dr hab. Weissbrot-Koziarska Anna, prof. UO

Zakład Pracy Socjalnej

kontakt: awk@uni.opole.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania naukowe

rodzinne poradnictwo socjalne;

innowacyjne techniki i narzędzi w pracy;

unowocześnianie rynku usług socjalnych;

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk;

poprawa warunków funkcjonowania dzieci ze środowisk wiejskich.

Dorobek naukowy

Prace zwarte:

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, ss. 188.

Weissbrot-Koziarska A. (red.): Problemy wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwania, Wydawnictwo: Create WWW – Tomasz Sokół, Opole 2015, ISBN 978-83-63517-01-4, ss. 224.

Weissbrot-Koziarska A.: Społeczne funkcjonowanie dziecka wiejskiego w młodszym wieku szkolnym. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ISBN 83-7395-046-X, ss. 176.

Weissbrot-Koziarska A.: Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne. „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów.” Zeszyt 10. Anna Weissbrot-Koziarska, Joanna Janik (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ISBN 83-7395-191-1, ss.266.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo socjalne dla rodzin. Podręcznik akademicki.Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-488-5, ss.182.

Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.): Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 1. wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, ss. 175.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., (red.): Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej.Tom 2., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2013, ISBN 978-83-7395-510-3. ss 186.

Pekarčík L., Janigová E., Weissbrot-Koziarska A., eds.: Sociálna práca, manažment a ekonómia â prínosy a limity vedy pre teóriu a prax. Verbum,vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Rużomberok 2013, ISBN 978-80-561-0092-9, ss. 382.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 3., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2013, ISBN 978-83-7395-606-3, ss. 176.

Wybrane artykuły:

Weissbrot-Koziarska A.: Przyczyny i skutki konfliktów między dyrektorem szkoły podstawowej a  nauczycielami. [w:] „Edukacja” 1999, nr 1 (69), WSiP, Warszawa 1999. ISSN 0239-6858.

Weissbrot-Koziarska A.: Konflikty w szkole. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego” nr 2,  A.Filipczak-Kocur, (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, ISSN 1426-689X, s. 49.

Weissbrot-Koziarska A.: Doskonalenie pracowników socjalnych w ich opinii – opublikowany w „Problemy Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pracowników Socjalnych” [red.] J. Brągiel, I. Mudrecka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998. ISBN 83-87635-25-1, s. 314.

Weissbrot-Koziarska A.: Warunki materialno – bytowe a przystosowanie społeczne dzieci z rodzin wiejskich [w:] „Edukacja” 2000, nr 2 (70), WSiP, Warszawa 2000. ISSN 0239-6858.

Weissbrot-Koziarska A.: Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na kształtowanie zainteresowań u dzieci. [w] „O człowieka w człowieku.” Z. Łomny, (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2000, ISBN 83-87635-95-2, s. 398.

Weissbrot-Koziarska A.: Współdziałanie rodziny i szkoły w pracy z dzieckiem dyslektycznym. [w:] „Dysleksja rozwojowa –rozpoznanie problemu i praca z uczniem dysfunkcyjnym.” red. E. Jedrzejowska, Wyd. Uczelniane Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli „ANDRAGOG”, Opole 2003. ISBN 83-910748-5-4, s. 148.

Weissbrot-Koziarska A.: Aktywizujące metody pracy w warsztacie terapii zajęciowej z dziećmi przejawiającymi  zaburzenia w zachowaniu. [w:] „Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka.” J.Brągiel, P.Sikora (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ISBN 83-7395-128-8, s. 266.

Weissbrot-Koziarska A.: Nauczyciel kontra dyslekytyk. [w:] „Dysleksja rozwojowa. Obszary trudności.” E. Jędrzejowska, (red.), Wyd. Uczelniane Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli „ANDRAGOG” i WSHE w Brzegu. Brzeg 2005, s. 92-97.

Weissbrot-Koziarska A.: Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze.[w:] „Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.’ J. Brągiel, S. Badora, (red.),Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ISBN 83-7395-139-3, s. 595.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzice i nauczyciele- wędrowcy w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań wychowawczych [w:] „Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych.”; (red.) Podgórny M., Wyd. Impuls, Kraków 2005. ISBN 83-7308-585-8, s. 469.

Weissbrot-Koziarska A.: Społeczne funkcjonowanie dziecka wiejskiego w szkole [w:] Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów Zeszyt 9. „W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły”. Nyczaj-Drąg M., Olczak A., (red.), Wyd. Impuls. Kraków 2005; s. 211-226.

Weissbrot- A. Koziarska: Wpływ rodziny na funkcjonowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym [w:] „Studia i Rozprawy.” S. Korczyński, (red.), Wyd. Opolskie Centrum Kształcenia, Opole, 2006, ISBN 83-921611-1-4, s. 31-42.

Weissbrot-Koziarska A.: Dydaktyczno-wychowawcza działalność nauczyciela w szkole wiejskiej i miejskiej, [w:] „Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne.” Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 10. Anna Weissbrot-Koziarska, Joanna Janik (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006. ISBN 83-7395-191-1, s. 266.

Weissbrot-Koziarska A.: Programy profilaktyczne w szkole. [w:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień. red. S. Badora, I. Mudrecka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006. ISBN 83-7395-164-8, s. 338.

Weissbrot-Koziarska A.: Pomoc koleżeńska dziecku niepełnosprawnemu w klasie integracyjnej. [w:] „Wolontariat i samopomoc-podstawowe wymiary sprawiedliwości w społeczeństwie ryzyka.” Środkowoeuropejskie Forum Teorii i Praktyki Pracy Socjalnej.  P.Sikora (red.), Wyd. Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Opolu, Opole, 2007. ISBN: 978-83-9166-502-2, s. 142.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzina w sieci konsumpcji. [w:] Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi. J. Żarczyńska-Hyla (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008. ISBN: 978-83-7395-308-6, s. 149.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo rodzinne dla rodzin dysfunkcyjnych. [w:]: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów. Edukacja a praca. (red.) R. Borzyszkowska, E. Lemańska-Lewandowska, P. Grzybowski, Wyd. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, ISBN 978-83-7096-711-6, s.463.

Weissbrot-Koziarska A.: The edutacional reality in country schools. Cobpemehh Hay Becthk. Nr 4 (86) 2010, Białgoród, ISSN 1561-6886, s.92.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo socjalne dla rodzin ubogich. [w:] Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. Czechowska-Bieluga M, Kanios A., Adamowska L. (red.), wyd. Impuls, Kraków 2010, ISBN 978-83-7587-443-3, s.101-108.

Weissbrot-Koziarska A.: Profilaktyczna działalność pedagogów szkolnych w zapobieganiu uczniowskiej agresji. [w:] Zdrava Skola. M. Valihorowa, L. Kaliska (Ed.),  Banska Bystrica 2010, ISBN 978-80-557-0111-0, s. 519-526.

Weissbrot-Koziarska A.: Social policy on unemployment in Poland. [w:] Social Work in Adult Services in the European Union. J. Brągiel, I. Dąbrowska-Jabłońska, M. Payne (red.), Wyd. Wielka Brytania, 2011, ISBN 978-1-84890-027-1, s. 52-64.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzinne poradnictwo socjalne wobec dzieci-ofiar przemocy. [w:] Paricipácia inštitúcii verejnej správy a pomáhajúcich profesii na prevencii sociálno-patologických javov u deti, mládeže a dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. J. Hroncová (Ed.), Univerzita Mateja  Bela v Banskiej Bystricy, Banská Bystrica 2011, ISBN 978-80-557-0305-3, s. 287-291.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzinne poradnictwo socjalne.[w] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 1., Opole 2011, ISSN 2083-5396, s. 19-20.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzinne poradnictwo socjalne na rzecz ofiar przemocy domowej.[w] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 2, Opole 2011, ISSN 2083-5396, s 19-20.

Weissbrot-Koziarska A.: Diagnoza kryzysu małżeńskiego. [w] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 1, Opole 2012, ISSN 2083-5396, s 15-17.

Weissbrot-Koziarska A.: Kryzysy małżeńskie a społeczne funkcjonowanie dzieci.[w:] ?mev ako dar…aby každé diet’a malo rodinu. „Mosty k rodine.“ P. Papšo (Ed.), Univerzita Mateja  Bela v Banskiej Bystricy, Banská Bystrica 2011, ISBN 978-80-969616-8-9, s. 69-72.

