dr Janik – Komar Joanna

Katedra Edukacji Ustawicznej

kontakt : joanna.janik@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

Koncentrują się wokół problematyki gerontologicznej i andragogicznej. Szczególną uwagę poświęca problemom, potrzebom i aktywności osób starszych, ich wizerunkowi i miejscu we współczesnym społeczeństwie. Interesującą kwestią są także instytucje wspierające osoby starsze zarówno w kwestii opieki jaki i zagospodarowania czasu wolnego. Obszarami jej działalności naukowej i praktycznej są także zagadnienia związane z czasem wolnym i pozaszkolną aktywnością kulturalno-oświatową młodzieży i osób dorosłych.

Dorobek naukowy

Książki:

E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar, Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych, Opole 2010 r.

Joanna Janik-Komar, Uniwersytet Ludowy w Błotnicy Strzeleckiej w latach 1946-1998, Wydawnictwo UO, Opole 2008

A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik, Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne, Opole 2006r.

ARTYKUŁY:

Teatr w Uniwersytecie Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej, [w:] Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, (red.) Sapia- Drewniak E., Opole 2005

Nauczyciel – wychowawca w uniwersytecie ludowym, [w:] (red.) A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik, Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne, Opole 2006r.

Joanna Janik-Komar, Rola grup samopomocowych w społecznym przystosowaniu osób starszych [w:] Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka, P. Sikora (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2007

Joanna Janik-Komar, Słuchacze Uniwersytetów Ludowych jako uczestnicy edukacji ustawicznej, [w:] Szkoły wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka (red.) S. Kaczor, D. Widelak, WSZiA, Opole 2008 r.

Uniwersytet ludowy w kształtowaniu środowiska lokalnego. Konteksty historyczne i teraźniejszość, Opole-Błotnica Strzelecka, 05.-06.06.2008, Rocznik Andragogiczny 2008

Działalność kulturalno-oświatowa Uniwersytetu Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej [w:] E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar, Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych, Opole 2010 r.Teatr w Uniwersytecie Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej, [w:] Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, (red.) Sapia- Drewniak E., Opole 2005

Nauczyciel – wychowawca w uniwersytecie ludowym, [w:] (red.) A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik, Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne, Opole 2006r.

Joanna Janik-Komar, Rola grup samopomocowych w społecznym przystosowaniu osób starszych [w:] Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka, P. Sikora (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2007

Joanna Janik-Komar, Słuchacze Uniwersytetów Ludowych jako uczestnicy edukacji ustawicznej, [w:] Szkoły wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka (red.) S. Kaczor, D. Widelak, WSZiA, Opole 2008 r.

Joanna Janik-Komar, Działalność kulturalno-oświatowa Uniwersytetu Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej, [w:] red. E.Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar, Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych. Opole. 2010r.

Joanna Janik-Komar, Szkolnictwo dla dorosłych na Opolszczyźnie, red. A. Śliz, M. Kalski, Edukacja formalna osób dorosłych w województwie opolskim, Katowice-Opole 2010r.

Działalność kulturalno-oświatowa Uniwersytetu Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej, [w:] Edukacja dorosłych wobec wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość, Warszawa. 2012r.

Prowadzone zajęcia

andragogika

gerontologia społeczna

geragogika

starość jako obszar pracy socjalnej

instytucjonalne formy wsparcia osób starych

wolontariat

działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna

organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego

hospitacje terenowe

praktyki śródroczne