dr Neish Karol

Zakład Myśli Pedagogicznej i Polityki Oświatowej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół zagadnień pedagogiki pracy; poradnictwa zawodowego; kultura organizacji, kultura pedagogicznej; zarządzania BHP; obciążeń psychospołecznych w pracy; metodyki kształcenia zawodowego i szkoleń oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Neisch K., Wychowanie przez pracę na przełomie XVIII i XIX w. w opinii polskich pedagogów [w] „Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty –  dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Z. Jasińskiemu w 70 rocznicę urodzin, E. Karcz–Taranowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s.269-282.  ISBN 978-83-7395-705-3.
 • Jasiński Z., Neisch K., Pogorzelska M.(red.), Oświata i kultura w wielokulturowym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017. ISBN 978-83-7395-743 (ss. 218).

 

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Neisch, K., Przygotowanie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych. Międzynarodowe Seminarium Naukowe INP UO i Katedry Historii Oświaty i Wychowania  Uniwersytetu Poczdamskiego (Opole 2016 r.)
 • Neisch, K., Ochotnicze Hufce Pracy jako realizator polityki przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Międzynarodowe Seminarium Naukowe INP UO i Katedry Historii Oświaty i Wychowania  Uniwersytetu Poczdamskiego (Poczdam 2015 r.)
 • Cykliczne (coroczne) konferencje dotyczące polityki rynku pracy i poradnictwa zawodowego organizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

 • Konferencja Naukowa nt. „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla niepodległej”, 12.12.2017 Warszawa, referat: Niepodległa potrzebuje młodych talentów– koncepcje i systemy rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
 • Konferencja Naukowa nt. „Szkoły w chmurach” – rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży”, 19.05.2016 Warszawa, referat: Kompetencje TIK w polityce oświatowej miasta Opola
 • Konferencja Naukowa nt. „Sytuacje konfliktowe w szkole i formy wsparcia dyrektora szkoły, 23.09.2016 Opole, referat: Wsparcie dyrektora szkoły w sytuacjach kryzysowych przez organ prowadzący szkołę

 

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

 • Od 2010 r. (wg APD) promotor 101 prac licencjackich i 23 prac magisterskich.
 • Opiekun roku (lata 2008-2017) studentów na specjalności Pedagogika Pracy (studia licencjackie i SUM).
 • Opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Pracy Semper Salvus (2013- 2016)
 • Opiekun Koła Naukowego Sekcji Pedagogiki Pracy – KNP (od 2017 r.)

Działalność organizacyjna:

 • Udział w Opolskim Festiwalu Nauki (2015 – 2016)
 • Warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej Warsztatów Terapii Zajęciowej (przy współudziale Instytutu Fizyki i Wydziału Chemii)
 • Udział w Targach Edukacji i Pracy organizowanych przez PUP Prudnik, Olesno Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle, Głubczyce, Nysa (2016 – 2018)
 • Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji  Dzieci z Porażeniem Mózgowym: Projekt Zwiększanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy (2016 r.)
 • Organizacja Meetingu  dla osób niepełnosprawnych Poznajemy swoje możliwości (2016 r., 2017 r.)
 • Współpraca z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu w ramach programu edukacyjnego  Kultura Bezpieczeństwa – propagowanie przepisów prawa pracy i BHP wśród studentów UO (2015 – 2018)
 • Współpraca z Kopalnią Węgla Kamiennego  Chwałowice – przeprowadzenie wycieczek studyjnych dla studentów (2016, 2017)
 • Współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu – przeprowadzanie praktyk śródrocznych z zakresu BHP (2015 – 2018)
 • Współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  WUP w Opolu – przeprowadzanie praktyk śródrocznych w zakresie doradztwa zawodowego (2015 – 2018)
 • Współpraca z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Opolu w zakresie metod i  narzędzi stosowanych w Publicznych Służbach Zatrudnienia (2015 – 2018)
 • Prowadzenie stażu dla przedsiębiorców z zakresu poradnictwa zawodowego, w ramach projektu: Transfer Innowacji na Opolszczyźnie  realizowanego ze środków EFS (2015 r.)
 • Sekretarz organizacyjny Międzynarodowego Seminarium Naukowego INP UO i Katedry Historii Oświaty Uniwersytetu Poczdamskiego (2014-2016)
 • Sekretarz organizacyjny Międzynarodowej  Konferencji Naukowej Oświata i kultura etniczna w Europie, Suchy Bór 2014 r.