dr Tatiana Kłosińska

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe w aspekcie postaw kreatywnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Poszczególne etapy badań mają swoje praktyczne przełożenie w wygłaszanych referatach na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych oraz  w publikowaniu osiągniętych wyników w formie artykułów w czasopismach i książkach naukowych.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Kłosińska T., Dziecko-uczeń. Droga do edukacji skuteczne. Twórcze techniki Celestyna Freineta we wczesnej edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013. ISBN 978-83-534-9. (ss. 185).
 • Kłosińska T., Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2000. ISBN 83-88030-45-0. (ss. 167).
 • Kłosińska T., Uczeń przed komputerem. Kreatywność polonistyczna dziecka, [w:] Children in the postmodern world. Culture – media – social inequality, H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (editors), wydawnictwo UAM, Poznań 2014, s. 137-150. ISBN 978-83-232-2634-5.
 • Kłosińska T., Współczesna szkoła. Cienie i blaski szkoły polskiej, [w:] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2014, s. 129-139.ISBN, 978-83-63950-34-7.
 • Kłosińska T., Osiągnięcia twórcze w samoocenie nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego [w:] Edukacja małego dziecka. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji. T 9, E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.), Wydawnictwo Impuls, Cieszyn – Kraków 2014, s. 225 -235. ISBN 978-83-7587-468-6.
 • Kłosińska T., Twórczość Ryszarda Więckowskiego. Recenzja książki: Elżbieta Marek, Koncepcje kształcenia dzieci i ich nauczycieli w twórczości Ryszarda Więckowskiego, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2013, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2014, vol. 31, s. 133-144. ISSN 1896-2327.
 • Kłosińska T., Recenzja książki A. Gajdzicy, Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian, Wyd. Marszałek, Toruń 2013, „Chowanna” 2014, vol. 2, s. 363-368. ISSN 2353-9682.
 • Kłosińska T., Nauczyciel wspierający uczniów ze specjalnymi potrzebami technikami C. Freineta [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, E. Smak, A. Włoch, M. Garbiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 213-222. ISBN 978-83-739-566-50.
 • Kłosińska T., Twórcze aspekty reklam telewizyjnych w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym [w:] Kultura – Sztuka – Edukacja. Tom I., B. Kurowska, K. Łapot-Dzierwa (red.),  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 210-218.ISBN 978-83-727-191-71.
 • Kłosińska T., Obraz dzieciństwa w pracach plastycznych dzieci. Recenzja książki E. Jędrzejowska, Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014,  „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2014, vol. 31, s. 145-152. ISSN 1896-2327.
 • Kłosińska T., Recenzja książki: Ewa  Smak, Innowatyka w edukacji, Wyd. Nowik Sp.j., Opole 2014, ss. 185.  Recenzenci wyd.: prof. zw. dr hab. B. Muchacka, prof. zw. dr hab. S. Palka, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015 nr 3 (90), s. 239-242. ISSN 1507-6563.
 • Kłosińska T., Dylematy kreatywności nauczycieli wczesnej edukacji w przestrzeni szkolnej,  „Konteksty Pedagogiczne. Pedagogical Contexts” 2016, nr 1(6), s. 126-138. ISSN 2300-6471.
 • Kłosińska T., Recenzja książki: Konstruowanie spotkań z fikcyjnym terapeutą jako   remedium na dziecięce lęki. Spotkania z fikcyjnym terapeutą. autorstwa M. Ganczarskiej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, vol. 41, s. 283-290. ISSN 1896-2327.
 • Kłosińska T., Recenzja książki: Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce autorstwa E. Marek, „Nauczyciel i szkoła” 2016, vol . 59, s. 265-276. ISSN 1426-9899.
 • Kłosińska T., Marek E., Aspekty twórczości w poglądach i samoocenie studentów wczesnej edukacji, [w:] Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji,  J. Bałachowicz, I. Adamek (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa 2017, s. 82-98. ISBN 978-83-64953-61-3.
 • Kłosińska T., Marek E.,  Postawy wobec osób twórczych a samoocena badanych studentów, [w:] Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji, J. Bałachowicz, I. Adamek (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa 2017, s. 99-111. ISBN 978-83-64953-61-3.
 • Kłosińska T., Problemy wczesnej edukacji medialnej, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji, I. Surina, M. Chrzanowska-Gancarz (red.), Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz 2017, s. 44-56. ISBN 978-83-63335-29-9.
 • Kłosińska T., E. Marek, Udział rodziców w edukacji dziecka, [w:] Edukacja małego dziecka w dobie kryzysu edukacji, t. 11, E. Ogrodzka- Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), IMPULS, Kraków 2017, s. 181- 194. ISBN 11 978-83-8095-182-2.
 • Kłosińska T., Aspekty edukacji przyszłych nauczycieli ku wartościom, [w:] Pedagogika i jej oblicza, J. Skibska, J. Wojciechowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno Humanistycznej, Bielsko Biała 2018, s. 189 – 200. ISBN 978-82-65182-86-9.
 • Kłosińska T., Dzieciństwo (bez)troski w szkolnych pamiętnikach skryte. Meritum funkcjonowania tekstów mimetycznych, [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, E. Smak, E. Jędrzejowska, I. Konopnicka (red. ), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 223-238. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Kłosińska T., Aspekty wczesnego oswajania z przekazami medialnymi w środowisku   wychowującym, „Konteksty Pedagogiczne. Pedagogical Contexts” 2018, nr 2(11),  ISSN 2300-6471.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od 2008 r. promotorstwo 71 prac magisterskich i 74 prac licencjackich.
 • Opiekun roku –  tutor studentów – ustawicznie

