dr Górnicka Beata

Katedra Pedagogiki Specjalnej

kontakt : bgornicka@uni.opole.pl

konsultacje: czwartek 13.00-15.00, pokój 301

no_face

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania i działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół:

 • Problematyki działalności opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży

w rodzinie i zastępczych środowiskach wychowawczych (głównie placówkach opiekuńczo-wychowawczych); w tym przede wszystkim metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 • Problematyki wsparcia społecznego i pracy psychopedagogicznej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w integracyjnym i włączającym systemie edukacji oraz opieki i wychowania
 • Problematyki niepełnosprawności, głównie problemów życiowych rodziny dotkniętej problemem niepełnosprawności (zarówno z dzieckiem niepełnosprawnym, jak również w sytuacji, gdy niepełnosprawność dotyczy innych członków rodziny).
 • Zagadnień inkluzji społecznej, w tym między innymi postawami społecznymi wobec osób z niepełnosprawnością i ich problemów.
 • Zagadnień związanych z funkcjonowaniem osobistym i społecznym osób z niepełnosprawnością, w tym szczególnie dotyczących realizacji rodzicielstwo osób niepełnosprawnych w kontekście ich praw oraz trudności (z możliwościami pomocy i wsparcia włącznie).

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015. ISBN 978-83-7395-636-0. (ss. 293).
 • Górnicka B., Komunikowanie się z osobami z niepełnosprawnością w kontekście relacji opiekun- wychowawca – podopieczny – wychowanek. Wybrane utrudnienia i uwarunkowania skuteczności, [w:] Wieloaspektowość komunikacji, Szafrańska K., Klonowska I., Małachowska E. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM, Warszawa 2015, s. 159-180. ISBN 978-83-62902-21-7.
 • Górnicka B., International scientific conferences in the series “parenting” organized by the chair of social pedagogy at the Institute of Pedagogical Sciences of Opole University in the years 2011-2015, [w:] Education. Opole University Annual, vol. 1, Jasiński Z.,  ( red. ), Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 188-192. ISBN 978-83-929872-6-0.
 • Górnicka B., Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny” Kamień Śląski, 6–7 maja 2015 r, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 2, s. 205-211. ISSN 1642-672X.
 • Górnicka B., Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w rolach rodzicielskich, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia”, 2015 vol. 28, nr 1,  s. 99-128. ISSN 0867-2040.
 • Górnicka B., (red), Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN 978-83-7395-715-2. (ss.185).
 • Górnicka B., The problem of marginalization and social exclusion of people with intellectual and sensory disabilities, [w:] Challenges to social diversity a map of problems and proposals for “good practices”, Brismark A. (red.)  [i in.]  (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 107-121. ISBN 978-83-7395-710-7.
 • Górnicka B. Zaniedbanie dziecka z niepełnosprawnością – wybrane aspekty zjawiska, [w:] Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska, Górnicka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 9-13.  ISBN 978-83-7395-715-2.
 • Górnicka B. Wprowadzenie, [w:] Zaniedbanie dziecka z niepełnosprawnością. Wybrane aspekty zjawiska, (red.) Górnicka Beata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 9-13. ISBN 978-83-7395-715-2.
 • Górnicka B. Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny”, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Społecznej INP UO, Opole, 6-7 maja 2015 r., „Societas/Communitas” 2016, nr 1, s. 267-271. ISSN 1895-6890.
 • Górnicka B., Współpraca z podopiecznymi, ich rodziną i szkołą w opiniach rodzinnych kuratorów sądowych, „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 12, s. 217-237. ISSN 2081-3767. DOI:10.22432/2016.12.14
 • Brągiel J., Górnicka B., (red.), Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017. ISBN 978-83-7395-761-9, (ss. 236).
 • Brągiel J., Górnicka B., (red.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017. ISBN 978-83-7395-756-5. (ss. 304.)
 • Górnicka B. Pomimo niesprawności … – wybrane aspekty rodzicielstwa w różnych fazach funkcjonowania rodziny z problemem niepełnej sprawności dziecka lub rodzica, [w:] Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, red. Brągiel J., Górnicka B., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 73-88. ISBN 978-83-7395-756-5.
 • Brągiel J., Górnicka B., Wprowadzenie, [w:] Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, (red.) Brągiel J., Górnicka B., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 11-16. ISBN 978-83-7395756-5.
 • Brągiel J., Górnicka B., Wprowadzenie, [w:] Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie, (red.) Brągiel J., Górnicka B., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 11-15.ISBN 978-83-7395-761-9.
 • Górnicka B., (2017), Aксюлогіа у підготовці польськіх учителів-вихователів, [w:] Мистецька освіта в европейському соціокультурному прострорі XXI століття, Щербан Тетяна. Д. I in. (red.), Мука́чівський держа́вний університе́т , s. 267-270. ISBN 978-617-7495-03-0.

 

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 •  promotorstwo prac dyplomowych: – 126 – licencjackich i 51 – magisterskich
 •  pełnienie funkcji opiekuna roku (rokrocznie)
 •  opieka nad praktykami zawodowymi
 •  organizacja międzynarodowej wymiany studenckiej z Uniwersytetem w Hradec Kralove (koordynacja wymiany, sprawowanie opieki nad grupami zagranicznymi przebywającymi w INP)

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Staż dydaktyczno-naukowy w ramach programu Erasmus+ Uniwersytet Śląski w Opawie (Opava, 18-22. kwietnia 2016 r..);
 • Krótkoterminowy staż naukowy w Uniwersytecie w Hradec Králové, (Hradec Králové, 19-25. Września 2016 r.);

Udział czynny w konferencjach naukowych:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa XII. Hradecké dny sociální práce, nt.: „Sociální práce v nejisté době”, organizowana przez Uniwersytet w Hradec Králové, Hradec Králové 2-3 października 2015; Wygłoszono referat na temat: Optimalizace profesní způsobilosti – současné výzvy v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků v Polsku
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Res Socialis 2015, nt.: TRANSFORMATION OF SOCIAL WORK – Finding the identity of the profession, organizowana przez Uniwersytet w Trnawie, Trnawa 15-16 paźdzdiernika 2015; Wygłoszono referat na temat: Ľudské práva a ich realizácia v Poľsku
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa XIII. Hradecké dny sociální práce, nt.: „Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí”, organizowana przez Uniwersyet w Hradec Králové, Hradec Králové 23-25. września 2016.; Wygłoszono referat na temat: Úloha rodiny v životě osob se zdravotním postižením
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa XV. Hradecké dny sociální práce, nt.: „Nové směry, trendy a inovace v sociální práci”, organizowana przez Uniwersytet w Hradec Králové, Hradec Králové 21-22. września 2018; Wygłoszono referat na temat: Problémy rodičů s postižením jako výzva pro sociální práci

Działalność organizacyjna:

 • Członek Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego cyklicznie organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Społecznej INP UO, Międzynarodowych Konferencji Naukowych poświęconych „Rodzicielstwu” (2011 r., 2013 r., 2015 r., 2017 r.).
 • Członek komisji przy opracowywaniu siatek studiów i kart przedmiotów na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną oraz  kierunku Pedagogika specjalna.
 • Współpraca z instytucjami w Opolu, w tym: Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, a także przedszkola, szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze.