Dr Ewa Dubiel

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt : edubiel@uni.opole.pl

konsultacje : wtorek 9.00-9.45 oraz środa 13.00-13.45

ewadubiel

Zainteresowania naukowe

Moja dotychczasowa praca naukowa koncentruje się wokół zagadnień nieprzystosowania społecznego młodzieży, pracy resocjalizacyjnej i terapeutycznej oraz strategii wspierania rodziny w sytuacji występującej w niej dysfunkcji. Jako pracownik dydaktyczny realizowałam wiele autorskich programów z zakresu pracy pedagogicznej, wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej.

.

Dorobek naukowy

Wykaz wybranych publikacji naukowych

 1. Dubiel, Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, seria Studia i Monografie nr 5-6, 2014, ISSN: 1233-6408; ISBN: 978-83-7395-603-5
 2. Dubiel, Psychospołeczne funkcjonowanie ofiar przemocy domowej, [w:] Reaguj! Nie toleruj!, K. Szafrańska, I. Klonowska (red.), Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, MSW Warszawa 2014, s. 108-121; ISBN: 978-83-63041-55-7
 3. Dubiel, Praca rodziców za granicą jako czynnik ryzyka dezintegracji rodziny, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodzicielstwa, B. Górnicka, J. Brągiel (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2014, s. 61-86, ISBN: 978-83-7395-607-0
 4. Dubiel, Ambulatoryjne wsparcie rodzicielstwa w sytuacji używania narkotyków przez dziecko, [w:] , Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie, J. Brągiel B. Górnicka (red.), 2017, s. 178-193; ISBN 978-83-7395-761-9
 5. Ewa Dubiel, Parents in face of addictive beheviour of their children in the Polish system of outpatient support [w:] Support of Person in Community, D. Pospisil, L. Smutkowa (red.), Praha 2017, s. 391-395, ISBN: 978-80-7421-121-8
 6. Dubiel, Strategia redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu, „Resocjalizacja Polska”, vol. 11, 2016, s. 63-81, ISSN: 2081-3767
 7. Dubiel, Probleme polnischer Familien im Prozess der Erwerbsmigration, [w:] Soziale Probleme von Jugendlichen in Deutschland, Polen und Russland, W. Schubarth, A. Seidel, K. Speck (red.) Potsdam 2007, s. 94-104, ISBN 978-3-939469-79-7
 8. Dubiel, Opieka postpenitencjarna wobec osadzonych, [w:] Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, Z. Jasiński, D. Widelak (red.), Opole 2006, s. 123-144, ISBN 83-7395-210-1
 9. Dubiel, Dom dla matki i dziecka, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, J. Brągiel, S. Badora (red.), Opole 2005, s. 190-2002, s. 190-202, ISBN 83-7395-139-3

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Od wielu lat moje peregrynacje zawodowe umacniają mnie w przekonaniu, że praca dydaktyczna stanowi dla mnie, jako pracownika Uniwersytetu Opolskiego, najważniejsze wyzwanie. Spotkania ze studentami, możliwość towarzyszenia im w ich rozwoju, odkrywaniu własnych zasobów i ograniczeń mobilizuje mnie do zwielokrotnienia wysiłków, inwestowania we własny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji jako pedagog-praktyk. Moja uwaga wyraźnie koncentruje się wokół profesjonalnego przygotowania studentów do czekających ich wyzwań zawodowych w pracy z osobami niedostosowanymi i wykluczanymi społecznie.

Jestem opiekunem praktyk studenckich, oraz promotorem prac dyplomowych

Działalność organizacyjna

Realizowane zadania:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów z obszarów diagnozowania nieprzystosowania społecznego, profilaktyki i terapii uzależnień, pracy resocjalizacyjnej i terapeutycznej z osobami nieprzystosowanymi społecznie, pracy wychowawczej i terapeutycznej z rodziną dysfunkcyjną, procesów porozumiewania się i relacji interpersonalnej, socjoterapii;
 • Udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświęconych pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej, dorobek naukowy obejmuje artykuły naukowe z zakresu pracy z rodziną dysfunkcjonalną, pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, monografię autorską pt. „Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 20014, ISBN 978-83-7395-602-5;
 • Organizacja konferencji międzynarodowych poświęconych tematyce pracy resocjalizacyjnej w warunkach penitencjarnych;
 • Organizacja studenckich zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół ponadgimnazjalnych;
 • Pełnienie funkcji organizacyjnych m.in. koordynatora ds. jakości kształcenia w Instytucie Nauk Pedagogicznych, planisty, tworzenie siatki zajęć dydaktycznych na specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną oraz współpraca w zakresie tworzenia siatki zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika Specjalna;
 • Członek Polskiej Akademii Nauk, sekcja Pedagogiki Resocjalizacyjnej od 2013 r.

Prowadzone zajęcia

Pracę naukowo-dydaktyczną, od początku zatrudnienia, równoważyłam poprzez realizację zadań praktycznych. Początkowo jako wolontariuszka, stażystka, a od 2012 roku specjalista terapii uzależnień, związana byłam z placówkami leczenia odwykowego. W ramach działalności praktycznej współprowadziłam programy profilaktyczne dla młodzieży oraz programy terapeutyczne realizowane w terapii indywidualnej i grupowej. Ważnym elementem, w tym zakresie, stała się pomoc terapeutyczna i wsparcie skierowane do rodzin uwikłanych w problem zachowań nałogowych jej członków. Obecnie, w ramach godzin kontraktowych, związana jestem z zespołem terapeutycznym Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu oraz Poradnią Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Opolu.