dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

Katedra Pedagogiki Specjalnej

Kontakt: irena.mudrecka@uni.opole.pl

Dyżur:

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe koncentrują się wokół problematyki internalizacji norm społecznych jednostek niedostosowanych społecznie, mechanizmów kształtowania poczucia odpowiedzialności u dzieci i młodzieży oraz wykorzystania teorii poznawczej i wyników badań z zakresu neurobiologii społecznej w organizacji procesu resocjalizacji. Aktualnie prowadzi badania pt. „Przekonania o sobie i świecie wychowanków placówek resocjalizacyjnych jako czynniki ryzyka versus czynniki chroniące”. Badania mają charakter eksploracyjny i są prowadzone w schemacie korelacyjnym w placówkach resocjalizacyjnych i szkołach publicznych.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Mudrecka I., Potrzeba i możliwości budzenia nadziei u niedostosowanych społecznie w świetle koncepcji poznawczej, „Resocjalizacja Polska” 2014, nr 7, s. 59-70. ISSN 2081-3767.
 • Mudrecka I., Przekonania skazanych za zabójstwo o sobie, innych i przyszłości – możliwości restrukturyzacji poznawczej jako kierunku oddziaływań resocjalizacyjnych, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2014, t. XXXIII, s. 82-99. ISSN 0137-6136.
 • Mudrecka I., Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 9, s. 13-25. ISSN 2081-3767.
 • Mudrecka I., Proces resocjalizacji w perspektywie dorobku neuronauk, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 10, s. 15-25. ISSN 2081-3767.
 • Mudrecka I., The sense of positive responsibility as a factor that protects against threats, „Psychoprevention Studies” 2015, nr 2, s. 42-53. ISSN 2391-548X. http://road.issn.org/issn/2391-548X-psychoprevention-studies-#.WfDzl4gwjIU
 • Mudrecka I., Meandry resocjalizacji psychopatów, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, Sawicki K., Ćwikowski R., Chańko A.  (red.), Wydawca Alter Studio, Białystok 2015, s. 9-22. ISBN 978-83-64081-30-9.
 • Mudrecka I., Kształtowanie poczucia odpowiedzialności u podopiecznych w pracy kuratorów sądowych, [w:] Polska kuratela sadowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, M. Konopczyński, Kwadrans Ł., Stasiak K.  (red.), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2016, s. 93-105. ISBN 978-83-8095-012-2.
 • Mudrecka I., Olejnik L., Snopek M., Formy przystosowania do izolacji więziennej skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę 25 lat – implikacje dla praktyki penitencjarnej, [w:] Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej, t. 5, Kowalczyk D., Glińska-Lachowicz A.  (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 105-123. ISBN 978-83-7395-700-8.
 • Mudrecka I., Wykorzystanie konfliktu motywacyjnego w procesie resocjalizacji, [w:] Współczesne modele i strategie resocjalizacji, Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M. (red.), Difin, Warszawa 2017, s.161-181.
 • Mudrecka I., Wzmacnianie samokontroli jako cel wychowania resocjalizującego, [w:] Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, Mudrecka I. (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2017, s. 43-56. ISBN 978-83-62902-24-8.
 • Mudrecka I., Resocjalizacyjna przemiana  ̶ warunki, mechanizmy, wspomaganie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, ss. 186, ISBN 978-83-7395-809-8.

 

 

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od 2008 r. promotor ok. 80 prac magisterskich, ok. 100 prac licencjackich.
 • Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 23 seminarzystami.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Wykład pt. „Zapobieganie stosowania technik neutralizacji jako zadanie wychowawcze”, МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ  ХХІ СТОЛІТТЯ, Uniwersytet im. Dragonowa, Kijów, Mukaczewo, 20 kwietnia 2017 r.
 • Wykład pt. „The measurement scale of students’ motivation to study, na Mezinarodni odborni workshop”, Multidimenzionální proporcionalita a její kontexty studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání, Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě,, Slezské univerzity v Opavě, Opawa 20.09.2018 r.

 

Działalność organizacyjna

 • od 2010 r. członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • od grudnia 2013 r. – przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pedagogium WSNS w Warszawie
 • 2014-2016 r. – redaktor tematyczny półrocznika „Resocjalizacja Polska”
 • od października 2014 r. wicedyrektor ds. dydaktyki w INS Pedagogium WSNS w Warszawie
 • od 2016 r. dyrektor Instytutu Nauk Społecznych w Pedagogium WSNS w Warszawie
 • od marca 2017 r. do września 2017 r. Prorektor ds. Kształcenia w Pedagogium WSNS w Warszawie
 • w roku akademickim 2017/18 – przygotowanie programu studiów  na kierunku pedagogika specjalna, studia licencjackie
 • od września 2018 r. przewodnicząca Zespołu ds. opracowania programu studiów na kierunku pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie
 • od 1.10.2018 r. kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych
 • od 1.10.2018 r. przewodnicząca Rady Programowej kierunku pedagogika specjalna w INP na kadencję 2018-2020