Dr Lichtenberg – Kokoszka Emilia

Zakład Pedagogiki Ogólnej

kontakt: emilialk@uni.opole.pl

konsultacje :

elk

Zainteresowania naukowe

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (magisterium 1997, Rola ojcowska mężczyzny w prenatalnym i perinatalnym okresie życia dziecka). Doktor nauk humanistycznych (doktorat 2007, Edukacja zdrowotna rodziców w prenatalnym okresie życia dziecka). Dyplomowana położna (w 1998 r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Położnych). Adiunkt w zakładzie Pedagogiki Ogólnej, Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, biomedycznych i psychopedagogicznych podstaw rozwoju i wychowania, wspierania rozwoju dziecka. Zainteresowania z pogranicza pedagogiki, psychologii i medycyny koncentrują się wokół prenatalnego i perinatalnego okresu w życiu rodziny. Jest autorką ponad 50. artykułów w czasopismach i pozycjach zwartych, autorką i współredaktorką dziewięciu książek. Organizatorka i współorganizatorka kilkudziesięciu konferencji naukowych, naukowo-szkoleniowych i szkoleniowych, prelegentka ponad stu wykładów dla położnych, małżonków, rodziców, nauczycieli oraz młodzieży z terenu całego kraju. W latach 2009-2011  prowadziła wykłady na antenie Radia „Plus“. Jej wykłady można także znaleźć na portalu „2ryby”.

Proponowane obszary tematyczne prac magisterskich i licencjackich: – prenatalnego i perinatalnego okresu w życiu rodziny (poczętego dziecka, matki, ojca oraz okresu okołoporodowego), – wychowania prorodzinnego i seksualnego, – przygotowania do małżeństwa i rodzicielstwa – biomedycznych, i psychopedagogicznych podstaw rozwoju i wychowania (rozwój człowieka w różnych fazach życia oraz czynniki go modyfikujące), – edukacji zdrowotnej, – wspierania rozwoju dziecka, – psychopedagogiki prenatalnej

 

Dorobek naukowy

EMILIA LICHTENBERG-KOKOSZKA

Publikacje w czasopismach i pozycjach zwartych 1.    Kultura zdrowotna ojców w prenatalnym i perinatalnym okresie życia dziecka, [w:] E. Smak (red.), Z zagadnień teorii i praktyki pedagogicznej, „Prace uczestników studium doktoranckiego”, Uniwersytet Opolski, Opole 2000, Tom 2, s. 27-31.

2.    Poród rodzinny dowodem przemian współczesnej rodziny, [w:] Z. Łomny, K. Marcinowska-Łangowska (red.), Ku humanistycznej przyszłości świata w nowym stuleciu. Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 185-194.

3.    Poród rodzinny wyzwaniem dla współczesnej służby zdrowia. Poród rodzinny w warunkach szpitalnych, „Niezależne Pismo Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego” 6 / 2001.

4.    Poród rodzinny wyzwaniem dla współczesnej służby zdrowia. Poród w warunkach domowych, „Niezależne Pismo Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego” 7/ 2001.

5.    Alkohol a prenatalny okres życia człowieka, [w:] W. Wrona-Wolny, M. Wdowik, B. Makowska, B. Jawień (red.), Edukacja zdrowotna – alkohol, sport. Zeszyty Naukowe AWF nr 87. Kraków 2002, s. 65-71.

6.    E. Lichtenberg-Kokoszka, R. Straub: W okresie prenatalnym: FAS – alkoholowy zespół płodowy, „Świat problemów” 10/2002, s. 28-31.

7.    Prenatalny okres życia człowieka wyzwaniem dla współczesnej edukacji, [w:] M. Kopecky, J. Śteigl, J. Kretośka (red.), Vedy o ćloveku na prahu 3. tisitileti. Wyd. Univerzita Palackeho v Olomouci. Olomouc 2002.

8.    Alkohol w okresie przedkoncepcyjnym, [w:] Położna w opiece przedkoncepcyjnej, (red.), E. Janiuk, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Opole 2003.

9.    Środowisko materialne szkoły jako determinanta zdrowia uczniów, [w:] Prace uczestników studium doktoranckiego (red.), E. Sapia-Drewniak, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, Tom 6. s. 137-144.

10.    Działalność poradni K i szkoły rodzenia a zdrowie noworodka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D. Medicina” vol. LIX, suppl. XIV, N. 3, Lublin 2004, s. 389-393.

11.    Zachowania zdrowotne rodziców w prenatalnym okresie życia dziecka jako efekt oddziaływań edukacyjnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D. Medicina” vol. LIX, suppl. XIV, N. 3, Lublin 2004, s. 394-397.

12.    E. Lichtenberg-Kokoszka; R. Straub: Edukator – nauczyciel zdrowia. Wymagania i rzeczywistość, [w:] R. Gmoch, A. Krasnodębska (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s. 137-144.

13.    Rola poradni ginekologiczno-położniczej w przygotowaniu do porodu, [w:] A. Steciwko, J. Kubicki, D. Żurawicka (red.), Przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu, Wyd. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2005, s. 37-41.

14.    Interwencja pedagogiczna w rozwoju podmiotowości szansą dla niepełnosprawnych, [w:] M.K. Stasiak. L. Frydzińska-Świątczak (red.), Od twórczości do podmiotowości, WSH-E w Łodzi, Łódź 2005, s. 136-140.

15.    Skutki picia alkoholu przez rodziców dla zdrowia przyszłych pokoleń, [w:] S. Badora, I. Mudrecka (red.), Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 123-129.

16.    Stan i jakość rezultatów edukacji zdrowotnej w polskich szkołach, [w:] S. Korczyński (red.), Nauczyciel i uczeń w zreformowanej szkole, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 119-122.

17.    Przygotowanie do porodu, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 7-8/2006.

18.    Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, Ks. J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2008, s. 7-10.

19.    Poród, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, Ks. J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2008, s. 11-17.

20.    Biomedyczne aspekty porodu. Elementy wybrane, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, Ks. J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne. Impuls. Kraków 2008, s. 29-40.

21.    Kilka dygresji na temat tego jak być super babcią i super dziadkiem, „Ephphetha – otwórzcie się”4 (34)/2008, s. 15-31.

22.    Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2009, s. 7-10.

23.    Biomedyczne aspekty płodności, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2009, s. 11-25.

24.    Niepłodność – temat interdyscyplinarny, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 10/ 2009, s. 42.

25.    Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Dziecko jako aktywny uczestnik porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2010, s. 7-10.

26.    Optymalne warunki narodzin, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Dziecko jako aktywny uczestnik porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2010, s. 19-34.

27.    Słowo wstępne, [w:] E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 11-13.

28.    Kaczątko, [w:] E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 23-33.

29.    Jak zawsze a jednak inaczej, [w:] E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 133-150.

30.    Rodzicielskie obowiązki, [w:] E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 241-245.

31.    Mężczyzna – ojciec dziecka w prenatalnym okresie życia [w:] E. Głowacka-Sobiech, J. Gulczyńska, Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, Tom II. Wiek XX, s. 165-174.

32.    Płodność męska, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 1-2/ 2010, s. 60-61.

33.    Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.) Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2011, s. 7-9.

34.    Zmiany bio-psycho-społeczne zachodzące w organizmie kobiety, wynikające z poczęcia dziecka, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2011, s. 11-18.

35.    Zapobieganie ciąży jako wielowymiarowy problem współczesności. Przykłady wybrane z perspektywy biomedycznej, [w:] Ks. K. Glombik (red.), Sakrament pokuty wobec problemów współczesności, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Opole 2011, s. 333-346.

36.    Poród rodzinny w warunkach domowych, [w:] M.Z. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Płońska (red.), Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej, KUL, Lublin 2011, s. 129-136.

37.    Aborcja jako forma przemocy, [w:] P. Morciniec (red.), Oblicza przemocy. Od przyczyn do przeciwdziałania, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Opole 2011, s. 111 – 118.

38.    Poród rodzinny w warunkach domowych, „Opolska Pielęgniarka i Położna” 3/2011, s. 12-13.

39.    Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk (red.), Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2012, s. 9-10.

40.    Wspieranie rozwoju poczętego dziecka. Elementy wybrane, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk (red.), Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2012, s. 137-146.

41.    Biomedyczne i psychospołeczne uwarunkowania płodności ludzkiej, Katalog konferencyjny „Niepłodność w XXI wieku, mity i rzeczywistość”, Pro Salutem, Warszawa 2012.

42.     Rodzina i rodzicielstwo w dobie przemian [w:] A. Krasnodębska, E.J. Konieczna (red.), Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne, Wyd. UO, Opole 2013, s. 117-128.

43.    Family childbirth at home – theory and practice, “International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine”, Vol. 25, Issue 3–4 (2013), pp. 323–329.

44.    Prenatálne obdobie života ako základ pre rozvoj zdravia, [w:] J. Mareś (red.),  Sbornik abstrakt sdeleni, (Wyd.) 3. elektr. Vyd. Hradec Kralove: LF UK 2014, Hradec Kralove 2014.

45.    Prenatalny okres życia a identyfikacja płciowa [w:] F. Kubík, J. Kutarňa (red.) Rodina – výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 2014, s. 187-196.

46.    Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, P. Kierpal (red.) Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2014, s. 7-8.

47.    Wyjaśnić niewyjaśnione. Próba epigenetycznego spojrzenia na prenatalny okres życia człowieka, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, P. Kierpal (red.) Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2014, s. 25-36.

48.    Przedmowa do wydania polskiego [w:] P.G. Fedor-Freybergh, Dziecko prenatalne. Psychosomatyczna specyfika okresu prenatalnego i perinatalnego jako środowiska życia dziecka, Impuls, Kraków 2014, s. 7-9.

49.     Nota o autorze [w:] P.G. Fedor-Freybergh, Dziecko prenatalne. Psychosomatyczna specyfika okresu prenatalnego i perinatalnego jako środowiska życia dziecka, Impuls, Kraków 2014, s. 57-58.

50.    Psychopedagogiczne wyznaczniki opieki okołoporodowej. Doniesienia z badań [w:] J. Dzierżanowska-Peszko, P. Landwójtowicz (red.), Człowiek wobec sytuacji trudnych. Poradnictwo i terapia, Opole 2014, s. 9-22.

51.    Rodzina wobec kształtowania tożsamości płciowej dziecka w okresie prenatalnym, Famili Forum (w druku)

52.    Prenatální období života jako základ pro formování genderové identity, Olomouc (w druku)

53.    Polish Superstitions and Customs Relating to Pregnancy Prior to 18 –th Century (w druku).

54.    Prace wykonywane z myślą o dziecku i dla dziecka jako forma komunikacji rodziców z poczętym dzieckiem, [w:] A. Glińska-Lachowicz, M. Wiendlocha (red.) Arteterapia w nauce i praktyce. Cz. I. (w druku)

55.    E. Lichtenberg-Kokoszka, P. Kierpal, Muzykoterapia prenatalna (w druku)

Publikacje książkowe:

1.    E. Lichtenberg-Kokoszka, Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Impuls, Kraków 2008, s. 122.

2.    E. Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Ks. Jerzy Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2008, s. 131.

3.    E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2009, s. 132.

4.    E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 248.

5.    E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Dziecko jako aktywny uczestnik porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2010, s. 180.

6.    E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2011, s.144.

7.    E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk (red.) Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls. Kraków 2012, s.161.

8.    E. Lichtenberg-Kokoszka, Zanim sie urodziłem. Rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia – zagadnienia wybrane, Impuls, Kraków 2014, s. 68.

9.    E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, P. Kierpal (red.) Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls. Kraków 2014, s. 143.

Tłumaczenie książki: P. Fedor-Freybergh, V. Leo, Opowieść o Ptaku Szczęścia, Impuls, Kraków 2014, s.32.

Korekta merytoryczna książki: P.G. Fedor-Freybergh, Dziecko prenatalne. Psychosomatyczna specyfika okresu prenatalnego i perinatalnego jako środowiska życia dziecka, Impuls, Kraków 2014.

Udział w konferencjach

AKTYWNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH

– III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum – „O człowieka w człowieku”. Kamień Śląski 2000.

– Konferencja Naukowa – „Poród naturalny – moda czy potrzeba serca”. Turawa 2001. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

– X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja – „Jakość Kształcenia – Kompetencje nauczyciela” . Kamień Śląski 2001.

– II Międzynarodowa Konferencja – „Uwarunkowania rozwoju sprawności i zdrowia”. Częstochowa 2001.

– Konferencja Naukowa – „Położna w opiece przedkoncepcyjnej”. Turawa 2003. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Strategie rozwiązywania problemów uzależnień w państwach europejskich”. Opole – Turawa 2004.

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu”. Opole 2005. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych”. Toruń 2005.

– Konferencja Naukowa – „Nowe trendy w położnictwie wyzwaniem dla położnych”. Opole – Turawa 2006.

– Konferencja Naukowa – „Profilaktyka raka szyjki macicy”. Opole – Turawa 2006.

– Konferencja Naukowa – „ Dbałość o profesjonalizm – podstawą rozwoju zawodowego położnej”. Opole – Turawa 2007.

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej (od średniowiecza do końca XX wieku). Poznań – Ciążeń 2007.

– I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne” . Opole 2008.

– II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne. Opole 2009.

– III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „ Dziecko jako aktywny uczestnik porodu – zagadnienie interdyscyplinarne”. Opole 2010.

– Międzynarodowe Sympozjum Naukowe – „Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej”. Lublin 2010.

– International Week. Faculty of Heath Studiem, University Pardubice. Pardubice 2013

– I Międzynarodowa Konferencja Naukowa (VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa): Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Opole 2014 r.

– VIII Mezinarodni Vedecka Konference, Sexuality (de)konstrukce – (re)prezentace, Olomouc 2014 r.

– Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Akademickie pogadanki o starości, Lublin, 2014 r.

–  Konferencja Naukowa, Wartość życia a wychowanie, Lublin 015r.

 

Organizacja konferencji i kursów

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI

– Konferencja Naukowa – „Przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu”. Opole 2005.

– Konferencja Naukowa – „Nowe trendy w położnictwie wyzwaniem dla położnych”. Opole – Turawa 2006.

– Konferencja Naukowa – „Dbałość o profesjonalizm – podstawą rozwoju zawodowego położnej”. Opole – Turawa 2007.

– I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne”. Opole 2008.

– II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne. Opole 2009.

– III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „ Dziecko – aktywny uczestnik porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne”. Opole 2010. (konferencja przygotowywana na październik 2010 roku).

– IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne”. Opole 2011. (konferencja przygotowywana na październik 2010 roku).

– V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne” Opole 2012 r.

– I Międzynarodowa Konferencja Naukowa (VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa): Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Opole 2014 r.

ORGANIZACJA KURSÓW SZKOLENIOWYCH POZA UCZELNIