dr Żarczyńska – Hyla Jolanta

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

kontakt : jolzar@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

koncentrują się wokół zagadnień z pedagogiki specjalnej, patologii środowisk wychowawczych i pedagogiki społecznej. Od 2012 roku uczestniczę w zajęciach Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych (TSBJ), w czasie których zdobywam i pogłębiam wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań jakościowych. Ukończyłam także kurs nt. „Badania fokusowe” uzyskując certyfikat. Swoich studentów zachęcam do poznania i docenienia znaczenia badań jakościowych w pisaniu prac dyplomowych. Mogą one być wartościowym uzupełnieniem badań ilościowych, bądź niezależnie wyjaśnić wiele zjawisk z perspektywy „wewnętrznej”, analizując doświadczenia jednostek i grup, ważne procesy życiowe, czy sytuacje trudne.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony sposób projektowania badań jakościowych, wybrane metody badawcze (studium przypadku, wywiad: narracyjny, epizodyczny, grupowy – fokusy i metoda shadowingu) oraz analiza i interpretacja materiału jakościowego.

Szczegółowa tematyka prac będzie dotyczyła następujących obszarów badawczych:

1. Zaburzenia w rozwoju i ich wpływ na proces uczenia, zachowania i adaptacji społecznej (nadpobudliwość, dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja i całościowe zaburzenia w rozwoju)

2. Nieprawidłowości w rodzinach dysfunkcyjnych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, rozbicie, kryzysy rodzinne, długofalowe skutki nadużyć i zaniedbań u dorosłych dzieci)

3. Parentyfikacja, inwersja roli w relacji dorosłe dzieci i starzejący się rodzice

Zapraszam do udziału w moim seminarium wszystkich zainteresowanych tą tematyką i metodologią badań jakościowych

 

Dorobek naukowy

Jakość życia kobiet pracujących w zawodzie nauczycielskim /w:/ “Nauczyciel epoki przemian” /red./ St.Korczyński, Opole 2005

Szkoła przyszpitalna w: “Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej /red./ J. Brągiel i S.Badora, Opole 2005

Zagrożenia uzależnieniem od komputera i internetu w aktualnej rzeczywistości /w:/ “Strategie rozwiązywania problemów uzależnień /red./ S.Badora, I.Mudrecka

Deficyty rozwojowe u dzieci wywołane nieprawidłowym przebiegiem okresu okołoporodowego /w:/ “Optymalizacja porodu – zagadnienia interdyscyplinarne” /red./ E.Lichtenburg-Kokoszka,   E.Janiuk, J.Dzierżanowski, Kraków 2008

Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi /red./ J.Żarczyńska-Hyla, Opole 2008

Tudności w uczeniu się u dzieci z deficytami rozwojowymi a wsparcie środowiska rodzinnego /w:/ “Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi” /red./ J.Żarczyńska-Hyla, Opole 2008

Komunikacja społeczna w oświatowej zmianie /w:/ “Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą /red./ E.Karcz, Opole 2009

Problemy emocjonalne rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci – propozycja programu wsparcia /w:/ “Osoby z niepełnosprawnością w systemie pomocy społecznej” /red./ M.Mirowska, Częstochowa 2009

Recenzja- “Polska resocjalizacja i więziennictwo –Konteksy- praktyki-studia, Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej tom 2 pod redakcją Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka”

Prowadzone zajęcia

Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w rozwoju

Pedagogika specjalna

Niepełnosprawność i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Problemy osób niepełnosprawnych

Warsztat twórczego myślenia