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • XI Międzynarodowe Seminarium „Celestin Freinet Pedagogy and alternative education in educational institutions Netherlands”. Alternatywne pedagogiki w placówkach oświatowych Holandii a pedagogika Celestyna Freineta, Uniwersytet w Grőningen, 03 – 09 czerwca 2014 r., Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna  Freineta pod patronatem Konsula v.d. Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland voor Buitenlandse- en Ambassadezaken. Referat: Realizacja elementów pedagogiki Celestyna Freineta w edukacji wczesnoszkolnej w Polsce.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN „Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian”. 23-24  listopada 2015 r. Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Edukacji. Referat: Wspieranie uczniów w procesie wczesnej edukacji polonistycznej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wczesna edukacja dziecka. Trywializacja czy modernizacja” Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny, 21-22 listopada 2016 r. Referat: Kompetencje medialne nauczycieli wczesnej edukacji.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności”, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biała, 25-26.04. 2016 r.
 • Referat: Dylematy kreatywności nauczycieli wczesnej edukacji w przestrzeni szkolnej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Dziecko. Kultura – Sztuka – Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny,  Kraków 18–19.05. 2017 r. Referat: Wczesna edukacja dziecka w aspekcie twórczej aktywności poetyckiej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Edukacja małego dziecka. Konteksty społeczne, międzykulturowe i oświatowe, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 26-27.10. 2017 r. Referat: Kreatywność polonistyczna dziecka wsparciem efektywnej edukacji wczesnoszkolnej.
 • IV International Conference Educational and Social World of a Child;  Edukacyjny i społeczny świat dziecka 26-27.04.2018 r. Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM Poznań
 • Referat: Przyszli nauczyciele wobec wyznaczników współczesnej edukacji w kontekście postaw twórczych.
 • Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Poza dyskursem nauczania. Kierunki zmian teorii i praktyki wczesnej edukacji”. Outside the teaching discourse. Directions of changes in theory and practice of early education. Pod patronatem KNP PAN, OMEP, 15-16.11.2018 r. Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej. Referat: Aspekty wychowania do demokracji   w pedagogice C. Freineta.

Działalność organizacyjna:

 • kierownik Studiów Podyplomowych – Kształcenie Wczesnoszkolne 2003 – 2015 r.
 • koordynator Opolskiego Festiwalu Nauki z ramienia Instytutu Studiów Edukacyjnych – od 2013 r.
 • członkini Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z siedzibą w APS w Warszawie.
 • Przewodnicząca Zespołu Regionalnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki celestyna Freinet’a
 • członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Opolu
 • członkini Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • członkini Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych
 • członkini Komitetu Redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma „Życie Szkoły” WSiP/Wyd. Raabe – Warszawa
 • członkini zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie