkotyków, a także promocji zdrowia seksualnego i problematyki HIV-AIDS.
W swoim dorobku naukowym Dr Piotr Sasin posiadał wiele ważnych i wartościowych publikacji. Jest autorem monografii pt. Rodzice wobec problemu narkomanii dziecka, Wyd. UO, Opole 2010, a także licznych artykułów w pracach zbiorowych, np.: Wsparcie psychopedagogiczne rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków, W: Pedagogiczne refleksje… Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, (red.) B.Górnicka, A.Kurcz, Wyd. UO, Opole 2012; Sens życia w percepcji rodziców dzieci uzależnionych, W: Rodzicielstwo w kontekście edukacji i wychowania, (red.) J.Brągiel, P.E.Kaniok, A.Kurcz, Wyd. UO, Opole 2013; Terapia osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków w warunkach izolacji penitencjarnej, W: Resocjalizacja instytucjonalna: bariery i możliwości, (red.) I. Mudrecka, M.Snopek, Wyd. UO, Opole 2013; Systemowa terapia rodzin jako forma wsparcia funkcjonowania rodziny, W: Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, (red.) J.Brągiel, B.Górnicka, Wyd. UO, Opole 2014 i innych. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.
Jako adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów kluczowych dla pedagogiki resocjalizacyjnej, w tym m.in. takie jak: mechanizmy uzależnień, metodyka wychowania resocjalizującego, praca terapeutyczna z uzależnionymi, profilaktyka uzależnień. Jego zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Środowisko akademickie Uniwersytetu Opolskiego traci w Osobie Dra Piotra Sasina kompetentnego i wartościowego pracownika, który był wykładowcą cenionym i lubianym przez studentów oraz współpracowników.