dr Janik – Komar Joanna

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe na pograniczu andragogiki, gerontologii społecznej i pedagogiki społecznej. Specjalizuje się w badaniach osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a także instytucji i problemów społecznych, oraz aktywności społecznej i kulturalnej osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Janik-Komar J., Problematyka edukacji seniorów na łamach “Edujacji Dorosłych” (1993-2015), [w:] Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, G. Michalski, I. Michalska (red.), Edukacja. Historia Wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 299-310. ISBN 978-8380-845-6.
 • Janik-Komar J., Trudności w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością, [w:] Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność – podstawy, badania, wieloaspektowość. Cz.2, Charaśna-Blachucik J., Migała M. (red.), Studia i Monografie – Politechnika Opolska, nr 479, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2018, s. 119-132. ISBN 978-83-66033-03-0.
 • Konieczna E., Janik-Komar J., Życie jest podróżą… – obraz życia osób z niepełnosprawnością w świetle wywiadów narracyjnych, Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej, Opole 2017. ISBN 978-83-945804-14. (ss. 158).
 • Janik-Komar J., Edukacja ustawiczna wobec ekskluzji społecznej seniorów, [w:] Andragogika: teoretické a sociálne kontexty, Krystoň M., Kariková S. (red.), Belianum, Banská Bystrica 2017, s. 157-172. ISBN 978-80-557-1310-6.
 • Janik-Komar J., Rodzina i jej problemy w czasopismach andragogicznych przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, ,,Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing” 2016, vol. 14, nr 2, s. 251-262. ISSN 2082-9019. DOI:10.23734/wwr20162.251.262
 • Janik-Komar J., Active old age as a means to prevent exclusion, [w:] Challenges to social diversity a map of problems and proposals for “good practices”, A. Brismark [i in] (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 191-203. ISBN 978-83-7395-710-7.
 • Janik-Komar J., Ageizm (ang. ageism), [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 7-9. ISBN 978-83-7393-698-8.
 • Janik-Komar J., Ergoterapia (ang. ergohterapy), [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 37-39. ISBN 978-83-7393-698-8.
 • Janik-Komar J., Grupy samopomocowe dla seniorów (ang. self-helpgroups for senior citizens), [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 52-55. ISBN 978-83-7393-698-8.
 • Janik-Komar J., Profilaktyka gerontologiczna (ang. gerontological prophylactics), [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 113-116. ISBN 978-83-7393-698-8.
 • Janik-Komar J., Social exclusion of elderly people, [w:] Challenges to social diversity a map of problems and proposals for “good practices”, A. Brismark [i in] (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 123-136. ISBN 978-83-7395-710-7.
 • Janik-Komar J., Wolontariat seniorów, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4, , A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 165-168. ISBN 978-83-7393-698-8.
 • Janik-Komar J., Znaczenie aktywności ruchowej w przeciwdziałaniu niepełnosprawności w okresie późnej dorosłości, [w:] Niepełnosprawność w aspekcie społecznym, kulturowym i edukacyjnym, T. Bohdan, J. Charaśna-Blachucik, Studio IMPRESO Przemysław Biliczak; Pełnomocnik Rektora Politechniki Opolskiej ds. Osób Niepełnosprawnych, Opole 2016, s. 27-38. ISBN 978-83-945942-0-6.
 • Janik-Komar J., Problem przemocy wobec seniorów, [w:] Sociálni pedagogika ve svetle společenského, institucionálniho a individuálniho ohroženi,  S. Neslušanová, M. Niklová, E. Jarosz, Institut Mezioborovych Studii, Brno 2015, s. 679-687. ISBN 9788088010043.
 • Janik-Komar J., Rola osób starszych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, D. Gierszewski, H. A. Kretek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2015, s. 239-246. ISBN 978-83-60730-85-0.
 • Janik-Komar J., Działalność III sektora na rzecz aktywizacji ruchowej osób z niepełnosprawnościami, [w:] Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność: podstawy-badania-wieloaspektowość, J. Charaśna-Blachucik, M. Migała (red.), Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2018, s. 59-70. ISBN 978-83-66033-03-0.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 

 • Staż w ramach programu Erazmus +, rok 2016 – Matej Bel University, Słowacja (8  godzin wykładów podejmujących problematykę starości)
 • Staż w ramach programu Erazmus +, rok 2017 – Silesian University in Opava, Czechy (8 godzin wykładów podejmujących problematykę starości)
 • Wykład:  Starość – wyzwaniem dla pracy socjalnej, Hradec Kralove (25.04.2017 r.)
 • Udział czynny w konferencjach naukowych:
 • 7 Międzynarodową Konferencja Naukowa „Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne“, Institut Mezioborovych Studii i Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta, Brno 14-15 kwietnia 2015 r.; Referat:„ Problem przemocy wobec osób starszych“
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dorosłych 2017” organizowana przez Katedrę Andragogiki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy 5.04.2017 r.; Referat: „Edukacja ustawiczna jako sposób zapobiegania ekskluzji społecznej seniorów”
 • Międzynarodowa konferencja naukowej Metamorfoza rodziny VII – Rodzina i uzależnienie“, Uniwersytet Śląski w Opawie, 7.11.2017 r.; Referat: „Zjawisko przemocy w rodzinie”.
 • Międzynarodowe tematyczne seminarium „Rodzina w różnych kontekstach“ Uniwersytet Śląski w Opawie, 8.11.2017 r.; Referat: „Zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych”

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

 • Opieka nas studentami kół naukowych podczas wyjazdów studyjnych (Hradec Kralove 2017 r., Bałtów 2018 r.).

Działalność organizacyjna:

 • Współpraca z Opolskiem Stowarzyszeniem Rehabilitacji. W ramach współpracy zrealizowane zostały projekty:
 • 2017 r. – Projekt pt. „Życie jest podróżą – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym”, współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • 2018 r. – Projekt pt. „Siła kobiet – wzmocnienie dotychczasowych zasobów osobistych i rozwinięcie samoświadomości posiadania innych cech i umiejętności społecznych, przydatnych w kreowaniu aktywnej postawy wobec życia”, współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Organizacja mobilnej wystawy fotograficznej w ramach projektu „Siła kobiet” (2018 r.), opracowanie i wydanie broszury informacyjnej dotyczącej kobiet z niepełnosprawnością i matek dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu „Siła kobiet”  (2018 r.)
 • Koordynowanie prac studentów w ramach cyklicznej imprezy organizowanej pod hasłem „Politechnika Opolska Osobom z Niepełnosprawnościami”.
 • Współpraca z domami dziennego pobytu „Złota Jesień” i „Malinka” w Opolu  oraz Wojewódzkim  Szpitalem Specjalistycznym  im. św. Jadwigi w Opolu – prowadzenie cyklu wykładów i warsztatów w ramach promowania  aktywności społecznej osób starszych  i niepełnosprawnych (2017 r.)