Weissbrot-Koziarska A.: Kształcenie studentów pracy socjalnej do roli doradcy w rodzinnym poradnictwie socjalnym. „Acta Humanica” 4/2011, Źilina 2011, Słowacja, ISSN 1336-5126, s. 229-234.

Weissbrot-Koziarska A.: Komunikacyjne kompetencje pracownika socjalnego w procesie poradniczym.[w:] Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie się w różnorodnych relacjach interpersonalnych. K. Czerwiński, A. Knocińska, M. Okrasa (red.), wyd. „Adam Marszałek“, Toruń 2012, ISBN 978-83-7780-320-2, s. 178-189, (rozdziała w publikacji).

Weissbrot-Koziarska A.: [w] Pracownik socjalny w procesie poradniczym rodzinom ubogim. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 2, Opole 2012, ISSN 2083-5396, s 15-16.

Weissbrot-Koziarska A.: [w] Poradnictwo socjalne w sytuacji żałoby. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 3, Opole 2012, ISSN 2083-5396, s 17-19.

Weissbrot-Koziarska: Poradnictwo socjalne dla osób i rodzin bezrobotnych. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 4, Opole 2012, ISSN 2083-5396, s. 16-18.

Weissbrot-Koziarska A., Sikora P., Słowo wstępu. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 1., red. Weissbrot-Koziarska A., Sikora P., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 3.

Weissbrot-Koziarska A.: Znaczenie stosowania kar i nagród w procesie wychowania dziecka. [w:] Acta Humanica 2a/2012, Źilina 2012. Słowacja, ISSN 1336-5126, s. 132-137..

Weissbrot-Koziarska A.: Ekonomiczne aspekty wychodzenia z bezdomności. [w:] Sociálna práca, manažment a ekonómia – s aplikáciou na podmienky trvalo udržateľného rozvoja sociálnych služieb. Tom 4., L. Piekarcik, E. Janigova, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet w Rużomberku i  Uniwersytet Opolski, Rużomberok 2012. Słowacja, ISBN 978-80-8084-911-5, s. 355-365.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 128 – 130.

Weissbrot-Koziarska A.: Empowerment [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 48 – 50.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo zawodowe. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 132- 134.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo juwentologiczne. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 131-132.

Weissbrot-Koziarska A.: Doradztwo. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 41-42.

Weissbrot-Koziarska A.: Kontrakt socjalny. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 2., Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3.

Weissbrot-Koziarska A.: Edukacyjna rola zabawy w procesie prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. [w:] Hodnotova orientace zaku zakladni skoly. Sbornik mezinarodni studentske spoluprace. Pavla Vyhnalkova (Ed.). Nakladatelstvi Hanex, Ołomuniec 2012, ISBN 978-80-7409 052-3.

Weissbrot-Koziarska A.: Rola rodziny w kształtowaniu tożsamości dziecka. [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji. J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-526-4, s. 107-120. (rozdział w publikacji).

Weissbrot-Koziarska A., M. Masnyk: Problematyka oświatowa polskiej mniejszości na Śląsku Opolskim na łamach prasy pomorskiej w latach 1922-1933. [w:] Pedagogiczne refleksje…Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel. B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu opolskiego, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-536-3, s. 257- 266.

Weissbrot-Koziarska A.: Instrumenty polityki społecznej państwa wykorzystywane w poradnictwie socjalnym dla osób bezrobotnych. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 1, Opole 2013, ISSN 2083-5396, s 16-18.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo socjalne dla rodzin sprawujących opiekę nad osobą z zaburzeniami psychicznymi. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 2, Opole 2013, ISSN 2083-5396, s 12-13.

Weissbrot-Koziarska A.: (Po)rada w kryzysie małżeńskim. [w:] Teoria i praktyka działań komunikacyjnych. A. Grabowiec, J. Kryza, K. Zielińska (red.) Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, ISBN 978-83-7780-683-8, s. 91-103, (rozdział w publikacji).

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., Słowo wstępu. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 2., red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 3, ISBN 978-83-7395-510-3.

Weissbrot-Koziarska A.: Pracownik socjalny w procesie poradniczym dla osób z chorobą psychiczną w placówce pomocowej.  [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 3, Opole 2013, ISSN 2083-5396, s 16-19.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I.: Pomoc społeczna – ułomności i zadania, [w:] Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, red. T. Pilch, T. Sosnowski, Warszawa 2013, 113-126, ISBN: 978-83-62015-70-2.

