dr Tomasz Michalewski

Katedra Metodologii Badań Społecznych i myśli pedagogicznej

kontakt :

konsultacje:

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe  w kierunku historii, historii kultury, pedagogiki, literatury, etnologii, socjologii i muzyki. Jest to głównie kultura regionalna i wychowanie regionalne, udział kształconej młodzieży w pojmowaniu i przejmowaniu dóbr kultury, szczególnie jej małej ojczyzny i regionu, kwestie ludyczności i zabawy w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego oraz ważne problemy współczesnego dyskursu pedagogicznego takie jak: podmiotowość, tożsamość, rodzina.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Michalewski T., W kręgu zagadnień ludyzmu: szkice i rozprawy, Wydawnictwo Nowik, Opole 2015, ss. 161. ISBN 9788362687695.
 • Chałupniak R., Michalewski T., Smak E. (red.), Wychowanie w rodzinie. Od bezradności ku możliwościom, Opolska Biblioteka Teologiczna, nr 158, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ss. 277. ISBN 978-83-63950-80-4.
 • Chałupniak R., Michalewski T., Smak E (red.), Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, Opolska Biblioteka Teologiczna, vol. 141, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ss. 495. ISBN 978-83-63959-34-7.
 • Chałupniak R., Michalewski T., Smak E., Wprowadzenie, [w:] Wychowanie w rodzinie. Od bezradności ku możliwościom,  Chałupniak R., Michalewski T., Smak E.  (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, nr 158, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,  Opole 2016, s. 5-7. ISBN 978-83-63950-80-4.
 • Michalewski T.,  Blaski i cienie ojcostwa, [w:] Wychowanie w rodzinie. Od bezradności ku możliwościom,  Chałupniak R., Michalewski T., Smak E.  (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, nr 158, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 135-142. ISBN 978-83-63950-80-4.
 • Michalewski T.,  Innowacyjne formy zachowań ludycznych współczesnych dzieci i młodzieży, [w:] Współczesne trendy edukacji, Smak E., Wereszczyńska K., Malec A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 51-60. ISBN 9788373956698.
 • Michalewski T.,  Kilka refleksji nauczyciela-wychowawcy nad dziećmi w wieku przedszkolnym z problemami edukacyjnymi, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Smak E., Włoch A., Garbiec M.  (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 223-235. ISBN 9788373956650.
 • Michalewski T.,  Kulturowa transmisja międzypokoleniowa na przykładzie zabaw i zabawek czterech pokoleń, [w:] Homo ludens: zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów, Teterycz-Puzio A., Bejda W., Kościelak L., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2017, s. 501-512. ISBN 978-83-7467-288-7.
 • Michalewski T.,  Metody i środki wychowania w teorii i praktyce szkolnej, [w:] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, Chałupniak R., Michalewski T., Smak E (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, vol. 141, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 315-323. ISBN 978-83-63959-34-7.
 • Michalewski T.,  Problemy pracy nauczyciela-wychowawcy w społeczeństwie wielokulturowym i konsumpcyjnym, [w:] Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym: od małej ojczyzny do globalnego świata, Wiśniewski D.(red.), Difin, Warszawa 2015, s. 72-89. ISBN 9788379309481.
 • Michalewski T., Regionalizm a problem tożsamości narodowej, [w:] Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu. Rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne, Cimała B., Pogorzelska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 31-46. ISBN 9788373956353.
 • Michalewski T.,  The Socialisation Aspect of the Contemporary Play Activities of Students during their Summer Holidays, [w:] Contemporary Homo Ludens, Mielicka-Pawłowska H. (red.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, s. 219-231. ISBN 978-1-4438-9698-6.
 • Michalewski T.,  Z historii zabaw i zabawek, [w:] Wczesna edukacja dziecka: teoria i praktyka: księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch, Smak E., Jędrzejowska E., Konopnicka I.  (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 113-123. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Michalewski T., Socjalizacyjny aspekt współczesnych wakacyjnych zabaw studenckich, „Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne” 2015, vol. 13, s. 146-175. ISSN 1428-2259.
 • Michalewski T., Kompetencje ludyczne nauczycieli jako istotny czynnik humanizacji działań edukacyjnych, „Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne” 2018, vol. 16, s. 189- 202. ISSN 1428-2259

Opieka nad studentami ( okres 2008-2018)

Od 2010 r. (wg APD) promotor ok. 150 prac magisterskich, ok. 50 prac licencjackich.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe):

 • Aktywny udział w ok. 30 sesjach i konferencjach naukowych organizowanych w kraju oraz poza granicami Polski, w tym m.in.:
 • Konferencja Naukowa nt. „Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów”, 22.04. 2016 Słupsk, referat: Kulturowa transmisja międzypokoleniowa na przykładzie zabaw i zabawek czterech pokoleń
 • Homo ludens. Czy zabawa może być źródłem kultury?, 19-20.03. 2015 Kielce, referat:  Socjalizacyjny aspekt współczesnych wakacyjnych zabaw studenckich
 • Międzynarodowa Konferencja pt. Rozvoj kompetencji učiteľa v prospech humanizacie. Organizator: Fakulta humanitnych vied Zilinskej univerzity v Żilinie, Univerzita Palackeho v Olomouci, Filozoficka Fakulta Katedra Sociologie, Andragogiky a Kulturni Antropologie, 03.09.2015 Żilina, referat: Kompetencje ludyczne nauczycieli jako istotny czynnik rozwoj
 • Wykłady za granicą:27.04. 2015 – 1.05. 2015 r. Uniwersytet Konstantina Filozofa Nitra (Słowacja)
  1. 04. 2017 – 28. 04. 2017 r. Uniwersytet Hradec Kralove (Czechy)

Działalność organizacyjna:

 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UO
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (oddział opolski)
 • Członek Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki
 • Członek Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN