dr Krasnodębska Anna

Zakład Pedagogiki Ogólnej

kontakt : akrasnodebska@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

pedagog, socjolog, dr nauk humanistycznych. Stypendystka Fundacji Kruppa (Niemcy). Autorka około 70 artykułów (publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych) 3 publikacji książkowych: (1997), Orientacje aksjologiczne młodzieży akademickiej. Z badań nad studentami uczelni opolskich; (2008) Preferencje zawodowe opolskich studentów a kwestia zagranicznych migracji zarobkowych; (2009) Badanie oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników ich umiejętności i kwalifikacji w kontekście zjawiska migracji oraz współredaktorka 2 publikacji. Kierownik 2 projektów unijnych i 1 grantu indywidualnego. Wybrane artykuły: Znaczenie zagranicznych migracji zarobkowych w ocenie kobiet z Opolszczyzny [w:] „Studia Socjologiczne” 4/2009; Doświadczenia emocjonalne kobiet pracujących za granicą. Wspomnienia i refleksje migrantek z województwa opolskiego, w: „Opuscula Sociologica” 2013 nr 2; Rola kobiety w ocenie opolskich migrantek. Spojrzenie matek i córek, w: „Studia Migracyjne Przegląd-Polonijny” 2/2013. PAN, Komitet Badań nad Migracjami Wydawnictwo PAN WDN; Migracje i ich skutki w obszarze życia rodzinnego. Z doświadczeń opolskich migrantek Studia Migracyjne OBM Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013; Spotkanie z inną kulturą w ocenie migrantek z Opolszczyzny, [w:] Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, red. J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013

Promotorka kilkudziesięciu prac magisterskich i około 100 prac licencjackich. Udział i współpraca z międzynarodową grupą badawczą LOSS Local Organisations of Social Services, z Ośrodkiem Badań nad Migracją w Warszawie, członek IOM Międzynarodowej organizacji d/s Migracji, Członek PAN oddział w Katowicach. Dodatkowe kwalifikacje 1997- ukończony kurs „Trening dla Trenerów ” dotyczący komunikacji treningu interpersonalnego, pracy z grupą, treningu asertywności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem negocjacji nastawionych na współpracę i mediacje. Certyfikat i tytuł Animatora Rozwoju Podmiotowości dotyczący działań twórczych, świadomości procesu grupowego. Zainteresowania badawcze: świat wartości młodzieży, kobiet ich orientacje życiowe preferencje zawodowe oraz funkcjonowanie w rodzinie- mieszczące się w ramach pedagogiki społecznej, socjologii migracji, antropologii, pracy socjalnej. W ramach prac magisterskich i licencjackich realizacja tematów mieszczących się w takiej problematyce jak: migracje zarobkowe ich skutki dla rodziny małżeństwa, strategie i sposoby funkcjonowania migrantów w kraju przyjmującym i rodzimym, uzależnienia i patologie współczesnej młodzieży, subkultury młodzieżowe, orientacja zawodowa i przygotowanie do zawodu młodzieży, rola doradcy zawodowego w wyborze zawodu, sposoby funkcjonowania skazanych.

Proponowane obszary tematyczne prac magisterskich i licencjackich

Migracje rodziców a problemy dydaktyczno wychowawcze ich dzieci Funkcjonowanie rodziny migranckiej Dzieci emigrantów ich procesy adaptacyjne w obszarze szkoły, b) środowiska rówieśników Strategie wychowawcze migrujących rodziców ( transnarodowe macierzyństwo) Rodzina emigrancka Problemy wychowawcze i edukacyjne związane z imigrantami Sposoby adaptacji dzieci z rodzin reemigrantów Przemoc i agresja w szkole i środowisku pozaszkolnym Preferencje kulturowe współczesnej młodzieży Sytuacje imigrantów i ich rodzin Praca i jej znaczenie w życiu młodego człowieka (sposoby przygotowania do pracy) Problemy współczesnej rodziny Funkcjonowanie dzieci samotnych matek Skazani ich sposoby przygotowania się do życia na wolności Uczeń we współczesnej szkole

 

Prowadzone zajęcia