dr Górnicka Beata

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt : bgornicka@uni.opole.pl

konsultacje: czwartek 13.00-15.00, pokój 301

no_face

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia i dotyczą przede wszystkim takich obszarów badawczych, jak: aspiracje i plany życiowe młodzieży, profilaktyka zaburzeń zachowania młodzieży, działalność opiekuńczo-wychowawcza realizowana w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; usamodzielnienie wychowanków, wpływ opiekunów i wychowawców na drogę życiową młodzieży niepełnosprawnej, jakość życia osób z niepełnosprawnością.

Dorobek naukowy

Prace zwarte:

GÓRNICKA Beata (2004) Plany życiowe młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Opole, Wydaw. UO, ss. 242.

GÓRNICKA Beata (2010) (współredakcja: Karol Neisch) Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Opole, Wydaw. IŚ., ss. 176.

Artykuły :

GÓRNICKA Beata (2004) Profilaktyka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, [w:] Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, (red.) Z. Jasiński, I. Mudrecka, Opole, Wyd. UO, s. 221-238.

GÓRNICKA Beata (2005) Elementy pracy socjalnej w usamodzielnianiu niepełnosprawnych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, [w:] Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, (red.) J. Brągiel, P. Sikora, Opole, Wyd. UO, s. 145-154.

GÓRNICKA Beata (2005) Ośrodki szkolno-wychowawcze, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badora, Opole, Wyd. UO, s. 377-403.

GÓRNICKA Beata (2005) Plany życiowe młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV., (red.) T. Pilch, Warszawa, Wyd. „Żak”, s. 390-397.

GÓRNICKA Beata (2006) Realizacja zadań profilaktycznych w ośrodkach szkolno-wychowawczych, [w:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, (red.) S. Badora, I. Mudrecka, Opole, Wyd. UO, s. 205-214.

GÓRNICKA Beata (2007) Rola internatu w profilaktyce zaburzeń zachowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji, (red.) S. Badora, R. Stojecka-Zuber, Tarnobrzeg, Wyd. PWSzZ w Tarnobrzegu, s. 397-402.

GÓRNICKA Beata (2007) Rodzina w działalności profilaktycznej wobec dzieci i młodzieży, [w:] Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym. Konteksty polskie i zagraniczne, (red.)M. Hanulewicz, D. Widelak, Opole, Wyd. WSZiA w Opolu, s. 109-120 .

GÓRNICKA Beata (2008) Rodzina pochodzenia a plany życiowe młodzieży z lekką niesprawnością intelektualną, [w:] Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi, (red.) J. Żarczyńska-Hyla, Opole, Wyd. UO, s. 81-89 .

GÓRNICKA Beata (2008) Usamodzielnienie wychowanków, [w:] Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia. Przedstawiciele. Literatura, (red.) A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, Częstochowa, Wyd. AJD w Częstochowie, s. 37-39.

GÓRNICKA Beata (2008) Upośledzenie umysłowe (Oligofrenia), [w:] Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia. Przedstawiciele. Literatura, (red.) A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, Częstochowa, Wyd. AJD w Częstochowie, s. 226-228.

GÓRNICKA Beata (2008) Rola klienta w diagnozowaniu sytuacji życiowej przez pracownika socjalnego, [w:] Posuzování životní situace. V. SOCIÁLNÍ PRÁCI, (red.) R. Janebová, M. Smutek, Hrádec Králové, Wyd. Gaudeamus, s. 274-280.

GÓRNICKA Beata (2008) Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, [w:] Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia. Przedstawiciele. Literatura, (red.) A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, Częstochowa, Wyd. AJD w Częstochowie, s. 197-200.

GÓRNICKA Beata (2009) Wolontariat w służbie osobom niepełnosprawnym, [w:] Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych, (red.) D.Widelak, S. Śliwa, Wyd. WSZiA w Opolu, s. 96-113.

GÓRNICKA Beata (2009) Usamodzielnienie jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży niedostosowanej społecznie – rola i zadania pedagoga [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka, Lublin 2010, Wyd. UMCS, s. 145-156.

GÓRNICKA Beata (2010) Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Opole, Wyd. Instytut Śląski w Opolu., s. 176 (współredakcja: K. Neisch).

GÓRNICKA Beata (2010) Usamodzielnienie jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży niedostosowanej społecznie – rola i zadania pedagoga [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka, Lublin 2010, Wyd. UMCS, s. 145-156.

GÓRNICKA Beata (2010) Zasady i dylematy etyczne pracownika socjalnego w kontakcie z klientem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, [w:] Etika socialni prace, (red.) M. Kappl, M. Smute, Z. Truhlarova, Hradec Kralove, Wyd. Gaudeamus, s. 146-153.

GÓRNICKA Beata (2010) Profilaktyka zachowań antyspołecznych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim [w:] Antyspołeczność. Diagnoza – profilaktyka – interwencja, (red.) Z. Bartkowicz, J. Rejman, Tarnobrzeg, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, s. 421-441.

GÓRNICKA Beata (2010) Ochotnicze Hufce Pracy życiową szansą młodzieży zagrożonej ekskluzją społeczną, [w:] Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, (red.) B. Górnicka, K. Neisch, Opole, Wyd. Instytut Śląski w Opolu., s. 150-167.

GÓRNICKA Beata (2010) Wprowadzenie, [w:] Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, (red.) B. Górnicka, K. Neisch, Opole, Wyd. Instytut Śląski w Opolu., s. 7-9 (współautorstwo : K. Neisch).

GÓRNICKA Beata (2010) Pedagogiczne walory programów profilaktycznych i wychowawczych, [w:] Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu, (red.) Z. Jasiński, E. Nycz, Opole 2010, Wyd. Instytut Śląski, s. 188-194.

GÓRNICKA Beata (2010) Kształtowane umiejętności życiowych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, [w:] Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wybrane zagadnienia, (red.) J. Kirenko, Lublin, Wyd. NeuroCentrum w Lublinie, s. 199-213.

GÓRNICKA Beata (2011) Jakość życia osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną i jej uwarunkowania, [w:] Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, (red.) Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kołodziej, Tarnobrzeg, PWSZ w Tarnobrzegu, s. 56-75.

GÓRNICKA Beata (2011) Social work with disabled people, [w:] Social Work in Adult Services in the European Union, (red.) J. Brągiel, I. Dąbrowska-Jabłońska, M. Payne, London, s. 155-167.

GÓRNICKA Beata (2011) Profilaktyka – czy może być skuteczna? Działania realizowane w środowiskach wychowawczych warunkujące skuteczną profilaktykę w opiniach studentów pedagogiki, [w:] W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, (red.) F. Marek, S. Śliwa, Opole, Wyd. WSZiA w Opolu, s. 63-86

 

Prowadzone zajęcia

metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

diagnostyka pedagogiczna

patologie społeczne

profilaktyka społeczna