Dr Katarzyna Wereszczyńska

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe na pograniczu: pedagogiki społecznej, pedagogiki młodzieży – okres wczesnej dorosłości, pracy wychowawczej i poczucia skuteczności zawodowej nauczyciela oraz ich kompetencji wychowawczych i społecznych,  pedagogiki szkoły, socjologii edukacji, edukacji obywatelskiej i aktywności społecznej i prospołecznej dzieci i młodzieży.  Realizowane projekty:

 1. Uwarunkowania i aktywność prospołeczna młodzieży – uczniów szkół średnich (ponadpodstawowych) na Opolszczyźnie.
 2. Obraz kompetencji społecznych i obywatelskich współczesnej młodzieży.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Wereszczyńska K., W trosce o wychowanie obywatelskie. Społeczne i pedagogiczne funkcje czasopisma “Społeczeństwo Otwarte” 1990 – 1998, Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 542, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017. ISBN 978-83-7395-740-4. (ss. 299).
 • Smak E., Wereszczyńska K., Malec A. (red.), Współczesne trendy edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015. ISBN 9788373956698 (ss. 288).
 • Wereszczyńska K., Innovations recommended by the Ministry of Education which can be implemented in early school education by a headmaster – as a supportive leader, [w:] Współczesne trendy edukacji, Smak E., Wereszczyńska K., Malec A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 39-50. ISBN 9788373956698.
 • Wereszczyńska K., An outline of a school headmaster’s figure in light of legal regulations and contemporary needs related to the management of schools, [w:] Polsko-ukraińskie studia pedagogiczne: aktualne kwestie teorii i praktyki pedagogicznej: zbiór publikacji naukowych = Ukraino-pol’ski pedagogični studii : aktual’ni problemi pedagogičnoi teorii ta praktiki: zbirnik naukov, BDPU, 2015, s. 109-114.
 • Wereszczyńska K., Kompetencje społeczne studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, [w:] Edukacja Jutra. Wartości – Wychowanie – Kształcenie, Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), vol. 23, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2017, s. 155-169. ISBN 978-83-65682-57-4.
 • Wereszczyńska K., Wychowanie w szkole: między socjalizacją i indywidualizacją, [w:] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, Chałupniak R., Michalewski T., Smak E. (red.) Opolska Biblioteka Teologiczna, vol. 141, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 109-118. ISBN 978-83-63959-34-7.
 • Wereszczyńska K., Students-future teachers tackling education towards a multicultural dialogue in the diversified societes of Modern Europe, [w:] Europe of the wary: new communication and information order for Reduction of tension within the United Europe, Piątkowska-Stepaniak W. (red.), Open Europe, vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 151-166. ISBN 9788373956223.
 • Wereszczyńska K., Dążenie do kultury zaufania w klasie szkolnej z udziałem nauczyciela-wychowawcy klasy, [w:] Uwarunkowania współczesnej szkoły, Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P., Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, s. 35-48. ISBN 9788361991984.
 • Wereszczyńska K., Contemporary teacher/tutor in the purshuit of perfection, „Acta Humanica: časopis katedry pedagogických štúdií”­ 2014, nr 2, s. 77-82. ISSN 1336-5126.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • 2016 r. – ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE/Uniwersytet w Żylinie – Republika Słowacji, Fakulta Humanitných Vied/Wydział Humanistyczny, Katedra Pedagogických Štúdií / Katedra Studiów Pedagogicznych – realizacja badań własnych w obszarze edukacji wielokulturowej.
 • ATEE Spring Conference: ‘Designing Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, Challenges and Directions for the Future’, 7-9.06.2018 Białystok, referat: The importance of and the need for intercultural education according to students – future teachers.
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa PAMIĘĆ – HISTORIA – TOŻSAMOŚĆ. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty, 14-15.06.2018 Opole, referat: Tożsamość obywatelska – obszar teoretyczny i edukacyjny.
 • XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra”, 19-21.06.2017 Zakopane, referat: Kompetencje społeczne studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • IV Międzyuczelniane Sympozjum nt. „Sztuka porozumiewania się. Alternatywne metody komunikowania się z dzieckiem niepełnosprawnym”, 28.04.2016 Opole, referat: Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych przyszłych terapeutów do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Raport z badań

 

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

W okresie 2009 – 2018 r. (wg APD) promotor  157 prac magisterskich, 79 prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 10 seminarzystami.W latach 2015 – 2017, Pracownik wspierający seminarium doktorskie dr hab. Ewy Smak, prof. UO – planowana funkcja promotor pomocniczy doktoranta. Opieka i współpraca przy badaniach do pracy doktorskiej  mgr. Tomasza Szweda.W latach 2008-2017 opiekun roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – ok. 6 grup.

Działalność organizacyjna:

 • Od 2012 r. członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Od 2014 r. I zastępca przewodniczej Koła w Opolu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Od 2012 r. członek OTPN – Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Opolu
 • Od 2018 r. – przystąpienie do Towarzystwa –  American Educational Research Association (AERA) nr członkostwa – 1008208.
 • 2008 – 2018 r. – członek Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • 2008 – 2018 r. – członek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
 • 2016 – 2020 r. – członek Wydziałowej Komisji ds. Uznawalności Efektów Uczenia się – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
 • 2002 – 2018 r. Konsultant do spraw zakupu literatury naukowej i na potrzeby dydaktyczne pracowników i studentów kierunków pedagogicznych w Instytucie Studiów Edukacyjnych, realizowane przy współpracy z Biblioteką Główną Uniwersytetu Opolskiego
 • 2013 – 2018 r. Konsultant naukowy Bazy danych PEDAGOG w zakresie: pedagogika szkolna, wczesnoszkolna, diagnoza pedagogiczna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.