Serdecznie zapraszamy do udziału w Opolskich Kolokwiach Epistemologicznych, które będą okazją do spotkań dla wszystkich przedstawicieli środowisk akademickich, chcących zdobywać, rozwijać, pogłębiać, przekazywać wiedzę i umiejętności innym – młodszym i starszym, reprezentującym tę samą lub pokrewną dyscyplinę nauki.

Kolokwia (łac.) to rozmowy. Episteme (strg.) to wiedza, umiejętności, rozumienie. Podczas naszych spotkań chcemy rozmawiać o metodologii badań naukowych, o tradycyjnych i zmieniających się orientacjach badawczych, paradygmatach, metodach naszych poszukiwań. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami w tym zakresie, chcemy uczyć się od siebie nawzajem, chcemy rozwijać się zawodowo jako badacze rzeczywistości społecznej.

Jednocześnie w oparciu o przekonanie o istotowej nierozłączności badań naukowych i kształcenia pragniemy podczas spotkań w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych prezentować, dyskutować i rozwijać naszą wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne. Pragniemy poznawać, przekazywać sobie nawzajem nowe, ciekawe praktyki, metody i formy kształcenia, które stosujemy w naszej akademickiej działalności.
Dlatego właśnie powołujemy do życia Opolskie Kolokwia Epistemologiczne (OKE). Nasze spotkania odbywać się będą raz w miesiącu i będą poświęcone problemom metodologii badań społecznych oraz kształceniu – uczeniu się. Gościć będziemy wybitnych metodologów, badaczy w dziedzinie nauk społecznych oraz wybitnych dydaktyków, praktyków w zakresie kształcenia czy też organizowania innym warunków do uczenia się. Zapraszamy wszystkich tych, których ta problematyka interesuje oraz tych, którzy pamiętają, iż początek Akademii, geneza Uniwersytetu jako autonomicznej wspólnoty ludzi myślących i rozwiązujących problemy wywodzi się z traktowanych jako jedność ciekawości i pasji poznawczej, czyli prowadzenia badań oraz umiejętności i motywacji do dzielenia się wiedzą z innymi czyli kształcenia. Uczenie się, uczenie innych to poznawanie świata, to opisywanie świata, to jego rozumienie. I, co najważniejsze – to dzielenie się tym z innymi.

Zapraszamy do takiego dzielenia się wiedzą, umiejętnościami, własnymi strategiami badawczymi oraz dydaktycznymi. Zapraszamy na Opolskie Kolokwia Epistemologiczne.

Rada Programowa OKE:
prof. Dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
prof.UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska
prof. UO dr hab. Arkadiusz Żukiewicz
dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska
dr Stanisława Włoch

Instytut Nauk Pedagogicznych

 

23 stycznia 2019 r.

Pierwsze Opolskie Kolokwium Epistemologiczne
Wykład Metoda historyczna w badaniach edukacyjnychwygłosi prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz
Wykład Badania edukacyjne w perspektywie krytycznej – wygłosi prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Miejsce spotkania OKE

Uniwersytet Opolski
Collegium Maius, pl. Kopernika 11a  (Sala Senatu), godz. 12.00.

Więcej