Dr Konieczna Ewelina

Zakład Pedagogiki Ogólnej

kontakt: ekonieczna@uni.opole.pl

konieczna

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skoncentrowane głównie wokół terapii poprzez kulturę i sztukę (arteterapii) oraz wykorzystywania metod pracy arteterapeutycznej w działalności edukacyjnej i wychowawczej. Obszarem pracy naukowo – badawczej jest także rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością.

Dorobek naukowy

Pozycje zwarte i pod redakcją:

Konieczna E. J., Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, ss. 138, ISBN 978-83-7308-972-3

Konieczna E. J. (red.), Biblioterapia w teorii i praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców terapeutów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, ss. 265, ISBN 83-7308-602-1

Konieczna E. J., Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, ss. 104, ISBN 978-83-7587-202-6

Konieczna E. J., W poszukiwaniu sensu życia… Program wychowawczo- terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, ss. 118, ISBN 978-83-7587-223-1

Krasnodębska A., Konieczna E. J., Człowiek wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ss. 255, ISBN 978-83-7395-560-8

Konieczna E. J (red.), Nie można dać za wygraną…, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 170.

Rozdział w monografii

Konieczna E. J., Rehabilitacja duchowa osób z dysfunkcją ruchu, (w) Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych, B. Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny J. Kochanowskiego, Kielce 2010, s. 398-402, ISBN 978-83-89005-96-0

Konieczna E. J,  W poszukiwaniu sensu życia…- refleksje na temat ewaluacji programu wychowawczo-terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych ruchowo”, (w:) Doświadczanie choroby i niepełnosprawności, Ewa Zasępa (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013, s. 144-152, ISBN 978-83-62828-78-4

Konieczna E. J., O szacunku dla osób z niepełnosprawnością…, (w:) A. Krasnodębska, E. J. Konieczna (red.), Człowiek wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 139-149, ISBN 978-83-7395-560-8

Konieczna E. J., Wartość rodziny, zdrowia i miłości w opinii osób niepełnosprawnych ruchowo, (w:) B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Pedagogiczne refleksje…, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 411-419, ISBN 978-83-7395-536-3

Konieczna E. J., Teatroterapia w praktyce pedagogicznej, (w:) W. Sikorski, A. Sikorska (red.), Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego, Wydawnictwo Delfin, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7930-335-9

Konieczna E. J., Opole University: an institution which supports persons with disabilities, (w:) M. Wróblewska, Situations of disabled person. Selected aspect of education and employment in Poland, Politechnika Opolska, Opole 2014, s. 37-51, ISBN 978-83-64056-69-7

Konieczna E. J., Akceptacja własnej niepełnosprawności osób dorosłych z dysfunkcja ruchu, (w:) J. Hroncova (red.), Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov a jej profesionalizácie, Bańska Bystrzyca 2014, s. 78-83, ISBN 978-80-557-0808-9

Konieczna E. J., Biografie „zwykłych ludzi”. Konteksty pedagogiczne, Uniwersytet Opolski. Opole 2015.

Konieczna E. J., The essence of occupational therapy and its application in the social rehabilitation of people with disabilities, (w:) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Education of tomorrow. Organization of school education, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 149-163, ISBN 978-83-64788

Artykuły w czasopismach krajowych:

Konieczna E. J., Spokój w grobie (przemyślenia na temat koncertu spektakularnego „Spokój w głowie”), „Indeks” 1-2/ 2003, s. 81-82, ISSN 1427-7506

Konieczna E. J., Biblioterapia pedagogiczna, „Opieka. Wychowanie. Terapia.”, 4/2003, s. 31-33.

Konieczna E. J., Biblioterapia w terapii pedagogicznej, „Pedagogika społeczna”, 4/2003, s. 103-109, ISSN 1642-672-X

Konieczna E. J., Prezentacja książki, Wspólne Tematy 7-8/2003, s. 70-81, ISSN 1506-3690

Konieczna E. J., Choreoterapia- taniec leczący duszę, „Edukacja i Dialog”, 2003/8, s. 60-64, ISSN 0866-952X

Konieczna E. J., Arteterapia- niechciane dziecko czy nadzieja dla współczesnej terapii pedagogicznej, „Kultura i Edukacja”,  2003/2, s. 127-139, ISSN 1230-266X

Konieczna E. J., Biblioterapia z osobami przewlekle chorymi, „Studia i Rozprawy” 2006/1, s. 62-65, ISBN 83-921611-1-4

Konieczna E. J., Osobisty asystent jako odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, „Środkowoeuropejskie Forum Teorii i Praktyki Pracy Socjalnej” 2007/1, s. 97-103 ISBN 978-83-9166-502-2

E. J. Konieczna, Rola literatury dziecięcej w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, (w:) Festiwal Baśni – Czytajmy razem! (Materiały naukowo-dydaktyczne dla nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników kultury), J. Ladorucki (red.), Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Konin 2013, s. 34-44, ISBN 978-83-937800-0-6

Artykuły w czasopismach zagranicznych:

Konieczna E. J., Miejsce arteterapii w profilaktyce zagrożeń patologiami społecznymi dzieci i młodzieży, „Zbornik Vadeckovyskumnych Prac Katedry Pedagogiky”, Banska Bystrica 2007/3, s. 167-174, ISBN 978-80-8083-457-9

Konieczna E. J., Miesto arteterapie v prevencii socjalnej patalógie deti a mládeže, „Socjálna Prevencia”, 2008/2  s. 9-10, ISSN 1336-9679

Konieczna E. J., Rola biblioterapii i filmoterapii w pracy wychowawczej nauczyciela, „Zbornik Vadeckovyskumnych Prac Katedry Pedagogiky”, Banska Bystrica 2008/4, s. 203-209, ISBN 978-80-8083-678-8

Konieczna E. J., Teroretyckie osnowy terapii sztuką (w:) Obrazowatielni stratiegii 21 wieka: nosfiernoj obrazowani, Sewastopol 2009, s. 110-115.

Hasła w encyklopediach:

Konieczna E. J., Pantomima, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005 s. 21-23.

Konieczna E. J., Terapia poprzez sztuki teatralne, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom VI, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007 s. 655-656.

 

Działalność organizacyjna

Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu badawczego nt. „Podstawowych potrzeb psychicznych dzieci w młodszym wieku szklonym na przykładzie ich prac rysunkowych”. Inicjatorka i współorganizatorka cyklicznego konkursu autobiograficznego „Sensotwórcy- ludzie dla których tworzenie ma sens”. Organizatorka licznych akcji charytatywnych i projektów socjalnych, których celem jest zapobieganie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Autorka bajek i opowiadań dla dzieci, których celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego.

Obszary badawcze realizowana podczas seminariów dyplomowych

Narracja autobiograficzna jako źródło wiedzy o potrzebach egzystencjalnych jednostki

Narracyjne formy wspomagania rozwoju człowieka

Autobiografia jako sposób rozumienia świata

Pisarstwo autobiograficzne jako strategia wspomagania rozwoju człowieka