dr hab. Karcz – Taranowicz Eugenia, prof. UO

Zakład Pedeutologii i Edukacji Elementarnej

kontakt : ekarcz@uni.opole.pl

konsultacje :

04

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania i działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół:

Prowadzi badania naukowe w zakresie polityki oświatowej, organizacji i zarządzania oświatą, pedeutologii, historii myśli pedagogicznej. Specjalizuje się w badaniach z zakresu lokalnej polityki oświatowej, współpracy placówek oświatowych ze środowiskiem lokalnym oraz dziejów instytucji edukacyjnych.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Karcz-Taranowicz E. (red.), Tradycje i perspektywy edukacji. Czesko-polskie studia pedagogiczne, t. 6, wyd. UO, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Opole 2014, 200 s. ISBN 978-83-7395-615-5.
 • Karcz-Taranowicz E., Geneza stowarzyszeń nauczycielskich na ziemiach polskich, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2015 nr 3-4, s. 24-40. ISSN 0033-2178 (10 pkt.).
 • Karcz-Taranowicz E., Szkoły stowarzyszeniowe w perspektywie edukacji jutra, [w:] Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształceni we współczesnej szkole,( red.) A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas“, Sosnowiec 2016, s. 97-106. ISBN 978-83-61991-60-1.
 • Karcz-Taranowicz E., Nauczyciel i świat jego wartości, [w:] Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu, (red.) E. Karcz-Taranowicz, Uniwersytet Opolski, Opole 2016, s. 387-398. ISBN 978-83-7395-705-3.
 • Karcz-Taranowicz E., Edukacja w środowisku lokalnym z perspektywy roli samorządu terytorialnego, [w:] Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym – teoria i praktyka, (red.) A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz, Toruń 2016, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Powiat Cieszyński, s. 128-141, ISBN 978-83-8019-593-6.
 • Karcz-Taranowicz E., The reforms of the polish educational system In the conditons of the social transformation at the turn of the 20 th and 21 th Century, [w:] Theoretical Framework of education, ed. J. C. McDermott, A. Kożuh, Educatin Departament, Antioch University,  Los Angeles 2016, s.115-128. ISBN 978-163587687-1.
 • Karcz-Taranowicz E., Żarczyńska-Hyla J., Zduniak B., Piechnik-Borusowska J., Kromolicka B., Uwarunkowania parentyfikacji doświadczanej w dzieciństwie i okresie dorastania z perspektywy młodych dorosłych, „Rocznik Andragogiczny” 2016, s. 199-216. ISSN 1429-186X.
 • Karcz-Taranowicz E., Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w przedszkolach województwa opolskiego, [w:] Oświata i kultura w wielokulturowym świecie, (red.) Z. Jasiński, K. Neisch, M. Pogorzelska, UO, Opole 2017, s. 135-145. ISBN 978-83-7395-743.
 • Karcz-Taranowicz E., Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolnym i szkole, [w:] Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, (red.) Z. Jasiński, J. Szymeczek, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, INP UO, Czeski Cieszyn – Opole 2017, s. 59-72. ISBN 978-80-87381-24-3.
 • Karcz-Taranowicz E., Wielowymiarowa działalność szkoły na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyznacznikiem dla edukacji jutra, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Pedagogika, Wyższa Szkoła Humanitas” 2017, vol. 14, s. 47-57. ISSN 1896-4591.
 • Karcz-Taranowicz E., Myśl pedagogiczna Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej inspiracją dla wychowania przedszkolnego w XXI wieku, [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, (red.) E. Smak, E. Jędrzejowska, I. Konopnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 69-78. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Karcz-Taranowicz E., The activity and pedagogical vievs of women at the turn the 19 th and 20 th Centureies – historical experiences for the contemoprary times, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. Pedagogy” 2018, vol. 17, s.149-160. ISSN 1896-4591.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

Od 2010 r. (wg APD) promotor ok. 110 prac magisterskich oraz 60 prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę nad grupą 28 seminarzystów przygotowujących prace magisterskie, a także opiekę naukową nad 4 doktorantami Studiów Doktoranckich Nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym UO.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Staż naukowy w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Poczdamskiego, Poczdam 5-9 grudnia 2018 r.
 • Konferencje naukowe: w latach 2015-2018 udział czynny w 2 konferencjach zagranicznych oraz 12 krajowych, m. in.:
 • IV Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe …sztuka/twórczość – edukacja… Kreatywność w sztuce, nauce i życiu codziennym, 16-19.04.2018 Lublin – Lwów, referat: Rola innowacji pedagogicznych we współczesnej szkole
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, 7.05.2018 Częstochowa, referat: Wychowanie do wartości dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Edukacja publiczna i niepubliczna z perspektywy niemiecko-polskiej, 15-17.11.2018 Opole, referat : Szkoły stowarzyszeniowe w polskim systemie edukacji
 • XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra, 18-20.06.2018 Zakopane, referat: Działalność i poglądy pedagogiczne kobiet na przełomie XIX i XX wieku – doświadczenia historyczne dla współczesności
 • Socialia 2017. Parcipáciasociálnychpedagógov a inýchpomáhajúcichprofesii na prevencii a riešenisociálnopatologickýchjavov u deti, mládeže a dospelých v krajinách V 4 – súčasnystav, problemy a priori ty, 5.10.2017 Bańska Bystrzyca, referat: Aksjologiczne uwarunkowania działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Reformation&Bildung. HistorischeundpȁdagogischeFacetten, 23-25.11.2017 Poczdam, referat: Reformacja a świeckość szkolnictwa w Polsce
 • XXIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja Jutra”, 19-21.06.2017 Zakopane, referat: Wielowymiarowa działalność szkoły na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyzwaniem dla edukacji jutra

Działalność organizacyjna:

 • z-ca dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych d/s naukowych (2016-2018)
 • z-ca  dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych d/s kształcenia nauczycieli (od 2018 r.)
 • kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO (2014-2018
 • kierownik Zakładu Pedeutologii i Edukacji Elementarnej (od 2018 r.)
 • przewodnicząca Rady Programowej INP (od 2018 r.)
 • członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2017 r.)
 • sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o/Opole (od 2017 r.)
 • członkini Zespołu Ekspertów dla studiów podyplomowych Wydziału Nauk Społecznych UO (od 2017 r.)
 • członkini Komisji ds. kwalifikacji kandydatów zewnętrznych na studia doktoranckie Nauki o rodzinie – Wydział Teologiczny UO (od 2018 r.)