Weissbrot-Koziarska A.: Współdziałanie nauczycieli i rodziców w eliminowaniu trudności wychowawczych, [w:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, red. M. Nargel, E. Janigova, E. Jarosz, M. Juzl, Brno 2013, 152-164, ISBN: 978-80-87182-43-7, s. 658-668.

Weissbrot-Koziarska A., Pomoc społeczna a jakość życia osób starszych, [w:] Sociálna práca, manažment a ekonómia â prínosy a limity vedy pre teóriu a prax, red. Lubomír Pekarčík, Emília Janigová, Anna Weissbrot-Koziarska, Verbum,vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Rużomberok 2013. 382 s. ISBN 978-80-561-0092-9, s. 337-346.

Weissbrot-Koziarska A., Pracownik socjalny w sytuacji konfliktu wartości – walczyć czy dać sobie spokój, [w:] Konflikt – negocjacje – kultura – komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje, red. A. Stefańska, A. Knocińska, E. Kwiatkowska, Wyd. Adam Marszałek i UMCS Lublin, Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-989-1, s. 176 – 187.

Weissbrot-Koziarska A., Dialog międzypokoleniowy – wspólnym celem Europy, [w:] Aspekty starzenia się organizmu, , red. O. Zhuk, I. Dzieńdziora, Wyd. Państwowa Medyczna wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2014, ISBN 978-83-935324-6-9, s. 11-23.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., Słowo od redaktorów, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej,, Tom 3, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 5-6.

Weissbrot-Koziarska A., Rodzinny wywiad środowiskowy, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 3, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 125-129.

Weissbrot-Koziarska A., Poradnictwo dla seniorów – zaniedbany obszar działań pomocowych, [w:] Rozumienie w starości, , red. K. Łangowska-Marcinowska, Z. Markiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole 2014, ISBN 978-83-62683-58-1, 978-83-7611-206-1, s. 69-82.

Weissbrot-Koziarska A., Współczesne problemy społeczne jako wyzwanie dla etyki zawodowej pracowników socjalnych, [w:] Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ISBN 978-83-7784-497-7, s. 13-27.

Weissbrot-Koziarska A., Dojrzałość szkolna dzieci. Rodzicielskie dylematy wobec szkolnej inicjacji dzieci, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-607-0, s. 149-161.

Weissbrot-Koziarska A., Współczesny nauczyciel – przewodnik online czy offline?, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, red. S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz, wydał Institut mezioborových studií, Brno 2014, ISBN: 978-80-88010-01-2, s. 893-900.

Weissbrot-Koziarska A., Pracownik socjalny w spotkaniu z klientem, „Empowerment – Kwartalnik pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego”, Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014, ISSN: 2083-5396, s. 15-16.

Weissbrot-Koziarska A., Dylematy etyczne pracowników socjalnych, „”Empowerment – Kwartalnik pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego”, Zeszyt Nr 2(12) czerwiec 2014, ISSN: 2083-5396, s. 13-14.

Weissbrot-Koziarska A., Poradnictwo socjalne dla kobiet – ofiary przemocy, „Empowerment – Kwartalnik pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego”, Zeszyt Nr 4(14) grudzień 2014, ISSN: 2083-5396, s. 14-16.

Weissbrot-Koziarska A.: Inicjatywy społeczne studentów pracy socjalnej Uniwersytetu Opolskiego na rzecz aktywizacji i integracji środowiska lokalnego, [w:] Badania w pracy socjalnej, red. M. Szpunar, Wydawnictwo ANWI, Gdańsk 2014, ISBN: 978-83-64728-02-0, s. 510-521.

Weissbrot-Koziarska A.: Zachowania dzieci i młodzieży wyzwaniem dla etyki zawodowej współczesnych pedagogów, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz (ed.), ISBN 978-80-88010-04-3, Brno 2015, s. 588-595.

Weissbrot-Koziarska A.: Pracownik socjalny mediatorem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, [w:] Człowiek w wielowymiarowym obszarze działań społecznych. Kreacja, pomoc, interwencja, red. W. J. Maliszewski, M. Fiedor, M. Drzewowski, Piła 2015, ISBN: 978-83-62617-59-3, s. 115-126.

