Dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

Katedra Pedagogiki Społecznej

Kontakt: irena.mudrecka@uni.opole.pl

Dyżur: czwartek 13.00-14.30, p. 301

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki internalizacji norm społecznych jednostek niedostosowanych społecznie, mechanizmów kształtowania poczucia odpowiedzialności u dzieci i młodzieży oraz wykorzystania teorii poznawczej i wyników badań z zakresu neurobiologii społecznej w organizacji procesu resocjalizacji. Aktualnie prowadzi badania zjawiska resilience wśród wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Dorobek naukowy 2010-2017

 

Książki autorska

Mudrecka I. (2010), Poczucie odpowiedzialności młodzieży skonfliktowanej z prawem. Studium pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 424.

 

Książki pod redakcją naukową

 1. Mudrecka I., Snopek M. (red.), (2013) Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss.414. ISBN 978-83-7395-541-7
 2. Kowalczyk D., Mudrecka I., (red.) (2013) Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 338. ISBN 978-83-7395-550-9
 3. Mudrecka I. (red.) (2017), Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna – problemy, programy i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, ss. 314.
 4. Mudrecka I. (red.) (2017), Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, ss. 280.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Mudrecka I. (2013), Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska”, nr 5, s. 49-62. ISSN 2081-3767
 2. Mudrecka I. (2014), Potrzeba i możliwości budzenia nadziei u niedostosowanych społecznie w świetle koncepcji poznawczej, „Resocjalizacja Polska”, nr 7, s. 59-70. ISSN 2081-3767
 3. Mudrecka I. (2014), Przekonania skazanych za zabójstwo o sobie, innych i przyszłości – możliwości restrukturyzacji poznawczej jako kierunku oddziaływań resocjalizacyjnych, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. XXXIII, s. 82-99. ISSN 0137-6136
 4. Mudrecka I. (2015), Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie, „Resocjalizacja Polska”, nr 9, s. 13-25. ISSN 2081-3767
 5. Mudrecka I. (2015), Proces resocjalizacji w perspektywie dorobku neuronauk, „Resocjalizacja Polska”, nr 10, s. 15-25. ISSN 2081-3767
 6. Mudrecka I. (2015), The sense of positive responsibility as a factor that protects against threats, „Psychoprevention Studies”, nr 2, s. 42-53, czasopismo internetowe, ISSN 2391-548X. http://road.issn.org/issn/2391-548X-psychoprevention-studies-#.WfDzl4gwjIU

 

