dr Ewa Jędrzejowska

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania i działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół:

Prowadzi badania naukowe w obszarach pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: wczesna edukacja dziecka, z podkreśleniem zagadnień wychowania i kształcenia dziecka w wieku przedszkolnym, twórczość plastyczna najmłodszych, nauka czytania i pisania dzieci, rozpatrywana w kontekście szeroko ujętych funkcji psychomotorycznych, profilaktyka, diagnoza i terapia wczesnych trudności edukacyjnych dzieci, w tym szczególnie dziecka ryzyka dysleksji.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Jędrzejowska E., Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane aspekty, Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 503, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ss. 195. ISBN 978-83-7395-592-9.
 • Smak E., Jędrzejowska E., Konopnicka I. (red.): Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, ss. 430. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Jędrzejowska E., Dziecko ryzyka dysleksji w szkolnej rzeczywistości, [w:] Codzienność szkoły. Uczeń, E. Bochno, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 259-270. ISBN 978-83-7850-531-0.
 • Jędrzejowska E., Stymulowanie spostrzegania wzrokowego u dzieci ryzyka dysleksji, [w:] Współczesne trendy edukacji, E. Smak, K. Wereszczyńska, A. Malec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 141-150. ISBN 9788373956698.
 • Jędrzejowska E., Ewolucja rysunku zwierzęcia w pracach plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej, J. Skibska, J. Wojciechowska (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s. 225-235. ISBN 9788365231079.
 • Jędrzejowska E., Rozwój schematu rysunkowego postaci ludzkiej w pracach dzieci przedszkolnych, [w:] Kultura, sztuka, edukacja. T.1, B. Kurowska, K. Łapot-Dzierwa (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 25-35. ISBN 9788372719171.
 • Jędrzejowska E., W poszukiwaniu skutecznych sposobów wspierania aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Pomiędzy dwiema edukacjami. Dziecko/uczeń wobec czasu zmiany, I. Adamek, J. Bałachowicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2016, s. 257-271. ISBN 97883626840201.
 • Jędrzejowska E., Samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” 2017, nr 2,  s. 369-380. ISSN 2353-7140.
 • Jędrzejowska E., Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu – założenia a rzeczywistość, [w:] Edukacja małego dziecka: Praca zbiorowa. T.10 Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian, E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017, s. 229-237. ISBN 978-83-7587-468-6.
 • Jędrzejowska E., Nietypowy lub zakłócony rozwój lateralizacji u dziecka na etapie wczesnej edukacji, [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch, E. Smak, E. Jędrzejowska, I.  Konopnicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 295-308. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Jędrzejowska E., Diagnozowanie i wspieranie rozwoju dziecka z grupy ryzyka dysleksji na etapie wczesnej edukacji, [w:] Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji: role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy: konteksty trans- i interdyscyplinarne, I. Koszyk, B. Ogonowski, S. Śliwa (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018, s. 127-141. ISBN 978-83-8095-373-4.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Pełnienie funkcji opiekuna roku w latach 2008 – 2018 (w każdym roku opieka nad dwoma specjalnościami). Obecnie opiekuństwo I roku KWWP 3-l, studiów stacjonarnych i II roku PMDWP 2-l, studiów niestacjonarnych.
 • Od 2010 roku (wg APD) promotor 151 prac licencjackich i 59 prac magisterskich.
 • W bieżącym roku akademickim opieka nad jedną grupą seminaryjną, licencjacką (KWWP, studia stacjonarne).

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Udział w 16 konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych, m. in.
 •  4-5 maja 2015 r. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian” na temat Kreatywny nauczyciel i uczeń we współczesnej przestrzeni edukacyjnej, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Bielsko-Biała.
 • 23-24 listopada 2015 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian, Cieszyn-Ustroń.
 • 20-21 marca 2017 r. – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian, Bielsko Biała – Wisła.
 • 21.05.2018 – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Kraków.
 • 14-15 czerwca 2018 r. – I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Pamięć-Historia-Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty, zorganizowana przez Uniwersytet Opolski

Działalność organizacyjna:

 • Organizacja i prowadzenie w latach 2015 – 2017 Uniwersyteckiej Akademii dla Rodziców, działającej przy Uniwersytecie Opolskim;
 • Członkini Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – powołanie: październik 2016 r.
 • Organizowanie i prowadzenie w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki w latach 2014-2017 warsztatów dla dzieci ryzyka dysleksji i uczniów dyslektycznych oraz wykładów dla rodziców.
 • Układanie harmonogramu zajęć na studiach stacjonarnych w semestrze letnim i zimowym w każdym ocenianym roku (łącznie 10 razy);
 • Udział w realizacji projektu Wojewody Opolskiego i Uniwersytetu Opolskiego „Razem dla integracji”, nr 6/8-2017/OG-FAMI współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Prowadzenie warsztatów dla rodziców migrantów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – „Akademia Młodego Rodzica”.Aktywna współpraca z placówkami przedszkolnymi w Opolu – realizacja, wspólnie ze studentami, różnorodnych przedsięwzięć i projektów;