dr Iwona Konopnicka

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące pedagogiki wczesnoszkolnej, w tym edukacji polonistycznej, czytelnictwa, czasopiśmiennictwa, edukacji czytelniczej i literackiej dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz szkolnym, jak również zagadnienia dotyczące roli interakcyjnej przestrzeni edukacyjnej edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym w ich życiu; ponadto działalność badawcza kieruje się w stronę ponadczasowego potencjału edukacyjnego miejsc pamięci w kontekście „pedagogiki pamięci”.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Konopnicka I.Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013. ISBN 978-83-7395-535-6 (ss. 160).
 • Kapica  G., Konopnicka I., Kryk G., Solich K. (red.), Dzieciństwo czyni człowieka. Wybrane zagadnienia  edukacji  przedszkolnej  i  wczesnoszkolnej,  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2016. ISBN 978-83-60730-92-8 (ss.155).
 • Kryk G, Konopnicka I., Solich K.(red.), Idea  współbycia  i   współdziałania  w edukacji  dzieci i  młodzieży. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2016. ISBN  978-83-60730-89-8 (ss. 323).
 • Smak E., Konopnicka I., Jędrzejowska E.(red.), Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka: księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018. ISBN 978-83-7375-788-6 (ss. 430).
 • Konopnicka I., Czasopiśmiennictwo uczniowskie wartościowym wzorcem kulturowym we współczesnej szkole, [w:] Childern in the postmodern world Culture- Media-Social Ineguolity, H. Krause- Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (red.), Wydawnictwo UAM, Poznań 2014, s. 103-120, ISBN 978-83-232-2634-5.
 • Konopnicka I., Portret nauczyciela wczesnej edukacji kredką malowany, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, M. Magda- Adamowicz, I. Kopaczyńska(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Zielona Góra 2014, s. 115-127. ISBN 978-83-77-80-5527.
 • Konopnicka I., Wizja przestrzeni edukacyjnej postulowanej przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Edukacja XXI wieku. Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja, N. Starik, A. Zduniak (red.), t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Poznań 2016, s. 153-162. ISBN: 978-83-65096-41-8.
 • Konopnicka I. Konopnicki A. ,,Refleksja na temat terapeutycznych aspektów  twórczości literackiej dzieci w młodszym wieku szkolnym, ,,Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, nr 3(41), s. 133-147. ISSN 1896-2327.
 • Konopnicka I., Przestrzeń edukacyjna współczesnej szkoły w kontekście edukacji środowiskowej dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Dzieciństwo czyni człowieka. Wybrane zagadnienia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, G. Kapica, I. Konopnicka, G. Kryk, K. Solich (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2016, s. 111-124. ISBN  978-83-60730-92-8.
 •  Konopnicka I., Poczytaj mi mamo. Alternatywy  współdziałania  wobec  syndromu  nieczytania, [w:] Idea współbycia  i   współdziałania  w  edukacji  dzieci i  młodzieży. Teoria i praktyka, G. Kapica, I. Konopnicka, K. Solich, red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2016, s. 177-187. ISBN  978-83-60730-89-8.
 • Konopnicka I., Obraz matki i rodziny w studenckich aspiracjach i planach życiowych, [w:] Wychowanie w rodzinie od bezradności ku możliwościom, R. Chałupnik, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UO, Opole 2016, s. 125-134. ISBN 978- 83-63950-80-4.
 • Konopnicka I., Obraz szkoły w aspiracjach edukacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji, I. Surina, M, Chrzanowska- Gancarz (red.), Akademia Pomorska  w Słupsku, Oficyna Wydawnicza Mitek, Słupsk 2017, s. 57-68. ISBN 978-83-63335-25-9.
 • Konopnicka I., Wybrane zagadnienia dotyczące edukacji czytelniczej dzieci z klas początkowych szkoły podstawowej, [w:] Pedagogika i jej oblicza,  J. Skibska, J. Wojciechowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku – Białej, Bielsko Biała 2018, s. 307- 320. ISBN 978- 83-652-86-9.
 • Konopnicka I., Plastyczny obraz szkoły w marzeniach dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Wczesna Edukacja Dziecka. Teoria i praktyka, E. Smak, E. Jędrzejowska, I. Konopnicka (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego,  Opole 2018, s.279 -290. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Konopnicka I., Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym w refleksji nauczycielskiej, [w:] Obraz i dylematy zawodu nauczyciela, B. Fedyn, I. Gembalczyk (red.), Wydawnictwo PWSZ Racibórz, Racibórz 2018, s. 31-40, ISBN 978-83-951494-2-9.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

Od 2010 r. (wg APD) promotor 102 prac magisterskich, 105 prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 13 seminarzystami. W latach 2008 – 2018, opiekun kolejnych roczników studentów na kierunku: Pedagogika, specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym studia licencjackie i studia uzupełniające magisterskie.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Ogółem liczba konferencji: 16 (wybór za okres 2015- 2018)

 • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI Wieku, na temat: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja, WSB Poznań – Szczyrk, 21-23.10. 2015 r.,
 • Referat:  Wizja przestrzeni edukacyjnej postulowanej przez dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian na temat: Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej, 25- 26 kwiecień 2016 r..  Referat: Aspiracje w dziecięcej przestrzeni życiowej.
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku na temat: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, WSB w Poznaniu, Szczyrk, 19-21.10. 2016 r. Referat: Studenckie narracje na temat obrazu matki w przestrzeni życia człowieka.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wczesna edukacja dziecka –trywializacja czy modernizacja,  Akademia Ignatianum,  Kraków 21-22 listopada 2016 r. Referat: Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym-  przeżywanie alternatywą syndromu nieczytania.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „Obraz i dylematy zawodu nauczyciela. Tradycje- Wyzwania Współczesności- Przyszłość”, PWSZ Racibórz 26.09.2017 r.
 • Referat: „Już czytam…, jeszcze czytam…”, nauczycielska refleksja o edukacji czytelniczej dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Edukacja małego dziecka” Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 26-27.10.2017 r. Referat: „Czytaj dużo, będziesz wielki”… . Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Edukacyjny i społeczny świat dziecka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza , Poznań 26-27.04.2018 r. Referat: Aspekty edukacji czytelniczej dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat: Pamięć – Historia – Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty. Uniwersytet Opolski, Opole 14.06-15.06. 2018 r. Referat:  Ponadczasowy potencjał edukacyjny miejsc pamięci.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych na temat: Poza dyskursem nauczania. Kierunki zmian teorii i praktyki wczesnej edukacji, APS, Warszawa, 15.11.2018 r. Referat: Dziecięce doświadczenia literackie w kształtowaniu tożsamości człowieka.

Działalność organizacyjna:

 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach/ Opolu, (Stowarzyszenie ma charakter międzynarodowy od 2018 r.).
 • Przewodnicząca Odwoławczej Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów  na kadencję 2012-2016
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Członek Rady Wydziału w roku akademickim w latach 2008-2016
 • W latach 2013-2016 członek Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w ISE