dr Franczyk Agnieszka

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt: afranczyk@uni.opole.pl

konsultacje :

franczyk

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe w obszarze psychologii i pedagogiki rodziny oraz pedagogiki społecznej. Koncentruje się na tematyce dotyczącej rodzicielstwa, jakości związków małżeńskich oraz kształtowania kompetencji społecznych z szczególnym uwzględnieniem asertywności.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Franczyk A., Asertywny rodzic – asertywne dziecko. Kształtowanie wybranych kompetencji rodzicielskich, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 243-252. ISBN 978-83-7395-607-0.
 • Franczyk A., Zastosowanie dramy w profilaktyce narkotykowej na przykładzie projektu „Nie potykaj się”, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (red.), Institut Mezioborových Studií, Brno 2014, s. 166-172. ISBN 978-80-88010-01-2.
 • Franczyk A., Beuth B., Podstawy wykorzystywania technik opartych na wchodzeniu w role w pracy z grupą, [w:] Arteterapia w nauce i praktyce. Teoria – rozwój – możliwości, A. Glińska-Lachowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 207-218. ISBN 978-83-7395-652-0.
 • Franczyk A., Jakość związków małżeńskich wychowanków domów dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN: 978-83-7395-714-5 (ss. 222).
 • Franczyk A., Beuth B., Techniki oparte na wchodzeniu w rolę w warsztatowej pracy z grupą, [w:] Arteterapia w działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych A. Glińska-Lachowicz (red.), Difin, Warszawa 2016, s. 46-53. ISBN 978-83-8085-022-4.
 • Franczyk A., Asertywność w pracy socjalnej i terapeutycznej [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 9-14. ISBN 978-83-7395-698-8.
 • Franczyk A., Trening interpersonalny [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 157-160. ISBN 978-83-7395-698-8.
 • Franczyk A., Poczucie sieroctwa duchowego jako efekt zaniedbania, „Kultura – Przemiany – Edukacja = Culture Changes Education. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne” 2015, tom III,. ISBN 978-83-7996-253-2. ISSN 2300-9888, s. 180-190. DOI:10.15584/kpe.2015.3.12
 • Franczyk A., Jakość związku małżeńskiego a wspomnienia domu rodzinnego, [w:] Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 199-210. ISBN 978-83-7395-756-5.
 • Franczyk A., Związki małżeńskie wychowanków domów dziecka i ich jakość [w:] Психологический Vademecum [Psychologiczne Vademecum]: Витебщина М.М. Бахтина: сборник научных статей, под ред. С.Л. Богомаза, В.А. Каратерзи, С.Ф. Пашковича. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2018, s. 231-241. ISBN 978-985-517-676-4.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

W okresie 2008-2015 – Opieka nad Naukowym Kołem Pedagogów, sekcją Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Obecnie sprawuje opiekę nad 9 seminarzystami.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • 20-24.04.2015 r.  pobyt wraz z przedstawicielami Kół Naukowych Instytutu Nauk Pedagogicznych UO na Uniwersytecie Hradec Králové (staż)

Udział czynny w konferencjach naukowych:

 • 7 XII 2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI wieku, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Temat wystąpienia: Mas media – szansa czy zagrożenie?
 • 18 X 2018 r. – Konferencja pod hasłem „(O)polski senior w obliczu wyzwań” zorganizowana przez Fundację Collegium Nobilium Opoliense w ramach projektu „Naukowy Rozwój SENIORA – edycja II” realizowanego w ramach programu pn. „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” prowadzonego przez MNiSW. Temat wystąpienia: Komunikacja empatyczna.
 • 21 XI 2017 r. – Konferencja pod hasłem „(O)polski senior w obliczu wyzwań” zorganizowana przez Fundację Collegium Nobilium Opoliense w ramach projektu „Naukowy Rozwój SENIORA” realizowanego w ramach programu pn. „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” prowadzonego przez MNiSW. Temat wystąpienia: Zjawisko występowania depresji wśród osób starszych.
 • 26-27 IX 2017 r. – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Rodzicielstwo i różne jego oblicza” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej INP UO, Kamień Śląski. Temat wystąpienia: Urlop macierzyński i rodzicielski w narracjach młodych matek.
 • 6-7 V 2015 r. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Rodzicielstwo w  różnych  etapach  rozwoju  rodziny” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej INP UO, Kamień Śląski. Temat wystąpienia: Jakość związku małżeńskiego wychowanków domów dziecka a ocena ich kontaktów z rodzicami.
 • 14-15 IV 2015 r. – Międzynarodowa Konferencja “Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne”, zorganizowana przez Institut Mezioborových Studií w Brnie. Temat wystąpienia: Satysfakcja z życia dorosłych wychowanków domów dziecka.

Działalność organizacyjna:

 • Od 2014 r. członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, oddział Opole
 • Od 2011 r. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Od 2011 r. Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP