dr hab. Weissbrot-Koziarska Anna, prof. UO

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt: awk@uni.opole.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe dotyczą rodzinnego poradnictwa socjalnego, innowacyjnych technik i narzędzi w pracy socjalnej, unowocześniania rynku usług socjalnych, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk oraz poprawy warunków funkcjonowania dzieci ze środowisk wiejskich

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Weissbrot-Koziarska A. (red.), Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia: człowiek, rodzina, społeczeństwo. T. 1, Zakład Pracy Socjalnej Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017. ISBN 978-83-63517-02-1 (ss. 164)
 • Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN 978-83-7395-698-8 (ss. 188)
 • Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014. ISBN 978-83-7395-606-3 (ss. 176)
 • Weissbrot-Koziarska A. “Szkiełko i oko czy uczucie i wiara” – dylematy pracownika socjalnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” 2017, vol. 30, nr 2, s. 177-189. ISSN 0867-2040.
 • Weissbrot-Koziarska A., Asystent osoby starszej. Konieczność kształcenia do nowej specjalności w pracy socjalnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” 2016, vol. 29, nr 1, s. 127-137. ISSN 0867-2040. DOI:10.17951/j.2016.29.1.127
 • Weissbrot-Koziarska A., Henryk Rowid założyciel i redaktor naczelny miesięcznikaRuch Pedagogiczny”, „Ruch Pedagogiczny” 2018, nr 1, s. 19-26. ISSN 0483-4992.
 • Weissbrot-Koziarska A., Na styku pedagogiki i katechetyki, „Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie”, 2018, nr 1, s. 227-235. ISSN 2299-4890.
 • Weissbrot-Koziarska A., Ponadczasowa działalność edukacyjna Profesora Kazimierza Twardowskiego, „Ruch Pedagogiczny” 2017, nr 3, s. 153-161. ISSN 0483-4992.
 • Weissbrot-Koziarska A., W pułapce samotności : pracownik socjalny wobec wykluczenia samotnych seniorów z lokalnej przestrzeni społecznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” 2017, vol. 30, nr 4, s. 133-145. ISSN 0867-2040.  DOI:10.17951/j.2017.30.4.133
 • Weissbrot-Koziarska A., Współdziałanie rodziców i nauczycieli przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej,  „Roczniki Pedagogiczne” 2018, vol. 10, nr 4, s. 83-95. ISSN 2080-850X. DOI:10.18290/rped.2018.10.4-7.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Udział czynny w wybranych konferencjach naukowych zagranicznych:

 • Weissbrot-Koziarska A., wystąpienie: Środowisko lokalne w eliminowaniu zjawiska przemocy w rodzinie, Nitrianske sociologicke kolkvium: „Między lokalnym a globalnym systemom – procesja glokalizacia”, 12.10.2017 Nitra.
 • Weissbrot-Koziarska A., wystąpienie: Zachowania dzieci i młodzieży wyzwaniem dla etyki zawodowej współczesnych pedagogów, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne”,  organizowana w dniach 14-15.04.2015 r. w Brnie, Republika Czeska.
 • Weissbrot-Koziarska A., wystąpienie: Współczesny nauczyciel-online czy offline?, Międzynarodowa konferencja pt. „Pedagogika społeczna w służbie jednostce i społeczeństwu – między indywidualizmem a wspólnotowością”, 8-9 kwietnia 2014 r., Brno, Republika Czeska.
 • Udział czynny w wybranych krajowych konferencjach naukowych:
 • Weissbrot-Koziarska A., wystąpienie: (Nie)moc nauczycieli w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. „Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji – role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy”, 7-8.11.2017 Kamień Śląski.
 • Weissbrot-Koziarska A., wystąpienie: (Prze)moc ze szklanego ekranu, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Cyberprzestępczość”, Organizator Kuratorium Opolskie, 12.2017 Opole.
 • Weissbrot-Koziarska A., wystąpienie: Rola nauczyciela w zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Ideologie i teorie w obrazach edukacji”, 05.2017 Brzeg.
 • Weissbrot-Koziarska A., wystąpienie: Na smyczy Internetu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Systemy i modele profilaktyki społecznej”, 06.2017 Opole
 • Weissbrot-Koziarska A., wystąpienie: wystąpienie: Relacje rodzinne w domu z dzieckiem przewlekle chorym, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. „Funkcjonowanie rodzin z problemem długotrwałej choroby”, 06.2017 Kędzierzyn-Koźle.
 • Weissbrot-Koziarska A., wystąpienie: Pedagogika a praca socjalna – obszary wspólnych i wyłącznych działań, III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów nt. „Współczesne problemy społeczne wyzwaniem dla pedagogiki i pracy socjalnej”, 04.2017 Opole.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Wg APD (2018 r.) promotor 251 prac licencjackich i 126 prac magisterskich

Działalność organizacyjna:

 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UO (od 6.12. 2018 r.)
 • Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na Wydziale Nauk Społecznych UO (2016-2020).
 • Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO (od 2013 r.)
 • Koordynator Środowiskowy i Uczelniany X Opolskiego Festiwalu Nauki (2012 r.).
 • Członkini Regionalnej Komisji do nadawania stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu (2009-2012)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pracowników Socjalnych na Uniwersytecie Opolskim (od 2008 r.)
 • Członkini Komisji Egzaminacyjnej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu (od 2007 r.)
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego ds. Opolskiego Festiwalu Nauki (2004-2007 r.)
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2004 r.)
 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (od 2004 r.)
 • Członkini w zespole recenzentów czasopisma “Chowanna” Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Członkini w zespole recenzentów czasopisma: „Annales” sectio J, Wydawnictwo UMCS Lublin