Komunikat nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UO

w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
w roku akademickim 2019/2020

z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz uregulowań dotyczących przebiegu egzaminu dyplomowego w trybie zwykłym (o ile nie pozostają w sprzeczności z Zarządzeniem nr 59/2020) wprowadzam następujące zasady i warunki działania na Wydziale Nauk Społecznych:

1. Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie od 22 czerwca do 30 września 2020 r.

2. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie stacjonarnej (w siedzibie UO), bądź zdalnej (poza siedzibą UO z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację).

3. Promotor jest zobowiązany najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem obrony przekazać właściwemu pracownikowi dziekanatu informację o dacie obrony i wskazać przewodniczącego komisji.

4. Wydrukowaną pracę dyplomową student przesyła do dziekanatu za pośrednictwem tradycyjnej poczty, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem obrony (liczy się data dostarczenia pracy) lub dostarcza osobiście do właściwego pracownika dziekanatu.

5. Student powinien przesłać potwierdzenie wpłaty za druk dyplomu w kwocie 60 zł na konto wydziałowe – nr konta WNS 53 1090 2138 0000 0001 1255 9483; tytuł opłaty powinien zawierać imię, nazwisko i treść – opłata za dyplom.

6. Karta obiegowa jest generowana elektronicznie przez dziekanat w systemie USOS-web po zgłoszeniu przez studenta gotowości przystąpienia do obrony. Student powinien rozliczyć się z poszczególnymi jednostkami UO, m. in. biblioteką, akademikiem.

7. Promotor, po zatwierdzeniu pracy w APD, zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia do dziekanatu WNS skanu podpisanego Raportu z badania pracy dyplomowej w JSA (drogą e-mail do właściwego pracownika dziekanatu (obsługującego dany kierunek studiów)

8. W przypadku egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej (w siedzibie UO), promotor w porozumieniu z pracownikiem administracji, przygotowuje salę do przeprowadzenia egzaminu w sposób zapewniający bezpieczeństwo komisji egzaminacyjnej i studentom, zgodnie z zachowaniem obowiązujących w danym dniu na UO wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

9. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej przeprowadza się przy użyciu platformy Microsoft Teams.

10. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej może zostać przeprowadzony na wniosek studenta w porozumieniu z promotorem, za zgodą Dziekana WNS.

11. Organizacja egzaminu dyplomowego w formie zdalnej obejmuje następujące kroki:

      a) student, który zamierza odbyć egzamin dyplomowy w formie zdalnej, zwraca się indywidualnie do promotora pracy z Wnioskiem, stanowiącym Załącznik 1. do niniejszego Komunikatu;

      b)wnioskodawca-student zobowiązany jest do jednoczesnego złożenia Oświadczenia o treści stanowiącej Załącznik 2. do niniejszego Komunikatu i przekazania go promotorowi pracy;

     c)wnioski i oświadczenia, o których mowa w pkt. a) i b) promotor składa do właściwego koordynatora kierunku, nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego;

    d) koordynator kierunku kompletuje na bieżąco przesyłaną przez promotorów dokumentację i przekazuje ją niezwłocznie do właściwego dziekanatu WNS;

    e)korespondencja wymieniona w punktach od a) do d) przekazywana jest na adres e-mail przy użyciu poczty elektronicznej w domenie @uni.opole.pl.

12. Dziekanaty po otrzymaniu w/w wymienionych dokumentów przygotowują niezbędną do przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej dokumentację. Dokumenty, o których mowa, odbierają promotorzy na dzień przed obroną lub w dniu obrony.

13. Harmonogram egzaminów dyplomowych zostanie upubliczniony na stronie WNS najpóźniej 7 dni przed datą egzaminu i będzie na bieżąco aktualizowany.

14. Rekomenduję, by komisja egzaminacyjna obradowała na terenie Uczelni, w odpowiednim pomieszczeniu, z zachowaniem obowiązujących w danym dniu na UO wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

15. Za przebieg całości procesu obrony pracy dyplomowej na platformie Microsoft Teams odpowiada promotor pracy.

16. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych zostały opisane w §4 Zarządzenia nr 59/2020 Rektora UO.

17. Nagranie egzaminu dyplomowego promotor pracy dyplomowej przekazuje do dziekanatu niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku egzaminu. Dziekanat przechowuje nagrania egzaminów jako część dokumentacji potwierdzającej ich realizację.

18. Po zakończeniu całości procesu obrony pracy dyplomowej promotor dostarcza do właściwego dziekanatu kompletną dokumentację.

19. W przypadku egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej (w siedzibie UO) obowiązują: Regulamin Studiów UO, stanowiący załącznik do uchwały nr 186/2016-2020 Statutu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r i zarządzenie Rektora UO z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim.

Dziekan WNS

dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO

Komunikat nr 3. Dziekana WNS – 8.06.2020