Weissbrot-Koziarska A.: Inicjatywy społeczne studentów pracy socjalnej Uniwersytetu Opolskiego na rzecz aktywizacji i integracji środowiska lokalnego, [w:] Badania w pracy socjalnej, red. M. Szpunar, Wydawnictwo ANWI, Gdańsk 2014, ISBN: 978-83-64728-02-0, s. 510-521.

Weissbrot-Koziarska A.: Wstęp, [w:] Problemy wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwaniaWeissbrot-Koziarska A., Wydawnictwo Create WWW – Tomasz Sokół, Opole 2015, ISBN 978-83-63517-01-4, s. 5-6.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo socjalne dla rodzin – niezdefiniowany obszar pracy socjalnej[w:] Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania, red. T. Biernat, J. T. Malinowski, K. M. Wasilewska-Ostrowska,  Wydawnictwo Akapit, Toruń 2015, ISBN: 978-83-63955-34-2, s. 161-174.

Weissbrot-Koziarska A.: Zachowania dzieci i młodzieży wyzwaniem dla etyki zawodowej współczesnych pedagogów, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, Silvia Neslušanová Miriam Niklová Ewa Jarosz (ed.), Brno 2015, ISBN 978-80-88010-04-3, s. 588-595.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., Słowo od redaktorów, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 5-6.

Weissbrot-Koziarska A., Mediacje rodzinne w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 66-70.

Weissbrot-Koziarska A., Poradnictwo socjalne, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 98-103.

Weissbrot-Koziarska A., Procedura „Niebieskie Karty“, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 107-113.

Weissbrot-Koziarska A., Kompetencje przedstawicieli podmiotów lokalnej polityki społecznej w walce z przemocą, [w:] Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, red. A. Furmańska-Maruszak, A. Wójtewicz, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016, ISBN 978-83-63955-43-4, s. 237-253.

Weissbrot-Koziarska A., Pasterz wśród owiec, czyli słów kilka o dyrektorowaniu, [w:] Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu, E. Karcz-Taranowicz (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-7-5-3, s. 565-572.

Weissbrot-Koziarska A., Pedagogika społeczna – praca socjalna – zbiory rozłączne?, [w:] Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů, Miloslav Jůzl, Ewa Jarosz, Dagmar Marková, Silvia Neslušanová (ed.), ISBN 978-80-88010-07-4, Brno 2016, s. 564-570.

Pełnione funkcje , członkostwo w organizacjach

 

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na Wydziale Nauk Społecznych UO (2016-2020).

Od 2013 roku Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO

Koordynator ds. II (2004 r.), III (2005 r.), IV(2006 r.) i V (2007 r.), VII (2009 r.) Opolskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym, Koordynator Instytutowy ds. VI Opolskiego Festiwalu Nauki (2008 r.), Koordynator Uczelniany VIII Opolskiego Festiwalu Nauki (2010 r.), Koordynator Uczelniany i Środowiskowy IX Opolskiego Festiwalu Nauki (2011 r.), Koordynator Środowiskowy i Uczelniany X Opolskiego Festiwalu Nauki (2012 r.).

Od 2008 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pracowników Socjalnych na Uniwersytecie Opolskim;

W roku 2008 koordynator Festiwalu Nauki w Instytucie Nauk Pedagogicznych;

W latach 2004-2007 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego ds. Opolskiego Festiwalu Nauki;

W 2005 roku sekretarz i prezydencja XIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów organizowanej na Uniwersytecie Opolskim.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH Od 2005 r. zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Dyslektyków w Polsce – Koło w Brzegu przy Wyższej szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu;

Od 2004 r. członkini Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej;

Od 2004 r. członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego;

Od 2009 do 2012 r. członkini Regionalnej Komisji do nadawania stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu;

Od 2007 r. członkini Komisji Egzaminacyjnej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu;;

Od 2012 do 2016 r. Elektor Wydziałowego Kolegium Elektorów na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym UO;

Prowadzone zajęcia

 Poradnictwo rodzinne;

Rodzinne poradnictwo socjalne;

Poradnictwo pedagogiczne;

Problemy i kwestie społeczne;

Tworzenie i kierowanie organizacjami pozarządowymi;

Organizacje pozarządowe w systemie pomocy społecznej;

Ubóstwo i bezdomność;

Zaburzenia w zachowaniu się u dzieci i młodzieży.