dr Snopek Mariusz

Katedra Pedagogiki Specjalnej

kontakt : msnopek@uni.opole.pl

konsultacje : środa oraz piątek, 11:20 – 12:05, pokój 309.

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe w zakresie zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych, w szczególności nieformalnych stratyfikacji społecznych, patologizacji zachowań ludzkich oraz pejoratywnych aspektów uwięzienia. Ponadto, specjalizuje się w różnorodnych formach naznaczania ciała oraz zjawiska degradacji w środowisku izolowanym. Badania oscylują także wokół instytucji skargowości w instytucji totalnej.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2020):

 • Snopek M., Sens i nonsens roszczeniowości skazanych. Pedagogiczne i prawne aspekty funkcjonowania instytucji skargowości w realiach polskich więzień, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss. 242, ISBN 978-83-8095-863-0.
 • Snopek M., Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018, ss. 284, ISBN 978-83-8095-570-7.
 • Snopek M. (red.), Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 (ISBN 978-83-7395-838-8).
 • Snopek M., Kowalczyk D.(red.), Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej. Stan i potrzeby. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, ss. 195, ISBN 978-83-7395-795-4.
 • Snopek M., Kowalczyk D. (red.), Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 199, ISBN 978-83-7395-667-3.
 • Snopek M., Aktywność pracownicza więźniów poszkodowanych w polskich zakładach karnych, [w:] Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, P. Stępniak, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz-Poznań 2014, s. 389-404. ISBN 978-83-62135-59-2.
 • Snopek M., Przemoc więzienna jako wynik nieformalnej stratyfikacji skazanych, [w:] Agresja i przemoc w środowiskach i instytucjach, B. Urban, P.P. Barczyk (red.), Wydawnictwo Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2014, s. 75-90. ISBN 978-83-89032-83-6.
 • Snopek M., Funkcjonowanie skazanych poszkodowanych w obrębie polskich jednostek penitencjarnych – resocjalizacja osób zdegradowanych, [w:] Сучасна наука – пенітенціарній практиці, В.П. Tихий, E.Ю. Борaш (red.), Wydawnictwo Інститут кримінальнo-виконавчої служби, Київський регіональний центр НAПрН України, Kijów 2014, s. 18-21. ISBN 978-966-2246-68-1.
 • Snopek M., Nowa moda, nowe trendy – współczesne oblicze tatuaży w więziennej twórczości, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 9, s. 69-95. ISSN 2081-3767.
 • Snopek M., The priesthood in polish prison system, [w:] Сучасність і перспективи душпастирської опіки, Wydawnictwo Інститут кримінальнo-виконавчої служби, Kijów 2016, s. 56-59. ISBN 978-617-7373-66-6.
 • Snopek M., Mudrecka I., Olejnik L., Formy przystosowania do izolacji penitencjarnej więźniów odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności albo karę 25 lat – implikacje dla praktyki penitencjarnej, [w:] Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania – Doświadczenia – Propozycje, t. 5, D. Kowalczyk, A. Glińska-Lachowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 105-123. ISBN 978-83-7395-700-8.
 • Snopek M., Prognoza kryminologiczno-społeczna jako przesłanka oceny powrotu z przepustki, [w:] Czy i jakie więzienia są potrzebne. Rozważania na tle zagadnień współczesności, P. Stępniak, T. Kalisz, W. Zalewski (red.),  Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Gdańsk-Wrocław-Kalisz 2016, s. 325-333. ISBN 978-83-944776-1-5.
 • Snopek M., Praca wychowawcy penitencjarnego ze zbiorowością osób zdegradowanych w społeczności więziennej, [w:] Współczesne modele i strategie resocjalizacji, R. Opora, R. Breska, J. Jezierska, M. Piechowicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, s. 86-98. ISBN 978-83-8085-324-9.
 • Snopek M., Kres ludzkiego tchnienia… kres ludzkiej godności, czyli o więziennej degradacji skazanych poszkodowanych, [w:] Człowiek w obliczu kresu życia. Studia interdyscyplinarne, B. Antoszewska, S. Przybyliński (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017, s. 295-312. ISBN 978-83-8095-324-6.
 • Snopek M., Możliwości i potrzeby edukacyjne skazanych poszkodowanych w więziennej rzeczywistości, [w:] Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, F. Andruszkiewicz, O. Chyżna (red.), Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 87-95. ISBN 978-83-7342-646-7.
 • Snopek M., Upokorzona tożsamość skazanych poszkodowanych jako efekt funkcjonowania (pod)kultury więziennej, [w:] „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, tom 58, s. 117-134, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020.
 • Snopek M., Znaczenie rodziny w życiu skazanych poszkodowanych – opinie, oceny i potrzeby, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”,  No 25 (2020), s. 147-159, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Promotor 11 prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad kolejną grupą studentów studiów I stopnia. Promotor pomocniczy 1 pracy doktorskiej.
 • W latach 2009-2020 opiekun naukowy Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy”.
 • Opiekun roku na studiach pedagogika resocjalizacyjna: od 2009 roku opiekun naukowy sześciu roczników (czterech na studiach stacjonarnych oraz trzech na studiach niestacjonarnych).
 • Opiekun praktyk studenckich: od 2009 roku opiekun siedmiu roczników (sześciu na studiach stacjonarnych oraz jednych na studiach niestacjonarnych).
 • Wyjścia ze studentami pedagogiki resocjalizacyjnej do placówek penitencjarnych (ponad 40 przedsięwzięć począwszy od 2009 roku).
 • Aktywizacja studentów na rzecz zakładów karnych Opolszczyzny poprzez m.in. zbiórki materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych, organizacji koncertów zespołów więziennych, spektakli teatralnych itp. (ponad 60 przedsięwzięć począwszy od 2009 roku).

