dr Kaniok Przemysław

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt : kaniokp@uni.opole.pl

konsultacje :

Zainteresowania naukowe

Przemysław Eugeniusz Kaniok jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagogiem społecznym oraz pedagogiem kultury. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Autor polskich i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu jakości relacji małżeńskich, udziału ojca w opiece nad dzieckiem i w jego wychowaniu. Współautor Father Involvement Scale – Skali Udziału Ojca w Opiece nad Dzieckiem z Niepełnosprawnością i w Jego Wychowaniu. Laureat I Edycji Stypendium Konferencyjnego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2011 roku. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał między innymi w zagranicznych organizacjach non-profit, takich jak Association for the Help of Retarded Children w Nowym Jorku, Loddon School w Wielkiej Brytanii oraz Kofoeds’ School w Kopenhadze.

Członkostwo w zespołach recenzenckich czasopism naukowych:

  • 1.    Członek Międzynarodowej Rady Doradczej Czasopisma „Journal of Research in Special Educational Needs”, Link: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-3802/homepage/EditorialBoard.html
  • 2. Recenzent Czasopisma „Journal of Social Work”,
  • 3.    Recenzent Czasopisma „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”, Link: http://www.editorialsystem.com/ijomeh/journal/about/
  • 4. Recenzent Czasopisma „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, Link: http://www.seminare.pl/recenzenci

Dorobek naukowy

ARTYKUŁY oraz ROZDZIAŁY W PRACACH POD REDAKCJĄ

1. P. Kaniok, Współczesna wizja niesienia pomocy dzieciom upośledzonym: działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Upośledzonym w stanie Nowy Jork, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2003, nr 1, s. 61-72.

2. P. Kaniok, Amerykańskie organizacje pozarządowe w służbie osobom upośledzonym umysłowo i fizycznie, (w:) Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego, (red.) E. Nycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2003, s. 165 – 176.

3. P. Kaniok, Szkoła Kofoeda aktualną propozycją dla pracy socjalnej w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, „Praca Socjalna”, 2004, nr 1, s. 20-37.

4. P. Kaniok, Kurs dla pracowników socjalnych w zakresie multikulturowości na przykładzie Amerykańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Upośledzonym w hrabstwie Nassau, w stanie Nowy Jork, (w:) Praca socjalna – wielość perspektyw, (red.) J. Brągiel, P. Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, tom 1, s. 201 – 208.

5. P. Kaniok, Ewolucja brytyjskiej pracy socjalnej na przykładzie podręcznika akademickiego pt.” Towarzysz do Pracy Socjalnej”, pod red. Martina Davies’a, „Auxiulim Sociale”, nr 1, 2005, s. 137-144.

6. P. Kaniok, Hospicjum, (w:) Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badora, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 576-586.

7. P. Kaniok, Uczestnictwo ojca w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (w:) Dialog o wybranych problemach współczesnego świata, (red.) A. Froelich, R. Kijak, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 95-102.

8. P. Kaniok, Praca socjalna w brytyjskim systemie wymiaru sprawiedliwości, (w:) Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym., (red.) Z. Jasiński, D. Widelak, Wydawnictwo UO, Opole 2006, s. 95-102.

9. P. Kaniok, Rola ojca w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (w:) Dyskursy pedagogiki specjalnej. Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, (red.) Cz. Kosakowski, A. Krause, A. Żyta, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007, s. 153-160.

10. P. Kaniok, Formalno-prawne podstawy wolontariatu w brytyjskim systemie pomocy społecznej, (w:) Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka. Środkowoeuropejskie Forum Teorii i Praktyki Pracy Socjalnej, (red.) P. Sikora, Wydawnictwo UO, Opole 2007, s. 38-47.

11. P. Kaniok, S. C. West, Strategies for Crisis Intervention and Prevention-Revised As a Current Proposal in Care of Individuals with Intellectual Disabilities and Challenging Behaviours, „International Journal of Special Education”, 2009, vol. 24, nr 1, s. 1-7.

12. P. E. Kaniok, Udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, (w:) Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, (red.) J. Kirenko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 231-242.

13. P. Kaniok, J. Brągiel, A. Kalicińska, Udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, (w:) Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, (red.) D. Krok, P. Landwójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 221-230.

