dr Sikora Piotr

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

 

kontakt : sikora@uni.opole.pl

konsultacje :

sikora

Zainteresowania naukowe

Obecnie realizuje badania dotyczące tematu: „Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego”. Publikacja w 2019 roku w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.Zainteresowania i działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół społecznego funkcjonowania osób starszych. Jest ekspertem w projekcie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, a także ekspertem w projekcie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn „Niezależne życie – wypracowanie standardu oraz przeprowadzenie pilotażu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Kotlarska-Michalska A., Sikora P. (red.), Praca socjalna – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2015. ISBN 978-83-7395-674-2 (ss.388).
 • Sikora P., Socjalne prawa człowieka i praca socjalna – wspólnota idei, dziedzictwa i perspektyw, [w:] Praca socjalna. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość,  A. Kotlarska-Michalska, P. Sikora (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 123-144. ISBN 978-83-7395-674-2.
 • Sikora P., Instrumenty polityki senioralnej w ramach funduszy europejskich na lata 2014/2020 cz. I, „Empowerment Senior” 2017, nr 1, ISSN 2544-0691.
 • Sikora P., Instrumenty polityki senioralnej w ramach funduszy europejskich na lata 2014/2020 – cz. II, „Empowerment Senior” 2017, nr 2, ISSN 2544-0691.
 • Sikora P., Instrumenty wsparcia seniorów w pomocy społecznej – cz. I., „Empowerment Senior” 2017, nr 3, ISSN 2544-0691.
 • Sikora P., Instrumenty wsparcia seniorów w pomocy społecznej – cz. II., „Empowerment Senior” 2017, nr 4, ISSN 2544-0691.
 • Sikora P., Zasoby procesu deinstytucjonalizacji w zakresie wsparcia osób z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych – cz. I., „Empowerment Senior” 2018, nr 8, ISSN 2544-0691.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Regionalna Konferencja Edukacyjna projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 21 września 2018. Referat – Sieciowy model pomocy społecznej

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Wg APD (2018 r.) promotor 216 prac licencjackich i 50 prac magisterskich

Działalność organizacyjna:

 • Współpraca z dużą liczbą zewnętrznych interesariuszy, która jest istotna z perspektywy osadzenia kształcenia pracowników socjalnych w realiach lokalnego środowiska.
 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych,
 • od 2014 do 2016 roku Prodziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego ds. kształcenia i studentów.
 • W regionie kieruje doskonaleniem zawodowym pracowników socjalnych pełniąc nieprzerwanie od 15 lat funkcje kierownika specjalizacji I i II stopnia w zawodzie Pracownik socjalny realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Opolu. Redaktor naczelny Kwartalnika „Empowerment Senior” ISSN 2544-0691