prof. zw. dr hab. Kwiatek Jolanta,

Zakład Myśli Pedagogicznej i Polityki Oświatowej

kontakt:

konsultacje :

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe obejmujące dwa zasadnicze nurty: procesy integracyjne Górnego Śląska z ziemiami polskimi w epoce popowstaniowej, zwłaszcza związki górnośląsko-galicyjskie na przełomie XIX i XX wieku; historia oświaty i śląskiego szkolnictwa (XVIII-XX wiek) na tle systemów oświatowych Prus i Niemiec.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Kwiatek J., Kształcenie nauczycielek na Górnym Śląsku na tle rozwoju szkolnictwa żeńskiego – od połowy XIX wieku do I wojny światowej, [w:] Tradycje i perspektywy edukacji, E. Karcz-Taranowicz Eugenia (red.), Czesko-polskie studia pedagogiczne, vol. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 21-37. ISBN 978-83-7395-615-5.
 • Kwiatek J., Cimała B., Życie i działalność naukowo-dydaktyczna profesora Stanisława Gawlika (1928-2010), „Przegląd Historyczno-Oświatowy: kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania” 2014, nr 3-4, s. 131-137. ISSN 0033-2178.
 • Cimała B., Kwiatek J., Studies on the history of education conclused by the scholarly environment of Opole, [w:] Education. Opole University Annual, Z. Jasiński (red), vol. 1, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 87-105. ISBN 978-83-929872-6-0.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Dyrna Fryderyk Jerzy 1884-1973, [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 90. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Farny Józef (1864-1952),  [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 104. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Grania Karol (1839-1909),  [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 110-111. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Lubojacki Józef (1888-1977), [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 157. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Raszka Józef (1875-1929),  [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 250-251. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A., Sabath Karol Ferdynand (1902-1943),  [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 285. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Suchanek Jan (1877-1942), [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 329. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Szersznik (Scherschnik, Scherschnick, Šeršnik) Leopold Jan (1747-1814), [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 330-333. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Szotkowski Józef (1899-1945), [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 341. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Wieluch Doman (1887-1976),  [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 , Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 369-370. ISBN 9788373956599.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  O współpracy Józefa Kokota z Jerzym Stefanem Langrodem w świetle zachowanej korespondencji, [w:] W służbie Śląska – Polski – Europy. Studia i szkice poświęcone Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 63-82. ISBN 978-83-7395-683-4.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Zarys dziejów szkolnictwa w Opolu do początku XX wieku, [w:] Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin, E. Karcz-Taranowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 227-239. ISBN 978-83-7395-705-3.
 • Cimała B., Kwiatek J., The nature of reserch in the history of education within the scientific environment up till hte year 1991, ,,Education. Opole University Annual” 2017, vol. 2, s. 125-154. ISSN 2450-7121.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  O śląsko-małopolskich sporach granicznych w okresie międzywojennym, „Pogranicze: Polish Borderlands Studies” 2017, vol. 5, nr 2, s. 73-104. ISSN 2353-3781.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008, [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T.5, Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, 427-420. ISBN 978-83-7395-986-1.
 • Kwiatek J., Kwiatek A.,  Wiadomości polsko-słowackie (1924-1928), [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T.5, Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, 412-413. ISBN 978-83-7395-986-1.

 

 

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Międzynarodowe Seminarium Naukowe – Edukacja publiczna i niepubliczna z perspektywy niemiecko-polskiej, 15-17.11.2018 Opole, referat: Szkolnictwo niepubliczne jako nowy element systemu edukacyjnego w Polsce po 1991 r. (wspólnie z prof. dr hab. Z. Jasiński, dr hab. B. Cimała)
 • Konferencja Naukowa nt. W służbie Śląska – Polski – Europy. Konferencja poświęcona Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, 16.02.2016 Opole, referat: O współpracy Józefa Kokota z Jerzym Stefanem Langrodem w świetle zachowanej korespondencji, wspólnie z prof. dr hab. A. Kwiatek

 

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

W latach 2008-2018 promotor 157 prac magisterskich; autor 178 recenzji prac magisterskich.

Działalność organizacyjna:

 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UO
 • Członek Rady Naukowej INP UO