14. P. E. Kaniok, Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2011, nr 3, s. 47-51.

15. P. E. Kaniok, Pomiar jakości relacji małżeńskich, „Niebieska Linia”, 2011, vol. 72, nr 1, s. 25-27.

16. P. E. Kaniok, Wpływ konfliktu małżeńskiego na funkcjonowanie dziecka, „Remedium”, 2011, nr 3, s. 22-23.

17. P. E. Kaniok, Przegląd badań nad jakością relacji małżeńskich. Praktyczne implikacje dla małżeństw i specjalistów, (w:) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, (red.) S. Bębas, E. Jasiuk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, tom I, s. 441 – 450.

18. P. E. Kaniok, Jakość małżeńska istotnym czynnikiem w pracy z rodzinami problemowymi. Na przykładzie najnowszych wyników badań zagranicznych, „Wspólne Tematy”, 2011, nr 3, s. 13-17.

19. P. E. Kaniok, Kohabitacja rodziców a funkcjonowanie dzieci, „Wychowawca”, 2011, nr 5, s. 22-23.

20. P. Kaniok, J. Brągiel, Marital quality and fathers’ involvement in the care and education of children with disabilities, (w:) Educating Every Learner, Every Day: A Global Responsibility, (red.) M. Chitiyo, G. Prater, L. Aylward, G. Chitiyo, Ch. Chata, A. Hughes, International Association of Special Education, Windhoek 2011, s. 129-132.

21. P. E. Kaniok, J. Bragiel, Fathers’ marital satisfaction and their involvement with their child with disabilities, „European Journal of Special Needs Education”, 2011, vol. 26, nr 3, s. 395-404.

22. P. E. Kaniok, Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Namibii – „Kształcąc każdego ucznia każdego dnia. Globalna odpowiedzialność”, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2011, nr 3, s. 111-116.

23. P. E. Kaniok, Ojcostwo w percepcji matek, „Opieka – Wychowanie – Terapia”, 2011, nr 1-2 (85-86), s. 17-20.

24. P. E. Kaniok, Rodzina w życiu dziecka niepełnosprawnego, „Wspólne Tematy”, 2011, nr 9, s. 27-32.

25. P. E. Kaniok, Znaczenie obecności mężczyzn podczas narodzin dziecka, „Życie i Płodność”, 2011, nr 4, s. 31-37.

26. P. E. Kaniok, Poczucie powodzenia małżeństwa matek dzieci z niepełnosprawnościami, „Społeczeństwo i Rodzina”, 2011, nr 4(29), s. 52-61.

27. P. E. Kaniok, Ojcowie w percepcji swoich dzieci, „Wychowawca”, 2012, nr 3(230), s. 12-14.

28. P. E. Kaniok, Wybrane czynniki a udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2012, nr 1, s. 66-72.

29. P. E. Kaniok, Ojcowie wychowujący dzieci niepełnosprawne w ocenie matek, (w:) Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość. Rozprawy i Studia, (red.) I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, t. (CMXIV)840, Szczecin 2012, s. 281-294.

30. P. E. Kaniok, Rodzice a jakość relacji małżeńskich ich dorosłych dzieci, „Wspólne Tematy”, 2012, nr 7-8, s. 66-71.

31. P. E. Kaniok, Z historii badań nad rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, 2012, t. 31, s. 197-206.

32. P. E. Kaniok, Dzieci w percepcji ojców w świetle badań zagranicznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2012, nr 8, s. 50 – 54.

33. P. E. Kaniok, Poczucie powodzenia małżeństwa matek a ich percepcja udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu, „Wychowanie na co Dzień”, 2012, nr 7-8, s. 18-22.

34. P. E. Kaniok, Przedmałżeńska kohabitacja a jakość relacji małżeńskich, „Edukacja Dorosłych”, 2012, nr 1(66), s. 63-73.

35. P. E. Kaniok, J. Brągiel, Demographic variables and fathers’ involvement with their child with disabilities, „Journal of Research in Special Educational Needs”, 2013, doi: 10.1111/1471-3802.12005

36. P. E. Kaniok, Ojcostwo w percepcji matek dzieci z niepełnosprawnością, (w:) Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, (red.) J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 421-430.

