dr Anna Malec

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania i działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół:

Prowadzi badania naukowe dotyczące monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej, mierzenia jakości pracy szkoły oraz badania związane z weryfikacją najnowszych teorii pedagogicznych w praktyce współczesnej szkoły

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Smak E., Wereszczyńskiej K., Malec A. (red.), Współczesne trendy edukacji,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 288. ISBN 978-83-7395-669-8 .
 • Malec A., O dylematach edukacyjnych nauczyciela XXI wieku, [w:] Współczesne trendy edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Smak E., Wereszczyńska K., Malec A. (red.), Opole 2015, s. 171-179. ISBN 978-83-7395-669-8.
 • Malec A., Profesjonalne kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w procesie wspomagania ucznia zdolnego, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Smak E., Włoch A., Garbiec M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 347-357. ISBN 978- 83-7395-665-0.
 • Malec A., O wychowawczej roli rodziny wielopokoleniowej, [w:] Wartość relacji międzypokoleniowych, Zacłona Z., Bernatova R.(red.), Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2015, s. 17-24. ISBN 978-83-63196-85-1.
 • Malec A., Praca z uczniem zdolnym – aspiracje i oczekiwania rodziców, [w:] Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Kudyba W., Lisowska B., Bugajska-Bigos (red.), Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2015, s. 80-88. ISBN 978-83-63196-79-0.
 • Malec A., O dylematach koncepcji wychowawczych w rodzinie – wczoraj i dziś, [w;] Wychowanie w rodzinie od bezradności ku możliwościom, Ks. Chałupniak R., Michalewski T., Smak E. (red.), Opole 2016, s. 79- 87.  ISBN 978-83-63950-80-4.
 • Malec A., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli w relacjach interpersonalnych z rodzicami, [w:] Komunikacja w kształceniu i wychowaniu, Kudyba W., Pulita M. (red.), Nowy Sącz 2016, s. 20- 29. ISBN 978-83-63196-94-3.
 • Malec A., O modelu współpracy kooperacyjnej szkoły- otwartej ze środowiskiem lokalnym, [w:] Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży Teoria i Praktyka, Kryk G., Solich K., Konopnicka K. (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2016, s. 63-71. ISBN  978-83-60730-89-8.
 • Malec A., Kącki A., Postmodernistyczna kultura i  jej wpływ na  nurty pedagogiczne  – wyzwania i dylematy współczesnego  pedagoga ,[w:] Pedagog w kontekstach współczesności, Zacłona Z., Bernatova R. (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2017, s. 8-13. ISBN 978-83-65-575-16-6.
 • Malec A.,  Przygotowanie studentów do realizacji zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – między teorią a praktyką, [w:] Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Górecka K., Kurkiewicz A. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 235-245. ISBN 978-83-65096-54-8.
 • Malec A.,  Przygotowanie studentów do realizacji zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – między teorią a praktyką [w:] Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji, Musiał E., Malinowska J. (red.), Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 154-164. ISBN 978-83-62618-36-1.
 • Malec A., Wizja szkoły przyszłości a kompetencje nauczyciela, [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, Smak E., Jędrzejowska E., Konopnicka I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 395-399. ISBN 978-83-7395-788-6.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od roku 2009 według APD promotor 297 prac, w tym 120 licencjackich, 177 magisterskich
 • Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 29 seminarzystami.
 • Od roku 2008 Opiekun Naukowego Koła Pedagogiki Wczesnoszkolnej
 • Opiekun praktyk ciągłych – szkoła podstawowa – edukacja wczesnoszkolna
 • Opiekun roku:
 • 2015/2016 r. – studia stacjonarne (II Kształcenie wczesnoszkolne /wychowanie przedszkolne,
 • I Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna/edukacja artystyczna); studia niestacjonarne (I Kształcenie wczesnoszkolne/wychowanie przedszkolne – 2 letnie)
 • 2016/2017 r. – studia stacjonarne (III Kształcenie wczesnoszkolne /wychowanie przedszkolne, II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna/edukacja artystyczna, I Kształcenie wczesnoszkolne/ wychowanie przedszkolne – 3 letnie), studia niestacjonarne (I Kształcenie wczesnoszkolne/ wychowanie przedszkolne – 3 letnie, II Kształcenie wczesnoszkolne/wychowanie przedszkolne – 2 letnie)
 • 2017/2018 r. – studia stacjonarne (III Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna/edukacja artystyczna, II Kształcenie wczesnoszkolne/wychowanie przedszkolne – 3 letnie), studia niestacjonarne (II Kształcenie wczesnoszkolne / wychowanie przedszkolne – 3 letnie)
 • 2018/2019 r. – studia stacjonarne  (III Kształcenie wczesnoszkolne /wychowanie przedszkolne – 3 letnie), studia niestacjonarne (III Kształcenie wczesnoszkolne / wychowanie przedszkolne – 3 letnie)

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wyzwania współczesnej edukacji – rozwijanie kluczowych kompetencji w kształceniu i wychowaniu, 23-24.04.2018 Nowy Sącz referat: Rozwijanie kompetencji nauczyciela w wychowaniu estetycznym uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Pamięć- Historia Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty, 14-15.06.2018 Opole, referat: Wielokulturowość a tożsamość. O kompetencjach współczesnego nauczyciela
 • Międzynarodowy Obóz Studenckich Kół Naukowych Konferencja Naukowa nt. „Szkoła Przyszłości”, 26.04 2017 Opole, referat: Projektowanie procesu kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę projektu i eksperymentu

Działalność organizacyjna:

 • Członek Rady Programowej – Kształcenie wczesnoszkolne/wychowanie przedszkolne
 • Redaktor naczelny czasopisma Pajdagogos
 • Członek Rady naukowej czasopisma Pajdagogos
 • Rzecznik Praw Dziecka – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu
 • Z-ca Przewodniczącego – Zespołu Ewaluacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu
 • Członek zespołu powołanego do opracowania programu wychowawczego Publicznej szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu
 • Z-ca przewodniczącego – Zespółu Samokształceniowego Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu
 • Koordynator z ramienia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w  Opolu do spraw współpracy z Uniwersytetem