W dniach 24-25 października 2016 roku w Opolu (Studenckie Centrum Kultury, Uniwersytet Opolski) odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa”, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Tym razem rozważania i dyskusje uczestników skupiały się na problemie przewodnim, jakim była „Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego (Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej), Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu a także Zarząd Okręgowego Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu, Sąd Okręgowy w Opolu oraz Instytut Służby Więziennej w Kijowie (Ukraina).

Gościliśmy w murach naszej uczelni wybitnych przedstawicieli świata nauki, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych a także przedstawicieli służb penitencjarnych oraz naukowców z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. W dwudniowych obradach wzięło udział ponad 90 prelegentów, w tym 30 gości zagranicznych i blisko 150 słuchaczy – gości oraz pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie konferencji zakres tematyki prezentował się następująco:

– Kobiety w przestrzeni penitencjarnej;

– Innowacyjne działania resocjalizacyjne wobec osadzonych;

– Oddziaływania resocjalizacyjne w kontekście współczesnych problemów penitencjarnych;

– Działania terapeutyczne w jednostkach penitencjarnych;

– Pomoc postpenitencjarna – stan i potrzeby;

– Kadra penitencjarna w zmieniającej się rzeczywistości;

– Udział ruchu zawodowego pracowników więziennictwa w resocjalizacji skazanych.

Konferencja była nie tylko okazją do spotkania i wymianą poglądów na gruncie naukowym, ale że również zaprezentowane wystąpienia będą cennym źródłem informacji i doświadczeń zarówno dla teoretyków, jaki dla praktyków związanych z szeroko pojętą resocjalizacją – co ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju polskiej nauki, ale również wnosi znaczący wkład w proces zwiększania efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i unowocześnianie systemu penitencjarnego w Polsce.

Komitet Organizacyjny Konferencji: prof. dr hab. Danuta Kowalczyk, dr Anna Glińska-Lachowicz (przewodnicząca), dr Mariusz Snopek (sekretarz), dr Ewa Dubiel, dr Jolanta Żarczyńska-Hyla, dr Piotr Sasin (Świętej pamięci, zmarły 19 listopada 2016 roku).

 

Tekst: dr Anna Glińska – Lachowicz / dr Mariusz Snopek

Fotografie: INP