Ogromny i tętniący dobrą energią uniwersytecki kampus, bogate życie akademickie – naukowe i społeczno-kulturalne, biblioteki pełne studentów, różnorodność kierunków i form nauczania…

To wszystko doprawione świetną organizacją, otwartością, życzliwością, a nade wszystko duchem współpracy i wzajemnej pomocy. W największym skrócie tak można by opisać choć część wrażeń, które wyniosłam ze stażu na Kansas State University  (KSU) w ramach Erasmusowego programu.

Organizacją mojego pobytu ze strony KSU zajmował się College of Education i prof. Susan Yelich Biniecki. Główną część stażu stanowiły wykłady zarówno dla studentów (przyszłych doradców akademickich i nauczycieli) jak i kadry akademickiej (College of Education i  Leadership Studies Faculty), a ich tematyka dotyczyła edukacji porównawczej i międzykulturowej (Intercultural practices and interventions as social justice education: The Polish context, Project Based Learning and Social Studies Education in Poland, Past and Present Social Justice Education in Poland: Lessons Learned and Current Action, Social Justice Education in Poland). Wszystkim prowadzonym przeze mnie zajęciom towarzyszyły sesje pytań i dyskusje, które stwarzały możliwość wyjaśnienia specyficznego polskiego i europejskiego kontekstu. Studenci i wykładowcy okazali się niezwykle otwarci i aktywni, co sprawiło, że zajęcia dla obydwu stron były interesującym i inspirującym doświadczeniem.

Część mojego pobytu stanowiły spotkania i wywiady dotyczące funkcjonowania amerykańskiej edukacji wyższej, a w szczególności tamtejszego uniwersytetu. Jednym z nich było spotkanie z wykładowcami edukacji dorosłych (Adult Education Program) oraz z prof. Lindą Thurston (Dziekan ds. badań i finansów), poświęcone sposobom pozyskiwania grantów przez KSU. Innym zagadnieniem była organizacja współpracy międzynarodowej, z którą zaznajomiłam się dzięki udziałowi w  sesji (Study Abroad Session) organizowanej przez Office of International Programs (Biuro ds. Programów Międzynarodowych) dla studentów zainteresowanych studiowaniem za granicą. W tym samym biurze uczestniczyłam w spotkaniu z jego dyrekcją i pracownikami, którzy opisali, w jaki sposób KSU organizuje międzynarodowe wymiany pracowników i studentów. Ze swojej strony oraz podzieliłam się doświadczeniami, jakie ma w tym zakresie Uniwersytet Opolski. Obydwie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i wyraziły nadzieję na jej zacieśnienie. Informacja o spotkaniu ukazała się na: https://twitter.com/KSU_OIP.

Jednym z założonych celów mobilności było zdobycie wiedzy na temat studiowania online. Pierwsze spotkanie (tzw. Professors for Online Learning – POLL) dotyczące tego tematu odbyło się w College of Education, a w jego trakcie wykładowcy dzielili się wiedzą na temat technicznych kwestii dotyczących zamieszczania swoich materiałów (np. wykładów, komentarzy) w internecie. Z kolei spotkanie z Rosemary Boggs (Program Coordinator Academic and Professional Programs) pozwoliło mi poznać historię edukacji na odległość oraz jej teraźniejszy zasięg, formy i kierunki rozwoju.

Innym celem pobytu była analiza systemu zapewniania standardów równości i promowania różnorodności kulturowej na uczelni wyższej. Służyło temu spotkanie w the Office of Institutional Equity (Biuro d/d Instytucjonalnej Równości). Jego dyrektor,  Scott Jones, przybliżył mi zasady działania i zakres aktywności tego uniwersyteckiego organu skoncentrowanego na monitorowaniu, czy w procesie zatrudniania i realizacji zadań uniwersytetu przestrzega się zasad równości. W tym zakresie poznałam funkcje akcji afirmatywnej, sposoby przeciwdziałania dyskryminacji oraz procedury przewidziane w przypadku  skarg w opisywanym obszarze. Z kolei spotkanie Zelią Z. Wiley (Interim Associate Provost for Diversity) pozwoliło mi przyjrzeć się z bliska metodom, jakimi KSU, poprzez działalność the Office of Diversity (Biuro ds. Różnorodności), wspiera różnorodność kulturową. Oprócz promowania udziału w życiu akademickim studentów i wykładowców należących do różnych grup kulturowych, biuro organizuje szkolenia, wspiera organizacje wielokulturowe działające na kampusie, reaguje na dyskryminujące wydarzenia i prowadzi szeroko pojętą działalność prewencyjną.

Organizacja życia studenckiego oraz wieloaspektowego systemu wsparcia, które studenci KSU otrzymują ze strony uczelni to kolejny temat będący przedmiotem mojego zainteresowania i eksploracji podczas pobytu na KSU. Spotkania były współorganizowane przez Dr. Stephanie Bannister (Assistant Vice President Student Life, Department Head Education and Personal Development) oraz RJ Youngblood, która była moją przewodniczką w rozbudowanym systemie studenckiej aktywności.  Pierwsze spotkanie wśród poświęconych temu tematowi odbyło się w the Office of Student Activities and Services (Biuro ds. Aktywności Studenckiej), gdzie mogłam zasięgnąć informacji o organizacjach studenckich aktywnych na uniwersytecie. Działa ich tam ponad 450, a obok tych o charakterze naukowym, znajdują się grupy wielokulturowe, artystyczne, sportowe, religijne, towarzyskie, w tym tzw. fraternities i sororities. Organizacje studenckie na KSU są autonomiczne, część z nich posiada stałe siedziby na kampusie uniwersyteckim, a ich funkcjonowanie obejmuje szerokie spektrum aktywności (warsztaty, koncerty, organizacja spotkań, akcje charytatywne, przedstawienia, konferencje i wiele innych). The Office of Student Activities and Services pomaga w ich rejestracji, gromadzeniu funduszy, doradza w sprawie pozyskiwania nowych członków i rozwoju, wspomaga organizację wydarzeń i internetową widoczność organizacji. Zaznajomienie się z  rozbudowanym i skomplikowanym systemem wsparcia dla studentów obejmowało  także wywiady w The Office of Students Life (Biuro ds. Spraw Studenckich), w którym działają m.in. organizacje studenckie oraz Student Access Center (Centrum ds. Studentów z Niepełnosprawnością). Inną komórką wsparcia dla studentów jest Academic Coaching Program AAC (Centrum Coachingu Akademickiego) oraz Educational Supportive Services (Biuro ds. Wsparcia), które skupia się m.in. na pomocy tzw. studentom pierwszej generacji oraz osobom w trudnej sytuacji finansowej.

Doświadczenia zebrane na KSU miały też mniej instytucjonalny, a bardziej nieformalny charakter. Jednym z nich było uczestnictwo w akcji charytatywnej „Studenci pomagają studentom” w imponującym Student Center (Centrum Studentów). Innym wydarzeniem, w którym uczestniczyłam był  3-minute Thesis Competition, udział w wykładzie Janayi Khan, społecznej aktywistki  ruchu Black Lives Matter oraz w spektaklu teatralnym przygotowanym przez uniwersytecką grupę teatralną Purple Masque Theatre. Podczas pobytu korzystałam też ze świetnie wyposażonej i zorganizowanej, także w obszarze doradztwa, biblioteki uniwersyteckiej.

W wymiarze naukowo-dydaktycznym pobyt na Kansas State University był okazją do wzbogacenia wiedzy w zakresie nauczanych przeze mnie przedmiotów oraz poznanie dobrych praktyk dotyczących konstruowania sylabusów i zajęć, struktury studiów w zakresie nauk pedagogicznych, metodyki prowadzenia zajęć oraz kultury organizacyjnej uniwersytetu. Dzięki stażowi zacieśniona została współpraca z KSU także w obszarze potencjalnych przyszłych badań naukowych, ponieważ miałam okazję do dyskusji dotyczących kwestii metodologicznych, przedmiotowych i ewentualnych przyszłych przedsięwzięć (edukacja porównawcza, edukacja dorosłych, project based learning, social justice education).

W niedługim czasie (13-20.03.2017) będzie miała miejsce wizyta prof. Susan Yelich Biniecki z goszczącego mnie uniwersytetu i mam nadzieję, że będzie to znaczące wydarzenie dla naszej społeczności akademickiej.