Kierunek Pedagogika był oceniany przez Zespół Państwowej Komisji Akredytacyjnej w maju 2019 r.
Obecnie nadeszła ocena końcowa kierunku wystosowana do JM Rektora UO przez Prezydium PKA.
Następna ocena kierunku nastąpi w roku akademickim 2025/2026.
Dyrekcja Instytutu raz jeszcze składa podziękowania pracownikom i studentom za zaangażowanie w przygotowanie materiałów oraz spotkania z Zespołem PKA