Rozdziały i artykuły w pracach zbiorowych

 1. Mudrecka I. (2010), Poczucie odpowiedzialności nieletnich – diagnoza i metody wspomagania rozwoju, [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 319-329.
 2. Mudrecka I. (2010), Usprawiedliwianie zachowań przestępczych jako bariera resocjalizacji osadzonych w zakładzie karnym, [w:] W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego, (red.) Z. Jasiński, D. Widelak, Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, T. 3, Opole, s. 79-94.
 3. Mudrecka I. (2010), Obraz nauczyciela na tle obrazu innych dorosłych w ocenie młodzieży, [w:] Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teoria a praktyką, (red.) A. Witek, I. M. Łukasik, A. Buczak, Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie, Lublin, s. 159-174.
 4. Mudrecka I. (2010), Modele odpowiedzialności w relacji wychowawczej a zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród pedagogów resocjalizacyjnych, [w:] Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych, (red.) E. Bilska, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa, s. 158-171.
 5. Mudrecka I. (2011), Samodzielność a rozwój społeczno-moralny nieletnich, [w:] Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, (red.) Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kołodziej, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 437-457.
 6. Mudrecka I., (2011) Wykorzystanie idei sprawiedliwości naprawczej w postępowaniu z młodzieżą łamiącą normy prawno-obyczajowe, [w:] W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, (red.) F. Marek, S. Śliwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole, s. 254-273. ISBN 978-83-62683-18-5, 978-83-62105-93-9ISBN
 7. Mudrecka I. (2011), Zaburzenia poczucia odpowiedzialności młodzieży niedostosowanej społecznie, [w:] Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, (red.) A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 451-468. ISBN 978-83-7587-602-4 ISBN 978-83-7308-925-9
 8. Mudrecka I. (2012), Świadomość odpowiedzialności w kontekście tożsamości indywidualnej młodzieży skonfliktowanej z prawem, [w:] Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 97-113. ISBN 978-83-7587-602-4 ISBN 978-83-7587-603-1
 9. Mudrecka I. (2012), Kształtowanie poczucia odpowiedzialności pozytywnej u dzieci i młodzieży jako cel profilaktyki kreatywnej, [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, red. B. Urban, M. Konopczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 273-284. ISBN 978-83-233-3351-7
 10. Mudrecka I., (2012) Czynniki ryzyka wejścia młodzieży w konflikt z prawem, [w:] Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń, red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 265-282. ISBN 978-83-7784-299-7
 11. Mudrecka I., (2012) Prawo do samostanowienia a resocjalizacja przestępców w świetle teorii społeczno-poznawczej, [w:] Prawa człowieka a polski system penitencjarny. Edukacja – Resocjalizacja – Humanitaryzm, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań-Kule, s.69-80. ISBN 978-83-62135-56-1
 12. Mudrecka I. (2013), Rodzicielstwo w percepcji młodzieży nieprzystosowanej społecznie, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, red. J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  s. 437-458. ISBN 978-83-7395-526-4
 13. Mudrecka I., (2013) Idea odpowiedzialności pozytywnej w wychowaniu – imperatyw czynienia dobra, [w:] Pedagogiczne refleksje… Księga jubileuszowa poświęcona prof. Józefie Brągiel, B. Górnicka, A. Kurcz, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 525-540. ISBN 978-83-7395-536-3
 14. Mudrecka I., Snopek M., (2013) Wstęp, [w:] Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Mudrecka I., Snopek M. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 9-13. ISBN 978-83-7395-541-7
 15. Mudrecka I., (2013) Etyczny wymiar resocjalizacji osób skonfliktowanych z prawem, [w:] Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Mudrecka I., Snopek M. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 17-32. ISBN 978-83-7395-541-7.
 16. Mudrecka I., Smolnik I., (2013) Praca w zawodzie wychowawcy penitencjarnego w jego własnej ocenie, [w:] Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, Kowalczyk D., Mudrecka I., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 185-202.ISBN 978-83-7395-550-9
 17. Mudrecka I. (2013), Kształtowanie poczucia odpowiedzialności nieletnich jako cel oddziaływań resocjalizujących, [w:] Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych, Z. Bartkowicz, A. Wojnarska, A. Węgliński, Wyd. UMCS, Lublin, s. 149-159. ISBN 978-83-7784-325-3
 18. Mudrecka I. (2014), Przemoc jako efekt deficytów w zakresie samokontroli procesów umysłowych, [w:] „Reaguj! Nie toleruj!” – Wybrane aspekty bezpieczeństwa, (red.) I. Klonowska, K. Szafrańska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Porządku Publicznego, Warszawa, s. 36-46. ISBN 978-83-63041-55-7
 19. Mudrecka I. (2014), Powinności rodzicielskie w zakresie kształtowania poczucia odpowiedzialności u dzieci i młodzieży, [w:] Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, (red.) J. Brągiel, B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 183-192. ISBN 978-83-7395-597-4
 20. Mudrecka I. (2014), Psychopatia versus osobowość dyssocjalna, osobowość antyspołeczna – z perspektywy teorii i praktyki resocjalizacyjnej, [w:] Socialia 2014. Aktualne problemy prevencie socialnopatologickych javov a jej profesionalizacie, (red.) J. Hroncova, Univerzita Mateja Bela, Pedagogicka Fakulta, Bańska Bystrica, s. 304-313. ISBN 978-80-557-0808-9
 21. Mudrecka I. (2015), Meandry resocjalizacji psychopatów, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, (red.) K. Sawicki, R. Ćwikowski, A. Chańko, Wydawca Alter Studio, Białystok, s. 9-22. ISBN 978-83-64081-30-9
 22. Mudrecka I. (2016), Kształtowanie poczucia odpowiedzialności u podopiecznych w pracy kuratorów sądowych, [w:] Polska kuratela sadowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Wydawnictwo Impuls, Kraków, s. 93-105. ISBN 978-83-8095-012-2
 23. Mudrecka I., Olejnik L., Snopek M., (2016) Formy przystosowania do izolacji więziennej skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę 25 lat – implikacje dla praktyki penitencjarnej, [w:] Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej, t. 5, (red.) D. Kowalczyk, A. Glińska-Lachowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 105-123.
 24. Mudrecka I. (2017), Wykorzystanie konfliktu motywacyjnego w procesie resocjalizacji, [w:] Współczesne modele i strategie resocjalizacji, (red.) Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M., Warszawa, Difin, s.161-181.
 25. Mudrecka I. (2017), Wzmacnianie samokontroli jako cel wychowania resocjalizującego, [w:] Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, s. 43-56. ISBN 978-83-62902-24-8
 26. Мудрецка I. (2017), Освіта у контексті очікувань та потреб ринку праці, [w:] Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб.матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 20-21 квітня 2017 р., Мукачево РВВ МДУ, s. 241-244.

Prowadzone zajęcia

Pedagogika resocjalizacyjna

Metodyka wychowania resocjalizującego

Diagnostyka psychopedagogiczna

Profilaktyka społeczna

Psychopatologia

Psychopatologia