dr Irena Koszyk

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki społecznej, andragogiki, pedeutologii, teorii wychowania, dydaktyki i kultury: dotyczące następującej problematyki:  praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych w tym z uczniami uzdolnionymi;  czynniki obiektywne i subiektywne wpływające na jakość i efektywność pracy szkoły, problem wychowania we współczesnej szkole, problem innowacji i nowatorstwa pedagogicznego w praktyce szkolnej; wyzwania edukacyjne XXI wieku; zagadnienia wielokulturowości w edukacji, rola zmiany w nadzorze pedagogicznym i organizacyjnym szkoły, problem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nadzorze dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doskonalenie kadry kierowniczej i nauczycieli w dążeniu do efektywnej pracy szkół i przedszkoli, z dziedziny andragogiki: edukacja dorosłych – potrzeby, kierunki i wyzwania.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Koszyk I., Praktyczny wymiar działalności towarzystw i stowarzyszeń edukacyjnych w polskiej oświacie. Casus Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, [w:] Od KEN do MEN. Studia o instytucjach, ludziach i programach polskiej oświaty, M. Białokura, J. Raźniewskiej (red.), wydawnictwo CUM LAUDE, Opole-Bielsko-Biała 2014, s. 117-133. ISBN 9788363904401.
 • Koszyk I., Dworecka K.  (red.), Księga Jubileuszowa . 10 lat Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, wydawnictwo „Grafdruk”, Kędzierzyn – Koźle 2014. ISBN 978-83-939749-0-0. (ss. 216).
 • Koszyk I., Doskonalenie zawodowe dyrektorów SSI, [w:] MODN-e doskonalenie nauczycieli, Z. Jasińskiego (red.), wydawnictwo PZ Solpress, Opole 2014, s. 76-87. ISBN 978-83-926121-3-1.
 • Koszyk I., Program wychowawczy szkoły-założenia dawniej i dziś, [w:] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, R. Chałupnik, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2014, s. 243-250. ISBN 978-83-63950-34-7.
 • Kowalski M., Koszyk I., Śliwa S., Edukacja I/A Mózg, Mózg I/A Edukacja, Impuls, Kraków 2016. ISBN 978-83-7850-916-5. (ss. 158).
 • Koszyk I., Co trzeba wiedzieć o zdolnych , utalentowanych, twórczych?,[w:] EdukacjaI/A Mózg, Mózg I/A Edukacja, M. Kowalski, I. Koszyk, S. Śliwa (red.), Impuls, Kraków 2016, s.110-120. ISBN 978-83-7850-916-5.
 • Koszyk I., Uczeń zdolny – trudny partner nauczyciela, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, E. Smak, A. Włoch, M. Garbiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 283-293. ISBN 978-83-7395-665-0.
 • Koszyk I., Uwarunkowania szkolne w rozpoznawaniu i rozwoju uczniów uzdolnionych[w:] Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, B. Ogonowski, M. Szeląg , Wydawnictwo Nowik, Opole 2015, s. 21-35.ISBN 978-83-62687-63-3.
 • Koszyk I.,  Włoch S., Ku lepszej edukacji w zmieniającym się świecie,[w:] Poznać i zrozumieć świat – innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, W. Duczmal, S. Śliwa, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole 2015, s.68-74. ISBN 978-83-62683-66-6.
 • Koszyk I., Zagadnienia wielokulturowości w edukacji szkolnej na przykładzie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Opole,[w:] Oświata i kultura w wielokulturowym świecie. Wielość perspektyw i doświadczeń, Z. Jasiński, K. Neisch, M. Pogorzelska, wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s.189-208. ISBN 978-83-7395-743-5.
 • Koszyk I., Ogonowski B., Śliwa S. (red.), Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Rola i zadania pedagoga, psychologa, i wychowawcy. Konteksty Trans- i Interdyscyplinarne, wydawnictwo Impuls, Kraków 2018. ISBN 978-83-8095-373-4. (ss. 204).
 • Koszyk I., Miejsce pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polityce oświatowej Miasta Opole.. Przykłady rozwiązań,[w:] Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Rola i zadania pedagoga, psychologa, i wychowawcy. Konteksty Trans- i Interdyscyplinarne, I. Koszyk, B. Ogonowski, S. Śliwa (red.), wydawnictwo Impuls, Kraków 2018, s. 49-74. ISBN 978-83-8095-373-4.
 • Koszyk I., Jakość i efektywność pracy szkoły w obiektywnych i subiektywnych kryteriach oceny[w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, E. Smak, E. Jędrzejowska, I. Konopnicka, wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 371-380. ISBN 978-83-7395-788-6.

 

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Konferencja Naukowa nt. „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla niepodległej”, 12.12.2017 Warszawa, referat: Niepodległa potrzebuje młodych talentów– koncepcje i systemy rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
 • Konferencja Naukowa nt. „Szkoły w chmurach” – rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży”, 19.05.2016 Warszawa, referat: Kompetencje TIK w polityce oświatowej miasta Opola
 • Konferencja Naukowa nt. „Sytuacje konfliktowe w szkole i formy wsparcia dyrektora szkoły, 23.09.2016 Opole, referat: Wsparcie dyrektora szkoły w sytuacjach kryzysowych przez organ prowadzący szkołę

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

 • Konferencja Naukowa nt. „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla niepodległej”, 12.12.2017 Warszawa, referat: Niepodległa potrzebuje młodych talentów– koncepcje i systemy rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
 • Konferencja Naukowa nt. „Szkoły w chmurach” – rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży”, 19.05.2016 Warszawa, referat: Kompetencje TIK w polityce oświatowej miasta Opola
 • Konferencja Naukowa nt. „Sytuacje konfliktowe w szkole i formy wsparcia dyrektora szkoły, 23.09.2016 Opole, referat: Wsparcie dyrektora szkoły w sytuacjach kryzysowych przez organ prowadzący szkołę

 

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

 • Pomoc w organizacji praktyk studenckich w placówkach Miasta Opola
 • Pomoc studentom w kwestiach organizacyjnych przy przeprowadzaniu badań tematycznych w szkołach i placówkach Miasta Opola

Działalność organizacyjna:

 • Naczelnik Wydziału Oświaty Miasta Opola (od 2006 r.)
 • Starszy wykładowca na Uniwersytecie Opolskim w wymiarze ½ etatu
 • Przewodnicząca Rady Programowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych
 • Prezes (założyciel) Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego
 • Członek Rady Programowe przy Opolskim Kuratorze Oświaty
 • Członek Rady Programowej przy Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Przewodnicząca Kapituły przy Prezydencie Miasta Opola „Partner Edukacji Zawodowej”
 • Przewodnicząca Komisji Konkursowych na dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Mieście Opolu.
 • Członek komisji przyznającej nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Organizacja i wspólne programowanie zajęć dla dzieci przedszkolnych w Klubie Małego Matematyka, działającego przy MODN w Opolu
 • Organizacja i programowanie pracy (cykl wykładów i zajęć) wraz ze studentami „ Akademia Rodzica Przedszkolaka”