dr hab. Arkadiusz Żukiewicz

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

 

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe skoncentrowane na dwóch obszarach badawczych, mianowicie: „Etyczne implikacje służby społecznej” oraz „Historia działalności społecznej i niepodległościowej Heleny Radlińskiej w okresie II wojny światowej”.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Nycz E., Żukiewicz A., Oświata, kultura i wychowanie w społecznych koncepcjach pedagogicznych Kazimierza Korniłowicza, „Ruch Pedagogiczny” 2018, nr 1, s. 109-119. ISSN 0483-4992.
 • Żukiewicz A., Naukowe dziedzictwo Heleny Radlińskiej. Pedagogika społeczna – nauka praktyczna, „Ruch Pedagogiczny” 2018, nr 1, s. 37-49. ISSN 0483-4992.
 • Żukiewicz A., Baran A., Cyranka K., The psychological, psychotherapeutic and medical dimensions of the activities of social services in Poland, „Archives of Psychiatry and Psychotherapy” 2018, nr 2, s. 7-12. ISSN 1509-2046. DOI:10.12740/APP/85248
 • Żukiewicz A., Teoretyczne podstawy wspierania rodzin z punktu widzenie pedagogiki społęcznej, [w:] Współczesna rodzina: aspekty społeczno-prawne, B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Reszów 2017, s. 24-32. ISBN 978-83-7996-457-4.
 • Żukiewicz A., Ethos i tożsamość służby a bezpieczeństwo pracowników służb społecznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” 2017, vol. 30, nr 4, s. 37-45. ISSN 0867-2040.
 • Żukiewicz A., Geneza profesjonalizacji polskich służb społecznych, „Praca Socjalna” 2017, nr 3, s. 17-28. ISSN 0860-3480.
 • Żukiewicz A., Koncepcja wychowania narodowego w ujęciu Heleny Radlińskiej, „Ruch Pedagogiczny” 2017, nr 3, s. 5-15. ISSN 0483-4992.
 • Żukiewicz A., Społeczno-pedagogiczna koncepcja sił Heleny Radlińskiej: przeszłość dla teraźniejszości i przyszłości służby społecznej, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2017, nr 4, s. 78-90. ISSN 1642–1981.
 • Żukiewicz A., Triada determinant bezpieczeństwa pracowników służb społecznych: determinanty osobowe, „Praca Socjalna” 2017, nr 4, s. 35-45. ISSN 0860-3480.
 • Żukiewicz A., Universum szkoły wyższej versus rynek pracy, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2017, nr 2, vol. 22, s. 67-75. ISSN 2083-4381.
 • Żukiewicz A., The theory of social deviations : (references to the practice of preventive actions), [w:] Kontexty sociálních deviací, K. Večerka(red.), Česka sociologicka spolecnost, Praha 2017, s. 26-32. ISBN 978-80-905443-4-5.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Staż naukowy: Zakład Poradoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski (październik-grudzień 2018).
 • Staż badawczo-naukowy: Archiwum Akt Nowych, Biblioteka Narodowa (czerwiec-lipiec 2018).
 • Staż badawczo-naukowy: Zbiory Specjalne, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (listopad-grudzień 2017, kwiecień-maj 2018).

Udział w konferencjach naukowych:

 • XXVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej wraz z konferencją pt. Środowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej, Bydgoszcz, 18-20.10.2017, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Udział z referatem pt. „Siły ludzkie/społeczne jako konstytutywny czynnik warunkujący działalność w obszarach pomocy społecznej”.
 • Wychowanie moralne. Między tradycją a współczesnością – seminarium naukowe organizowane przez Zespół Teorii Wychowania KNP PAN we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 25.10.2017. Udział z referatem pt. „Wychowanie moralne w koncepcji Heleny Radlińskiej. Tradycja i możliwości współczesnej służby wychowawczej pedagogów”.
 • Wybrane aspekty zagrożeń społecznych w działalności pomocowej – seminarium naukowe organizowane przez Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa KNP PAN we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 16.03.2018. Udział z referatem pt. „Ethos i tożsamość i bezpieczeństwo służby społecznej”.
 • Pedagogika integralna – założenia, podstawy, modele – seminarium naukowe organizowane przez Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN we współpracy z Akademią Ignatianum w Krakowie, Kraków, 21.03.2018, udział w dyskusji.
 • Edukacja dla rozwoju – Edukacja w rozwoju: Teoria i praktyka. Udane przedsięwzięcia ważne perspektywy, ogólnopolska konferencja naukowa, 24-25.05.2018 Cieszyn, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Udział z referatem pt. „United World Colleges jako zintegrowany model wielokulturowej edukacji młodzieży międzynarodowej” [wystąpienie w sekcji III – Miejsce społeczności lokalnej w edukacji i wychowaniu międzykulturowym].
 • Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych, Lublin 25-26.10.2018. Udział z referatem pt. „Teoretyczne implikacje dla praktyki działalności służb społecznych” [wystąpienie w zespole problemowym nr 6 „Współczesne inspiracje w pracy socjalnej – ujęcia teoretyczne a realia”]

Działalność organizacyjna:

 • Pełnomocnik wydziałowy ds. projektów badawczych
 • Kierownik Zakładu Myśli Pedagogicznej i Polityki Oświatowej
 • Członek Rady Recenzentów z afiliacją UO w czasopismach naukowych
 • Członek Rady Naukowej z afiliacją UO czasopism naukowych Ruch Pedagogiczny, Charity, Philanthropy and Social Work