dr Sikora Piotr

Zakład Pracy Socjalnej

kontakt : sikora@uni.opole.pl

konsultacje :

sikora

Zainteresowania naukowe

metody pracy socjalnej

ekskluzja i inkluzja społeczna

innowacyjna praca socjalna

praca socjalna wobec kategorii zmiany społecznej

prawa człowieka.

Dorobek naukowy

Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka. Autor: Brągiel Józefa, Sikora Piotr (red.), Opole 2005.

Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka. Środkowoeuropejskie Forum Teorii i Praktyki Pracy Socjalnej, Zeszyt 1. Autor: Sikora Piotr (red.), Opole 2007.

Tradycja i aktualne tendencje kształcenia pracowników socjalnych w Polsce, [w:] B. Kosáčová (red.), Historia, súčasnost a pespektívy učiteľského vzdelávania, Banská Bystrica, 2005, s.279-282.

Dylematy pedagogicznej i socjalnej interwencji w rodzinach wieloproblemowych dotkniętych ubóstwem – studium indywidualnego przypadku, [w:] A. Žilová, A. Hudecová (red.), Chudoba – společensk? problem súčasnosti, Banská Bystrica, 2005, s. 72-78.

Pozarządowe organizacje socjalne jako egzemplifikacja wolności zrzeszania się, [w:] B. Kromolicka (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń 2005, s.171-178.

Ośrodek pomocy społecznej, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005, s.141-151.

Ośrodki wsparcia dziennego, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005, s. 551-561.

Dom pomocy społecznej, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005, s. 562-575.

Wolontariat w kształceniu pracowników socjalnych na poziomie akademickim, [w:] P. Sikora (red.), Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka, Opole 2007. s.7-18.    Problemy rodzin czasowo niepełnych z powodu zagranicznych wyjazdów do pracy, [w:]

W. Jacher, A. Klasik (red.), Zmieniające się oblicza Regionu Górnośląskiego, Katowice 2007, s.90-98.

Praca socjalna wobec dramatu afrykańskich niewiniątek jako reakcja na kryzys globalnej solidarności – gdy patologia tkwi w systemie, [w:] Prevencia socialnopatologickych Javo u deti, mladeze a dospelych, J. Hroncova (red.), Banska Bystrica 2008, s. 252-260.

Pełnione funkcje

W roku akademickim 2009/2010 kierownik studiów podyplomowych “Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej ” organizowanych na Uniwersytecie Opolskim i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 1.45 “Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”;

Od lutego 2009 r. do października 2013 r. Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO;

Od 1 września 2008 r. Prodziekan ds. kształcenia i studentów na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego;

Od 2007 r. Kierownik Pracowni Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO;

Od 2007 r. do 2012 r. Przewodniczący Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych we Wrocławiu;

Od 2006 r. opiekun naukowy Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu;

Od 1997 r. Kierownik Studiów Podyplomowych “Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej” realizowanych w Instytucie Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Opolskim;

Członkostwo w organizacjach

W latach 2005-2008 członek Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego na UO;

Od 2003 r. do 2011 r. członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej;

W latach 1995-2007 Prezes Zarządu Miasta i Powiatu Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Prowadzone zajęcia

Metodyka pracy socjalnej

Projekt socjalny

Pomoc społeczna

Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów realizowanych w obszarze pracy socjalnej, m.in. projektu GUSA – programu tworzenia transgranicznej sieci organizacji socjalnych w Euroregionie Nysa. 
Współautor regionalnej strategii rozwoju pomocy społecznej w woj. opolskim. 
Kierownik międzynarodowego programu “Edukacja w zakresie praw dziecka w krajach Europy środkowej i wschodniej”.