dr Snopek Mariusz

Zakład Pedagogiki Specjalnej (Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej)

Kontakt: mariusz.snopek@uni.opole.pl

drMariuszSnopek

Zainteresowania naukowe

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej. W 2007 roku ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z tytułem magistra pedagogiki społecznej. W marcu 2013 roku decyzją Rady Wydziału Uniwersytetu Opolskiego otrzymał stopień doktora nauk społecznych. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych, w szczególności niedostosowania społecznego, patologizacji zachowań ludzkich, pejoratywnych aspektów uwięzienia itp. Ponadto, specjalizuje się w różnorodnych formach naznaczania (zdobienia i piętnowania) ciała w środowisku wolnościowym oraz izolowanym.

Publikacje naukowe

Monografie autorskie

● Snopek M., Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (ISBN 978-83-7611-395-1), Toruń 2010 (ISBN 978-83-7611-668-6), Toruń 2013 (ISBN 978-83-7780-611-1) oraz Toruń 2018 (ISBN 978-83-8019-846-3).

● Snopek M., Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018 (ISBN 978-83-8095-570-7) oraz Kraków 2019 (ISBN 978-83-8095-645-2).

Monografie redagowane/współredagowane

● Snopek M. (red.), Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-336-3).

● Snopek M., Mudrecka I. (red.), Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (ISBN 978-83-7395-541-7).

● Snopek M., Kowalczyk D. (red.), Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 (ISBN 978-83-7395-667-3).

● Snopek M., Kowalczyk D. (red.), Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej. Stan i potrzeby. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018 (ISBN 978-83-7395-795-4).

Mariusz Snopek-Tatuaż.Element współczesnej kultury Mariusz Snopek-Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej Mariusz Snopek-Resocjalizacja instytucjonalna-bariery i możliwości Mariusz Snopek-Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych  

Artykuły naukowe (recenzowane)

● Snopek M., Skargowość skazanych jako nowa forma „walki z systemem”, [w:] „Acta Elbingensia” vol. 39, nr 4, s. 25-42, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, Elbląg 2018.

● Snopek M., Możliwości i potrzeby edukacyjne skazanych poszkodowanych w więziennej rzeczywistości, [w:] Andruszkiewicz F., Chyżna O. (red.), Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, s. 87-95, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018.

● Snopek M., Kres ludzkiego tchnienia… kres ludzkiej godności, czyli o więziennej degradacji skazanych poszkodowanych, [w:] Antoszewska B., Przybyliński S. (red.), Człowiek w obliczu kresu życia. Studia interdyscyplinarne, s. 295-312, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

● Snopek M., Praca wychowawcy penitencjarnego ze zbiorowością osób zdegradowanych w społeczności więziennej, [w:] Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M. (red.), Współczesne modele i strategie resocjalizacji, s. 86-98, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.

● Snopek M., Prognoza kryminologiczno-społeczna jako przesłanka oceny powrotu z przepustki, [w:] Stępniak P., Kalisz T., Zalewski W. (red.), Czy i jakie więzienia są potrzebne. Rozważania na tle zagadnień współczesności, s. 325-333, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Gdańsk-Wrocław-Kalisz 2016.

● Snopek M., Mudrecka I., Olejnik L., Formy przystosowania do izolacji penitencjarnej więźniów odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności albo karę 25 lat – implikacje dla praktyki penitencjarnej, [w:] Kowalczyk D., Glińska-Lachowicz A. (red.), Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania – Doświadczenia – Propozycje, t. 5, s. 105-123, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.

● Snopek M., The priesthood in polish prison system, [w:] Сучасність і перспективи душпастирської опіки, s. 56-59, Wydawnictwo Інститут кримінальнo-виконавчої служби, Kijów 2016.

● Snopek M., Nowa moda, nowe trendy – współczesne oblicze tatuaży w więziennej twórczości, [w:] „Resocjalizacja Polska” nr 9/2015, s. 69-95, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2015.

● Snopek M., Funkcjonowanie skazanych poszkodowanych w obrębie polskich jednostek penitencjarnych – resocjalizacja osób zdegradowanych, [w:] Tихий В.П., Борaш E.Ю. (red.), Сучасна наука – пенітенціарній практиці, s. 18-21, Wydawnictwo Інститут кримінальнo-виконавчої служби, Київський регіональний центр НAПрН України, Kijów 2014.

● Snopek M., Przemoc więzienna jako wynik nieformalnej stratyfikacji skazanych, [w:] Urban B., Barczyk P.P. (red.), Agresja i przemoc w środowiskach i instytucjach, s. 75-90, Wydawnictwo Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2014.

● Snopek M., Aktywność pracownicza więźniów poszkodowanych w polskich zakładach karnych, [w:] Stępniak P. (red.), Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, s. 389-404, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz-Poznań 2014.

