Celem studiów jest przygotowanie do pracy doradcy zawodowego oraz doskonalenie jego warsztatu w realizacji poradnictwa indywidualnego i grupowego, uwzględniającego: indywidualne cechy, sytuację życiową klienta na tle specyfiki rynku pracy i usług edukacyjnych.

Przygotowanie warsztatowe do planowania kariery zawodowej, ścieżki edukacyjnej, wyboru zawodu (w tym rozwiązań alternatywnych), poszukiwania pracy czy przygotowania do funkcjonowania na międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy.

Program studiów obejmuje 28 specjalistycznych przedmiotów zagregowanych w 9 bloków tematycznych:

 • Blok I. Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Blok II. Zawodoznawstwo
 • Blok III. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty
 • Blok IV. Rynek pracy
 • Blok V. Metody i formy pracy doradcy zawodowego
 • Blok VI. Organizacyjne uwarunkowania kariery zawodowej
 • Blok VII. Warsztat doradcy zawodowego
 • Blok VIII. Coaching kariery
 • Blok IX. Psychologiczne podstawy wyboru zawodu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie (decyduje kolejność zgłoszeń) na studia, zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych (wzór w zakładce studia podyplomowe),
 • kwestionariusz osobowy (wzór w zakładce studia podyplomowe),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
 • dwie fotografie,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych, u mgr Barbary Grabińskiej (p. 321, ul. Oleska 48, 45-052 Opole; tel. +48 77 452-74-21, e-mail: inp@uni.opole.pl) lub w p. 317, do 28 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika studiów podyplomowych – dra Karola Neisch (tel. 513 141 321, e-mail: neischkarol@interia.eu)

Plakat