dr Renata Reclik

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z edukacją matematyczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jej rolą i miejscem w kształceniu zintegrowanym;  kształceniem/przygotowaniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki i metodyki matematyki oraz edukacją matematyczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Reclik R., Czy wszystko trzeba policzyć lub zmierzyć? Szacowanie w nauczaniu matematyki [w:] Współczesne problemy nauczania matematyki. Prace monograficzne z dydaktyki matematyki, H. Kąkol (red.), wyd. Koło SNM Forum Dydaktyków Matematyki, Bielsko-Biała 2014, s. 123 – 135. ISBN 978-83-921943-8-5.
 • Reclik R., Działania arytmetyczne w początkowej edukacji matematycznej – kształtowanie pojęć czy rozwijanie nawyków rachunkowych? [w:] Matematické vzděláváni v primárni škole – tradice, inovace,. M. Uhliřová (red.), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014, s. 217 – 221. ISBN 978-80-244-4062-0.
 • Reclik R., Supporting the development of the skill of classifying in children at the pre-school age, „STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE”, Universitas Catholica Ružomberok, wyd. Katolickej university v Ružomberku, Čislo 1, februar 2014, ročnik XIII, s. 83 – 89. ISSN 1336-2232.
 • Reclik R., Kompetencje przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie konkretyzacji i abstrahowania jako determinanta  poprawnego kształtowania pojęć matematycznych uczniów [w:] Codzienność szkoły. Nauczyciel, J. M. Łukasik, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Impuls, Kraków 2014, s. 187 – 198. ISBN 978-83-7850-530-3.
 • Reclik R., Zadania problemowe we wczesnoszkolnej edukacji matematycznej [w:] Edukacja małego dziecka. Szkoła – przemiany instytucji I jej funkcji, T. 9. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.), wyd. Impuls, Kraków 2014, s. 157 – 167. ISBN 978-83-7850-657-7.
 • Reclik R., Wspieranie rozwoju kompetencji arytmetycznych dzieci uzdolnionych matematyczne, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, E. Smak, A. Włoch, M. Garbiec (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 303 – 312. ISBN 978-83-7395-665-0.
 • Reclik R., Wspieranie potencjału twórczego uczniów w wieku wczesnoszkolnym podczas rozwiązywania problemów matematycznych, [w:] Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej, J. Skibska, J. Wojciechowska (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s. 163-173, ISBN 978-83-65231-07-9.
 • Reclik R., Tworzenie reprezentacji graficznych jako wstęp do formalnej matematyzacji, [w:] Prace monograficzne z dydaktyki matematyki. Współczesne problemy nauczania matematyki, H. Kąkol (red.), wyd. Fundacja „Matematyka dla wszystkich”, Bielsko-Biała 2015, s. 163-185. ISBN 978-83-944402-0-6.
 • Reclik R., Kształtowanie intuicji matematycznych w trakcie pozaszkolnej aktywności dziecka, [w:] Primární matematické vzdělávánív souvislostech. 21. ročnik deck konferencje s mezinárodní účastí ElementayMathematics Education, M. Uhliřová (red.), wyd. Profi-tisk Group s.r.o., Olomouc 2016, s. 200-204. ISBN 978-80-905281-3-0.
 • Reclik R., Rodzice jako partnerzy procesu rozbudzania dziecięcej aktywności matematycznej, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” 2017, vol. 5, nr 1(9) s. 133 – 150. ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159.
 • Reclik R., Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, czyli czego (nie)uczy się na lekcjach matematyki, [w:] Edukacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian. T. 10., E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), wyd. Impuls, Kraków 2017, s. 145-159. ISBN 978-83-8095-311-6.
 • Reclik R., Wyzwalanie dziecięcej aktywności matematycznej w trakcie rozwiązywania zadań, [w:] Nauczyciel – dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej, A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus (red.), Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2018, s. 183-195. ISBN 978-83-65705-55-6.
 • Reclik R., Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów w wieku wczesnoszkolnym z trudnościami w uczeniu się matematyki, [w:] Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy,  I. Koszyk, B. Ogonowski, S. Śliwa (red.), Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018, s. 143-155. ISBN 978-83-8095-373-4.
 • Reclik R., Myślenie intuicyjne i własna aktywność dziecka w wieku przedszkolnym w kształtowaniu i rozwijaniu pojęć matematycznych, [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, E. Smak, E. Jędrzejowska, I. Konopnicka (red.), Opole 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 145-153. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Reclik R., O znaczeniu mowy egocentrycznej, dialogu i dyskusji w edukacji matematycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” 2018,  vol. 6, nr 2(12), s. 187-198. ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159.
 • Reclik R., Determinanty jakości kształcenia (przygotowania) w zakresie metodyki edukacji matematycznej w opinii studentów edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Obraz i dylematy zawodu nauczyciela, B. Fedyn, I. Gembalczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Racibórz 2018, s. 41-50. ISBN 978-83-951-494-2-9.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od 2010 r. (wg APD) promotor ok. 70 prac magisterskich, ok. 126 prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 10 seminarzystami.
 • opiekun roku: 2018/19 –  II KWWP 3l niestacjonarne, II PMDWP 3l niestacjonarne, II KWWP 2l stacjonarne

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Czynny udział w konferencjach zagranicznych:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mathematics education in primary school – traditions, innovations, 23.04 – 25.04. 2014r. Ołomuniec w Czechach, Wydział Matematyki, Wydział Edukacji, Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Wygłoszenie referatu na temat: Działania arytmetyczne w początkowej edukacji matematycznej – kształtowanie pojęć czy rozwijanie nawyków rachunkowych?
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Primary mathematics education in context”, 20 – 22.04.2016 Ołomuniec w Czechach. Department of Mathematics, Faculty of Education, Palacký University in Olomouc in collaboration with Association of Teachers of Mathematics, Union of Czech Mathematicians and Physicists. Wygłoszenie referatu: Kształtowanie intuicji matematycznych w trakcie pozaszkolnej aktywności dziecka.

Działalność organizacyjna:

 • od 2018 r. dyrektor Centrum Edukacji Ustawicznej UO
 • od 2018 r. – członek Rady Programowej ds. Modułu nauczycielskiego UO
 • od 2018 r. – członek komitetu organizacyjnego Opolskiej Olimpiady Matematycznej dla przedszkolaków
 • od 2014 r. – członek Komisji Rewizyjnej PTP oddział Opole
 • od 2018 r. – członek komitetu organizacyjnego Klubu Małego Matematyka
 • Członek komitetu organizacyjnego XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja XXI Wieku” na temat: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (2016 r.)