● Snopek M., Upokorzona tożsamość skazanych poszkodowanych jako efekt funkcjonowania (pod)kultury więziennej, [w:] Konopczyński M., Kieszkowska A. (red.), Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna dewiantów a ich reintegracja społeczna, s. 139-153, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.

● Snopek M., Przyczyny degradacji skazanych poszkodowanych w realiach polskich więzień, [w:] „Resocjalizacja Polska” nr 5/2013, s. 167-182, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2013.

● Snopek M., Specyfika pracy personelu więziennego – elementarne czynniki predysponujące do zawodu, [w:] Kowalczyk D., Mudrecka I. (red.), Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 4, s. 99-113, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.

● Snopek M., Człowiek w sytuacji izolacji penitencjarnej – negatywne następstwa i formy przystosowania się, [w:] Snopek M., Mudrecka I. (red.), Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, s. 33-64, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.

● Snopek M., Współcześni pariasi – sytuacja psychospołeczna „poszkodowanych” w polskich placówkach, [w:] Cielecki T., Suchorska A. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja a przestępczość nieletnich w Polsce, s. 99-115, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2013.

● Snopek M., Uwagi o problemach ochrony tzw. skazanych „poszkodowanych”, [w:] Rondalska D. (red.), Prawa człowieka a polski system penitencjarny. Edukacja – Resocjalizacja – Humanitaryzm, s. 129-146, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kule 2012.

● Snopek M., Uwarunkowania zawodu wychowawcy więziennego, [w:] Dąbrowski B. (red.), Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, z. 16, s. 159-170, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

● Snopek M., Doświadczenie skrajnej negacji przez skazanych „poszkodowanych” – wyzwania dla oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] Krause A., Przybyliński S. (red.), Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania, s. 127-146, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

● Snopek M., Naznaczanie ciała w środowisku więziennym – tradycyjne i współczesne rozumienie kryminalnych dziar, [w:] Snopek M. (red.), Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, s. 78-105, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

● Snopek M., Tatuaż wolnościowy i kryminalny jako czynnik ryzyka marginalizacji społecznej, [w:] Palak Z., Piątek M., Róg A., Zięba-Kołodziej B. (red.), Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, s. 252-276, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2011.

● Snopek M., Resocjalizacja skazanych o statusie osób poszkodowanych w zakładach karnych, [w:] Marek F., Śliwa S. (red.), W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, s. 291-311, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011.

● Snopek M., Tatuaż kryminalny drogą ku wolności, [w:] Przybyliński S. (red.), Naukowe Forum Pedagogów. Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne, t. 6, s. 103-119, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

● Snopek M., Zakład karny jako placówka resocjalizacyjna w percepcji studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] Jasiński Z., Widelak D. (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 3, s. 171-180, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

● Snopek M., Aktywność kulturalno-oświatowa w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Kłodzku, [w:] Przybyliński S. (red.), Naukowe Forum Pedagogów. Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie, t. 4, s. 171-177, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

● Snopek M., Status więźniów poszkodowanych w placówkach penitencjarnych, [w:] Przybyliński S. (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, s. 102-108, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.

● Snopek M., Tatuaż jako forma komunikacji w podkulturze więziennej (komunikat z badań), [w:] Gabzdyl J. (red.), Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości, s. 328-336, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2009.

● Snopek M., Tatuaż jako przyczyna wykluczenia społecznego, [w:] Przybyliński S., Wajsprych D. (red.), Naukowe Forum Pedagogów. Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia, t. 2, s. 379-385, Wydawnictwo Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009.

Wybrane konferencje (udział czynny)

● Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości”; 16.11.2018 rok, Opole.

● V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”; 19-20.04.2018 rok, Toruń.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”; 24-25.10.2016 r., Opole.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Teoretyczna pt. „Polityka karna Ukrainy w badaniach młodych naukowców”; 15.04.2016 rok, Kijów.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i perspektywy opieki duszpasterskiej”; 13-14.04.2016 rok, Kijów.

● Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji”; 18-19.11.2015 rok, Gdańsk.

● II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność”; 27.03.2015 rok, Toruń.

● II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Nowoczesna nauka dla penitencjarnej praktyki”; 04.12.2014 r., Kijów.

● IV Polskie Sympozjum Penitencjarne pt. „Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system”; 13-15.11.2013 r., Kalisz.

● Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń”; 07.11.2013 r., Opole.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów”; 21-22.10.2013 r., Opole.

● IV Zjazd Dyrektorów i Kapelanów Okręgu Bydgoskiego pt. „Funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa w sytuacjach skrajnych”; 01-02.12.2011 r., Sucha.

● Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Profilaktyka, resocjalizacja a przestępczość współczesnych nieletnich – doświadczenia polskie i europejskie”; 24.11.2011 r., Opole.

● Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym”; 07-08.11.2011 r., Opole.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych”; 03-04.11.2011 r., Opole-Turawa.

● Konferencja Naukowa pt. „Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy”; 12-17.09.2011 r., Kazimierz Dolny.

● Konferencja Naukowa pt. „Między negacją a afirmacją – kryzys oddziaływań pedagogicznych (?)”; 13.06.2011 r., Olsztyn.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną”; 23-24.11.2010 r., Tarnobrzeg.

● Konferencja Naukowa pt. „Godne życie – problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych”; 15.06.2010 r., Opole.

● Konferencja Naukowa pt. „Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie. Horyzonty społeczne i resocjalizacyjne”; 11.06.2010 r., Olsztyn.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego”; 22-24.11.2009 r., Opole-Turawa.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Soziale Probleme von Schuljugendlichen in postsozialistischen Staaten”; 5-7.10.2009 r., Poznań.

● Konferencja Naukowa pt. „Wykluczenie – Marginalizacja – Integracja”; 05-06.06.2008 r., Olsztyn.

● Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia”; 24-25.04.2008 r., Racibórz.

Przeprowadzone wykłady otwarte

● Wykład otwarty pt. „Zjawisko tatuażu w żeńskich zakładach karnych”; miejsce: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji; 06.12.2018 r., Opole.

● Wykład otwarty pt. „Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej”; miejsce: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji; 08.11.2018 r., Opole.

● Wykład otwarty pt. „Tatuaż w środowisku więziennym. Współczesne oblicze kryminalnych motywów”; miejsce: Muzeum Tatuażu; 16.06.2018 r., Gliwice.

● Wykład otwarty pt. „Tatuaż w środowisku więziennym. Klasyczna symbolika”; miejsce: Muzeum Tatuażu; 16.06.2018 r., Gliwice.

● Wykład otwarty pt. „Tatuaż w polskich więzieniach”; miejsce: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji; 12.04.2017 r., Opole.

● Wykład otwarty pt. “Tatuaż w podkulturze więziennej”; miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki, Wydział Studiów Stosowanych; 04.06.2016 r., Bydgoszcz.

● Wykład otwarty pt. “Tatuaż więzienny – dawniej i dziś”; miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych; 18.05.2016 r., Poznań.

● Wykład otwarty pt. “Specyfika zjawiska tatuowania oraz samouszkadzania ciała w polskich zakładach karnych”; miejsce: Instytut Służby Więziennej w Kijowie; 11,12,15.04.2016 r., Kijów.

● Wykład otwarty pt. “Formalny i nieformalny podział więźniów w polskich zakładach karnych”; miejsce: Instytut Służby Więziennej w Kijowie; 11,12,15.04.2016 r., Kijów.

● Wykład otwarty pt. “Resocjalizacja penitencjarna w Polsce – zasady działania, organizacja i funkcjonowanie zakładów karnych”; miejsce: Instytut Służby Więziennej w Kijowie; 11,12,15.04.2016 r., Kijów.

● Wykład otwarty pt. “Zjawisko tatuażu w polskich więzieniach”; miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytutu Pedagogiki; 22.01.2015 r., Kraków.

● Wykład otwarty pt. “Skazani poszkodowani – specyfika populacji osób zdegradowanych”; miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytutu Pedagogiki; 22.01.2015 r., Kraków.

● Wykład otwarty pt. “Zjawisko tatuażu więziennego – od podkultury do popkultury…”; miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii; 21.02.2012 r., Warszawa.

● Wykład otwarty pt. “Zjawisko tatuażu w Polsce”; miejsce: Muzeum Mazowieckie w Płocku; 15.06.2011 r., Płock.

● Wykład otwarty pt. “Tatuaż drogą do wolności. Zjawisko zabarwiania ciała wśród reprezentantów świata izolowanego oraz wolnościowego”; miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii; 26.05.2010 r., Lublin.

● Wykład otwarty pt. “Zabawa z ciałem – droga do wolności czy zatracenia?”; miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii; 25.05.2010 r., Lublin.

● Wykład otwarty pt. “Motywy i granice zmiany własnego ciała poprzez tatuaż i inne modyfikacje”; miejsce: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze; 25.03.2010 r., Zielona Góra.

● Wykład otwarty pt. “Tatuaż – moda, pasja czy przymus? Dekorowanie ciała w czasach nam współczesnych”; miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu; 24.03.2010 r., Zielona Góra.

 

Przeprowadzone szkolenia

● Szkolenie kadry penitencjarnej jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (młodszych wychowawców) z zakresu diagnozowania i prognozowania penitencjarnego; 26.02.2018 r. oraz 03.2018 r., Opole.

