Na podstawie Zarządzenia nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 marca 2020 r, zgodnie z którym :

 

„ § 1 W celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania polecam pracownikom Uniwersytetu Opolskiego: 1) wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), 2) do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w Uniwersytecie Opolskim lub w innym wyznaczonym miejscu ( dyżur ), i jej podejmowania w miejscu wskazanym w umowie o pracę na polecenie bezpośredniego przełożonego.”

Proponuję następującą organizację pracy pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych:

  1. Pracownicy badawczo- dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni  oraz pracownicy administracji wykonują swoje obowiązki zdalnie.
  2. Dzięki systemowi USOS oraz innym, opartym na informatycznych technologiach komunikatorach pozostają w kontakcie ze : studentami, bezpośrednimi przełożonymi oraz władzami uczelni.
  3. Nauczyciele akademiccy (pracownicy badawczo- dydaktyczni oraz pracownicy dydaktyczni) w godzinach zajęć oraz konsultacji pozostają do dyspozycji studentów ( kontakt za pośrednictwem nowych technologii, telefoniczny) i w tym kontakcie realizują swoje obowiązki dydaktyczne.
  4. Pracownicy administracyjni pozostają w kontakcie z bezpośrednimi przełożonymi w godzinach pracy ( kontakt za pośrednictwem nowych technologii , telefoniczny)
  5. Nauczyciele akademiccy (pracownicy badawczo- dydaktyczni oraz pracownicy dydaktyczni) oraz pracownicy administracyjni są w godzinach pracy do dyspozycji władz Uczelni. ( kontakt za pośrednictwem nowych technologii oraz telefoniczny)
  6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek władz Uczelni, Wydziału, Instytutu organizowane będą spotkania z pracownikami z każdej z wymienionych grup w bezpośrednim kontakcie- jednakże tylko w razie takiej konieczności.
  7. Dyrekcja Instytutu zobowiązuje się do stałego kontaktu z pracownikami ze wszystkich grup oraz pozostaje do dyspozycji władz Uczelni oraz do systematycznego wykonywania wszelkich zadań związanych z funkcjonowaniem Instytutu.

Z poważaniem

Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

W razie potrzeby proszę o kontakt telefoniczny: mój numer :695669201