Dr Daniel Wiśniewski

Katedra Teoretycznych Podstawa Edukacji i Wychowania

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki społecznej, wielokulturowej, socjologii. Zajmuje się problematyką tożsamości wielokulturowej. Specjalizuje się w badaniach nad emigracją obywateli Ukrainy do Polski po tzw. rewolucji godności na Ukrainie z przełomu 2013 i 2014 roku

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

  • Wiśniewski D., Sposób postrzegania studentów ukraińskich przez ich kolegów z Polski jako konsekwencja „ukrainizacji” Uniwersytetu Opolskiego [w:] Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa, M. Lubicz Miszewski (red.), Wydawnictwo AWL, Wrocław 2018, s. 225-244.
  • Wiśniewski D., Problemy mniejszości narodowych i etnicznych w społeczeństwie obywatelskim UE, [w:] Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do globalnego świata, D. Wiśniewski (red. ) Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 13-30. ISBN 978-83-7930-948-1.
  • Wiśniewski D., Studenci Ukrainy na Uniwersytecie Opolskim, [w:] Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, M. Lubicz Miszewski (red.), Wydawnictwo AWL, Wrocław 2017, s. 133-151. ISBN 97883-65422-59-0.
  • Wiśniewski D., Przyczyny i skutki zagrożeń w globalnym społeczeństwie XXI w., [w:] Sociální pedagogika ve svetle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, S. Neslušenová, M. Niklová, E. Jarosz (red.), Institut mezioborových studií, Brno 2015, s. 284-290. ISBN 9788088010043.
  • Wiśniewski D., Cele i założenia edukacji regionalnej i międzykulturowej na pograniczu polsko-czeskim w dobie globalizacji, [w:] Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu. Rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne, B. Cimała, M. Pogorzelska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 93-104. ISBN 9788373956353.
  • Wiśniewski D., Wielokulturowość jako problem w dobie globalizacji, [w:] Ważne sprawy naszych uczniów, D. Kowalska U. Strzelczyk-Radula (red.), Monografie i Opracowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2014, s. 35-46. ISBN 978-83-62-68346-8.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

  • Konferencja naukowa: PAMIĘĆ – HISTORIA – TOŻSAMOŚĆ. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty, 14-15.06.2018 Opole, referat: Kształtowanie tożsamości w rodzinie o korzeniach zróżnicowanych geograficznie
  • Konferencja Naukowa nt. „Edukacja na rozdrożu. Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki”, 14-15.04.2016 Opole, referat: Współczesne metody nauczania

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

  • Od 2013 r. (wg APD) promotor ok. 30 prac licencjackich.

Działalność organizacyjna:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2014 r.)