dr hab. Karcz – Taranowicz Eugenia, prof. UO

Zakład Pedagogiki Ogólnej

kontakt : ekarcz@uni.opole.pl

konsultacje :

04

Zainteresowania naukowe

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, mediator sądowy. Ukończone Studia Podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą. Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej, Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Nadzór Pedagogiczny w Instytucie Nauk Pedagogicznych. Promotor 118 prac magisterskich, 177 prac licencjackich, 169 prac dyplomowych na studiach podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz nadzoru pedagogicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej. Autorka i kierownik grantu Europejskiego Funduszu Społecznego „18 – 24 Czas na samodzielność” (2007). Uczestniczyła w 7 grantach oraz projektach międzynarodowych i krajowych. Autorka 2 monografii, 5 książek pod redakcją, 29 opracowań w zagranicznych monografiach i czasopismach, 86 naukowych prac w krajowych monografiach i czasopismach. Recenzent wydawniczy kwartalnika „Modelowe Nauczanie“ oraz prac zwartych.

Dorobek naukowy

Karcz E., Towarzystwa pedagogiczne w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX XX wieku, wyd. UO, Opole 1999, 121 ss.

Karcz E., Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą, wyd. INP, Opole 2010, 234 ss.

Karcz E., Zemła A. M. [red.], Z teorii i praktyki kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej, wyd. UO, Opole 1999, 217 ss.

Karcz E. [red.], Organizacja i zarządzanie oświatą, wyd. UO, Opole 2000, 129 ss.

Karcz E., Zemła A. M. [red.], Zagadnienia praktyki zawodowej nauczycieli, wyd. UO, Opole 2003, 140 ss.

Karcz E., Jasiński Z. [red.], Pedagogika porównawcza. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Opole 2005, 197 ss.

Tradycje i perspektywy edukacji pod redakcją naukową Eugenii Karcz – Taranowicz

Karcz E., Az andragógia helye a lengyel pedagogiai tudományok rendszerében [w:] A felnőttoktatás története Közép – Európában, red. W. Filla, E. Gruber, H. Hinzen,

J. Jug, Budapest 2000, s.182 – 186.

Karcz E., Plany życiowe młodzieży niemieckiej na pograniczu niemiecko – polskim, [w:] Plany życiowe młodzieży z terenów pograniczy, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki,

J. Nikitorowicz, Opole 2004, s. 19 – 38.

Karcz E., Edukačné aporcie žiakov 2. Stupňa zakladných škôl, (w:) Zbornik vedeckovýskumných prác č.9, S. Kariková (red.), Banská Bystrica 2005, s. 103 – 108.

Karcz E., The Influence of the Catholik Church on the Transformations of the educational System in Poland [in:] Zabawy i gry w kulturze wolnego czasu dzieci i młodzieży, Uniwersytet im. A. Puszkina, Brześć 2007, s. 136 – 143.

Karcz E., Rola dyrektora szkoły w profilaktyce uzależnień, [w:] Socialia 2007 – Prevencia sociálnopatologických javov u deti, mládeže a dospelých, red. J. Hroncová, Banská Bystrica 2008, s. 103 – 107.

Karcz E., Polityka oświatowa samorządów lokalnych wobec szkoły jutra, [w:] Edukacja Jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs,

P. Oleśniewicz , Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010, s. 102 – 116. Karcz E., Polityka oświatowa państwa wyznacznikiem strategii i kierunków rozwoju edukacji w Polsce, [w:] Zdrová škola, red. M. Valihorová, L. Kaliská, wyd. Uniwersytet M. Bela, Banská Bystrica 2010, s. 577 – 585.

Karcz E., Społeczno-wychowawcza rola pedagoga szkolnego w Polsce, [w:] Zbornik vedeckovýskumnych prác Katedry Pedagogiky (8), red. J. Hroncová, Banská Bystrica 2012, s. 164-170.

Karcz E., Społeczno-edukacyjne konsekwencje migracji zarobkowych rodziców uczniów szkół gimnazjalnych – studium przypadków, [w:] Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2012, s. 253-270.

Karcz E., Kompetencje i umiejętności dyrektora współczesnej szkoły, [w:] Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie –kompetencje – kreatywność, red.

V. Korim, R. Uździcki,, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 134-140. Karcz E., Lokalna polityka oświatowa i jej uwarunkowania – doświadczenia opolskie, [w: ] Edukacja Jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013, s. 133-142.

Zainteresowania i badania naukowe: organizacja i zarządzanie oświatą, lokalna polityka oświatowa, historia oświaty i wychowania, pedagogika porównawcza, nauczyciel i uczeń w polskim systemie oświaty.

 

Prowadzone zajęcia

Historia wychowania

Pedagogika porównawcza

Pedeutologia

Andragogika

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty

Przedmioty specjalizacyjne

Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

Prawo oświatowe

Nadzór pedagogiczny

Planowanie oświatowe

 

Proponowane obszary tematyczne prac magisterskich i licencjackich

1. Organizacja i zarządzanie w systemie oświaty.

2. Kultura organizacyjna w oświacie.

3. Lokalna polityka oświatowa.

4. Lokalne strategie oświatowe.

5. Dzieje instytucji edukacyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych.

6. Monografie placówek regionu.

7. Prawa ucznia.

8. Rodzina a szkoła.

9. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

10. Funkcjonowanie ucznia w sytuacji szkolnej.

11. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

12. Przemoc w środowisku szkolnym.

Podane obszary tematyczne zostaną zawężone do tematu badawczego w uzgodnieniu ze studentami, ich zainteresowaniami oraz realizowaną specjalnością. Seminarium jest adresowane do osób niezależnie myślących, krytycznych, nie bojących się trudnych tematów. Serdecznie zaprasza.