37. P. E. Kaniok, Czynniki demograficzne a postrzeganie przez matki udziału ojców w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością i w jego wychowaniu, „Wspólne Tematy”, 2013, nr 1, s. 45-50.

38. P. E. Kaniok, M. Sekułowicz, A. Sekułowicz, Wybrane formy kształcenia, rehabilitacji i wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin w Republice Namibii, „Forum Oświatowe”, 2013, vol. 1, nr 48, s. 141-153.

39. P. E. Kaniok, Pedagogika społeczna i jej implikacje dla pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii, (w:) Pedagogiczne refleksje … . Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, (red.) B. Górnicka, A. Kurcz, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 245-255.

40. P. E. Kaniok, Sytuacja dziecka z niepełnosprawnością w Republice Namibii, (w:) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, (red.) I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2013, s. 481-488.

41.    P. E. Kaniok, Nieobecność ojca w rodzinie a funkcjonowanie dziecka na przykładzie wybranych opracowań zagranicznych, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, 2013, t. 33, s. 209-220.

42.    P. E. Kaniok, J. Brągiel, A. Kurcz, Wprowadzenie, (w:) P. E. Kaniok, J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 9-12.

43.    P. E. Kaniok, J. Brągiel, Fathers’ marital satisfaction and their involvement with their child with disabilities, (w:) Technology and students with special educational needs. New opportunities and future directions,(red.) A. Shamir, M. Margalit, Routledge, Taylor & Francis Group, New York 2014, s. 395-404.

44.    P. E. Kaniok, J. Brągiel, Edukacja integracyjna w percepcji rodziców, (w:) Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania. Niepełnosprawność – zaniedbanie – dezorganizacja, (red.) J. Brągiel, B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 63-75.

45.    P. E. Kaniok, Rodzice z niepełnosprawnością. Przegląd wybranych wyników badań zagranicznych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2014, nr 1, s. 66-73.

46.    P. E. Kaniok, Sposoby radzenia sobie z przeżywanym przez rodzinę i dzieci stresem wywołanym na skutek sytuacji kryzysowej, (w:) Współczesne zagrożenia wychowania. Studium z pogranicza pedagogiki i filozofii, (red.) J. Spętana, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Środa Wielkopolska 2014, s. 231-240.

47.    P. E. Kaniok, Ojcowie w percepcji dzieci w wieku szkolnym w Republice Namibii. Doniesienie z badań, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, 2015, t. 36, nr 4, s. 123-134.

48.    P. E. Kaniok, J. Brągiel, Parents’ perceptions of integrated education in Poland, „International Journal of Special Education”, no. 2, vol. 31, 2016. s. 265-275.

49.    P. E. Kaniok, Czy namibijskie dzieci są zaniedbywane przez ojców? Czynniki społeczno-demograficzne a wizerunek ojca w percepcji dzieci w wieku szkolnym w Republice Namibii, (w:) Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska, (red.) B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 127-138.

 

KSIĄŻKI 1. P. E. Kaniok, Poczucie powodzenia małżeństwa a udział ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 234.

2. P. E. Kaniok, J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ss. 490.

Prowadzone zajęcia

1.    Pedagogika społeczna 2.    Pedagogika rodziny 3.    Dzieciństwo w kryzysie 4.    Kurs w języku obcym 5.    Introduction to family studies 6.    Seminarium dyplomowe 7.    Organizacje pozarządowe i wolontariat w systemie opieki nad dzieckiem 8.    General pedagogy 9.    Pedagogy on particular educational stages

 

Proponowane obszary badawcze dla Studentów seminarium licencjackiego

pedagogika społeczna, w tym wsparcie społeczne, metody pracy z jednostką i grupą (wydobywanie sił społecznych), jakość relacji małżeńskich a realizacja przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczej, formy pomocy i wsparcia względem rodziny, przemoc międzyrówieśnicza w szkole; – pedagogika rodziny, w tym między innymi rodzina w obliczu sytuacji kryzysowej, rodzina dysfunkcjonalna, ojcostwo, macierzyństwo, przemoc względem dziecka.