● Szkolenie kadry penitencjarnej jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (wychowawcy działu penitencjarnego) na temat: Opracowywanie programów resocjalizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawna oraz metodyki resocjalizacyjnej; 12,19,22.06.2015 r., Opole.

● Szkolenie kadry penitencjarnej z jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (młodszych wychowawców) w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Opolu z siedzibą w Turawie na temat: Problematyka właściwego diagnozowania deficytów osób pozbawionych wolności – predyktory zachowań przestępczych a dobór adekwatnych oddziaływań resocjalizacyjnych; 24.03.2015 r., Turawa.

● Szkolenie kadry penitencjarnej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu na temat: Symbolika i znaczenie tatuaży więziennych; 18.01.2015 r., Kalisz.

● Szkolenie personelu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Toruniu na temat: Zjawisko tatuażu w życiu społeczności izolowanej. Tradycyjna i współczesna symbolika tatuowanych motywów; 29.10.2010 r., Toruń.

Członkostwo

● Od 2017 roku członek Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

● Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

● Od 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

● Od 2013 roku członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

● W 2013 roku członek komisji w konkursie na Najlepszy Autorski Program Integracji Rodzin Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.

● Od 2009 roku opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy”.

● W kadencji 2008-2012 członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

Działalność organizacyjna

● Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości” (16.11.2018 r., Opole).

● Organizator spotkań studentów z pracownikami oraz pensjonariuszami zakładów karnych oraz innych placówek o charakterze profilaktycznym, prewencyjnym oraz resocjalizacyjnym.

● Organizator zbiórek książek oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych w zakładach karnych. Miejscem docelowym są palcówki penitencjarne z różnych okręgów Służby Więziennej.

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego z kpr. Tomaszem Seroczyńskim – organizatorem Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” z Zakładu Karnego we Włocławku (17.05.2017 r.).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego dla studentów z dwoma skazanymi na kary długoterminowe (13.12.2016 r.).

● Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej” (24-25.10.2016 r., Opole).

● Udział w stażu naukowo-dydaktycznym w Instytucie Służby Więziennej (Інститут кримінально-виконавчої служби) w Kijowie (Ukraina); 11-17.04.2016 rok.

● Pomysłodawca i organizator w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego koncertu zespołu więziennego „Paragraf 64” z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (30.11.2015 r.).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego dla studentów z trzema kobietami skazanymi za morderstwo (02.06.2015 r.).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego z kpr. Tomaszem Seroczyńskim – organizatorem Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” z Zakładu Karnego we Włocławku (11.03.2015 r.).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego koncertu zespołu więziennego „Paragraf 64” z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (05.11.2014 r.).

● Pomysłodawca i współorganizator w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich wystawy pt. „Efekty więziennej izolacji” (08.09.2014-30.09.2014). Wszystkie eksponaty, które zostały pozyskane z wielu placówek penitencjarnych, należą do prywatnych zbiorów autora ekspozycji.

● Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów” (21-22.10.2013 r., Opole).

● Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych” (03-04.11.2011 r., Opole-Turawa).

● Organizator wykładu otwartego dla studentów z kpt. Ryszardem Seroczyńskim oraz skazanymi z Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” (04.11.2011 r., Opole).

● Organizator wykładu otwartego dla studentów z ppłk Zygmuntem Lizakiem (03.11.2011 r., Opole).

● Organizator wykładu otwartego dla studentów ze Sławomirem Sikorą (03.11.2011 r., Opole).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego koncertu zespołu więziennego „Są-Siedzi” z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (27.05.2011 r.).

● Pomysłodawca i współorganizator w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystawy pt. „Efekty więziennej izolacji” (13.01.2011-24.01.2011). Wszystkie eksponaty, które zostały pozyskane z wielu placówek penitencjarnych, należą do prywatnych zbiorów autora ekspozycji.

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wystawy pt. „Efekty więziennej izolacji” (19.11.2010-10.12.2010). Wszystkie eksponaty, które zostały pozyskane z wielu placówek penitencjarnych, należą do prywatnych zbiorów autora ekspozycji.

Prowadzone zajęcia

● Penitencjarystyka

● Metodyka wychowania resocjalizującego

● Strategie wychowania resocjalizującego

● Pedagogika resocjalizacyjna

● Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej

● Profilaktyka społeczna

● Profilaktyka kreatywna

● Człowiek w sytuacji izolacji społecznej

● Instytucje wychowania resocjalizującego

● Izolacja penitencjarna z perspektywy melioratywnej

● Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej

● Systemy pracy penitencjarnej

● Zjawisko tatuażu we współczesnej kulturze

● Zjawisko tatuażu więziennego

● Podkultura więzienna

● Resocjalizacja w środowisku otwartym

● Współczesne problemy reintegracji społecznej

● Kultura fizyczna w resocjalizacji

● Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej

● Współczesne problemy reintegracji społecznej

● Praktyka śródroczna