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Udział w stażu naukowo-dydaktycznym w Instytucie Służby Więziennej (Інститут кримінально-виконавчої служби) w Kijowie (Ukraina) w terminie od 11 do 17 kwietnia 2016 r. W ramach stażu zostały podjęte takie działania, jak: hospitacje pięciu zajęć dydaktycznych, przeprowadzenie dziewięciu wykładów otwartych oraz przeprowadzenie badań naukowych.

Udział czynny udział w dwóch konferencjach naukowych:

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Nowoczesna nauka dla penitencjarnej praktyki” (ІІ Міжнародна науково-практична конференція; „Сучасна наука – пенітенціарній практиці”); organizator: Państwowa Służba Więzienna Ukrainy, Instytut Służby Więziennej w Kijowie, Centrum Regionalne Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy (Держaвнa пенітенціарна служба України, Нaціoнaльнa академія правових наук України, Iнститут кримінальнo-виконавчої служби, Київський регіональний центр НAПрН України); 04.12.2014 rok, Kijów.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i perspektywy opieki duszpasterskiej”; organizator: Instytut Służby Więziennej (Інститут кримінально-виконавчої служби) oraz Państwowa Służba Więzienna Ukrainy (Державна пенітенціарна служба України); 13-14.04.2016 rok, Kijów (Ukraina).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Teoretyczna pt. „Polityka karna Ukrainy w badaniach młodych naukowców”; organizator: Instytut Służby Więziennej (Інститут кримінально-виконавчої служби); 15.04.2016 rok, Kijów (Ukraina).

Działalność organizacyjna

 • Członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2013 r.).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (od 2016 r.).
 • Członek Rady Terenowej Okręgu Opolskiego do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym (od 2017 r.).
 • Koordynator porozumienia INP UO z OISW w Opolu (od 2014 r.).
 • Członek komisji w konkursie na Najlepszy Autorski Program Integracji Rodzin Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (2013 r.).
 • Kierownik studiów podyplomowych „Resocjalizacja instytucjonalna” prowadzonych w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego (od 2013 r.).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2014-2020 r.).
 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy” (2009-2020 r.).
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (2008-2012 r.).
 • Członek Rady Programowej INP (od 2017 r.).
 • Członek zespołu ds. opracowania planów studiów na kierunek Pedagogika (od 2018 r.).
 • Współorganizator i sekretarz 4 konferencji naukowych odbywających się w instytucie Nauk Pedagogicznych UO (organizowanych w latach 2011, 2013, 2016, 2018 r.).
 • Organizator 8 wykładów otwartych oraz 9 spotkań okolicznościowych z zakresu resocjalizacji (cyklicznie od 2010 r.).