Dr Agnieszka Włoch

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skoncentrowane są na pograniczu pedagogiki społecznej, wielokulturowej, socjologii. Zajmuje się problematyką tożsamości wielokulturowej. Specjalizuje się w badaniach nad emigracją obywateli Ukrainy do Polski po tzw. rewolucji godności na Ukrainie z przełomu 2013 i 2014 roku.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Włoch A., Maćkowiak K., Pedagogiczne aspekty procesu kreowania postaci scenicznej w teatrze, Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 541, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016. ISBN 878-83-7395-726-8 (ss. 226)
 • Smak E., Włoch A., Garbiec M. (red.), Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,  Opole 2015. ISBN 9788373956650 (ss. 438).
 • Jaroszenko A.O., Włoch A.,  Galczicz I. P., Osobliwosti profesinoj pidgotowki fachiwciw socjalnoj sfery w Ukraini, [w:] Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, F. Andruszkiewicz Fabian, O. Chyżna(red.), Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 59-68. ISBN 978-83-7342-646-7.
 • Włoch A., Konstrukty osobowe postaci matki w literaturze. Pedagogika w zwierciadle tekstów kultury, [w:] Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch, E. Smak, E. Jędrzejowska, I. Konopnicka(red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 57-68. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Włoch A., Diagnoza holistyczna , [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 25-29. ISBN 978-83-7395-698-8.
 • Włoch A., Metoda projekcyjna w diagnozie środowiskowej (ang. projection method in environmental diagnosis), [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 70-74. ISBN 978-83-7395-698-8.
 • Włoch A., Twórczość w pracy terapeutycznej (ang. creativity in therapeutic work), [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 160-165. ISBN 978-83-7395-698-8.
 • Włoch A., Aktywność teatralna jako droga do wolności i samorealizacji, [w:]W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, S. Guz, M. Centner-Guz, I. Zwierzchowska(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 335-347. ISBN 9788377847091.
 • Włoch A., Postawa twórcza jako komponent warunkujący rozwój ucznia zdolnego, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, E. Smak, A. Włoch, M. Garbiec (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,  Opole 2015, s. 293-302. ISBN 9788373956650.
 • Włoch A., Cele edukacji a rzeczywistość szkolna. Miedzy formowaniem a deformacją jednostki, [w:] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, vol. 141, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 251-263. ISBN 978-83-63959-34-7
 • Włoch A., Civilization needs for changes in the cultural education of people (selected aspects of the problem), ,,Acta Humanica : časopis katedry pedagogických štúdií­’’ 2014, nr 2, s. 147-153. ISSN 1336-5126.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Staż ERASMUS na Uniwersytecie w Żylinie w październiku 2016 r.
 • Udział czynny w konferencjach naukowych:
 • UMCS, Międzynarodowa Konferencja pt. „Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka”, 26-27 listopada 2015 r., Lublin
 • Uniwersytet Opolski, ISE, Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania, „Pamięć-Historia-Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty”, 14-15 czerwca 2018 r., Opole
 • Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt. „Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo”, 20 kwietnia 2016 r., członkini Komitetu Naukowego;

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Od 2011 r. (wg APD) promotor ok. 151 prac magisterskich i licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 12 seminarzystami. Opieka nad Kołem Naukowym Edukacji Kreatywnej z Medialną w latach 2010-2016.

Działalność organizacyjna:

 • Senator UO – kadencje: 2012-2015, 2016-2020
 • Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (lata 2012-2018)
 • członek Komisji Senackiej ds. Statutu – kadencja 2012-2015, 2016-2020
 • członek Komisji Senackiej ds. Kształcenia – kadencja 2016-2020
 • Członek Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego od 2016 r.
 • kierownik i reżyser Teatru Zapadnia
 • Nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, kierownik pracowni teatralnej