Dr Konieczna Ewelina

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt: ekonieczna@uni.opole.pl

konieczna

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością (w tym determinanty poczucia sensu i jakości życia) oraz wsparcie osób zagrożonych zjawiskiem ekskluzji społecznej ze względu na posiadaną dysfunkcji; doświadczanie niepełnosprawności jako zbiór doznań, wiedzy i umiejętności nagromadzonych w trakcie trwania całego życia, wyrażonego za pomocą osobistej narracji; poczucie podmiotowości matek dzieci niepełnosprawnych i kobiety z niepełnosprawnością w kontekście pełnionych ról społecznych, postrzegania siebie i biegu swojego życia oraz osobistego zaangażowania w tworzenie aktywnej biografii; zagadnienia związane z poradnictwem, w szczególności z poradnictwem biograficznym jako metody wzmacniania posiadanych zasobów osobistych, w celu kreowania aktywnej postawy wobec życia.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje:

 • Konieczna E., Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003 i kolejne wydania (2004, 2007, 2011, 2014). ISBN 978-83-7308-972-3. (ss. 138).
 • Konieczna E., Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010. ISBN 978-83-7587-202-6. (ss. 104).
 • Konieczna E., W poszukiwaniu sensu życia… Program wychowawczo- terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010. ISBN 978-83-7587-223-1. (ss. 118)
 • Emmerová I. , Niklová M., Karcz-Taranowicz E., Szabó G., Konieczna E., Hoferková S., Rákó E., Dulovics M., Kamarášová L., Lietavová M., Makúchová J., Galán A., Virtual Risks for Children and Youth and the Possibilities of Thier Prevention in the V4 countries, Bielianum 2018. ISBN 978-80-557-1428-8. (ss. 162).
 • Konieczna E., Janik-Komar J., Życie jest podróżą… – obraz życia osób z niepełnosprawnością w świetle wywiadów narracyjnych, Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej, Opole 2017, 158 s. ISBN 978-83-945804-14.
 • Książki redagowane:
 • Brismark A., Hulling A., Konieczna E., Pogorzelska M. (red.): Challenges to social diversity a map of problems and proposals for „good practices”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN 978-83-7395-710-7 (ss. 203).
 • Konieczna E. (red.), Ocalić swoje marzenia… Prace konkursowe II edycji konkursu autobiograficznego dla osób z niepełnosprawnością „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN 978-83-945804-0-7 (ss. 140).
 • Konieczna E. (red.), Nie można dać za wygraną: prace konkursowe I edycji konkursu autobiograficznego dla osób z niepełnosprawnością „Sensotwórcy -ludzie, dla których tworzenie ma sens”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego Opole 2015. ISBN 978-83-7395-663-6 (ss. 191).
 • Konieczna E. (red.), Żyć nie tylko dla siebie: prace konkursowe III edycji konkursu autobiograficznego dla osób z niepełnosprawnością „Sensotwórcy -ludzie, dla których tworzenie ma sens”, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Opole 2015. ISBN 9788392940333 (ss. 140).
 • Konieczna E., Drawnigs as a source of knowledgeabout the basic developmental needs of children at a younger school age, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika = Pedagogy”, 2018, nr 17, s. 251-263.         ISSN 1896-4591.
 • Konieczna E., Methods and actions to prevent exclusion of people with disabilities from social environment, [w:] Challenges to social diversity a map of problems and proposals for “good practices”, Brismark A. [i in.] (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 175-190. ISBN 978-83-7395-710-7.
 • Konieczna E., Psychic and physical disability as a factor posing a threat of exclusion from social environment, [w:] Challenges to social diversity a map of problems and proposals for “good practices”, Brismark A. [i in.] (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 93-105. ISBN 978-83-7395-710-7.
 • Konieczna E., The occupational therapy in Poland, [w:] Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (13),  Hroncová J., Emmerová I. (red.), 2017, Belianum, s. 156-163. ISBN 978-80-557-1317-5.
 • Konieczna E., The essence of occupational therapy and its application in the social rehabilitation of people with disabilities, [w:] Education of tomorrow: organization of school education, 2015, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 149-162. ISBN 9788364788277.
 • Konieczna E., Opole University : an institution which supports persons with disabilities, [w:] Situation of disabled persons: selected aspects of education and employment in Poland, Politechnika Opolska, Opole 2014, s. 37. ISBN 9788364056697.

 

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od 2010 r. (wg APD) promotorka 37 prac magisterskich, 37 prac licencjackich, 20 prac dyplomowych.
 • Opiekun lat w roku akademickim: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Udział czynny w konferencjach naukowych:

 • 7 XII 2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI wieku, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Temat wystąpienia: Mas media – szansa czy zagrożenie?
 • 18 X 2018 r. – Konferencja pod hasłem „(O)polski senior w obliczu wyzwań” zorganizowana przez Fundację Collegium Nobilium Opoliense w ramach projektu „Naukowy Rozwój SENIORA – edycja II” realizowanego w ramach programu pn. „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” prowadzonego przez MNiSW. Temat wystąpienia: Komunikacja empatyczna.
 • 21 XI 2017 r. – Konferencja pod hasłem „(O)polski senior w obliczu wyzwań” zorganizowana przez Fundację Collegium Nobilium Opoliense w ramach projektu „Naukowy Rozwój SENIORA” realizowanego w ramach programu pn. „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” prowadzonego przez MNiSW. Temat wystąpienia: Zjawisko występowania depresji wśród osób starszych.
 • 26-27 IX 2017 r. – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Rodzicielstwo i różne jego oblicza” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej INP UO, Kamień Śląski. Temat wystąpienia: Urlop macierzyński i rodzicielski w narracjach młodych matek.
 • 6-7 V 2015 r. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Rodzicielstwo w  różnych  etapach  rozwoju  rodziny” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej INP UO, Kamień Śląski. Temat wystąpienia: Jakość związku małżeńskiego wychowanków domów dziecka a ocena ich kontaktów z rodzicami.
 • 14-15 IV 2015 r. – Międzynarodowa Konferencja “Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne”, zorganizowana przez Institut Mezioborových Studií w Brnie. Temat wystąpienia: Satysfakcja z życia dorosłych wychowanków domów dziecka.

Działalność organizacyjna:

 • Od 2014 r. członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, oddział Opole
 • Od 2011 r. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Od 2011 r. Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP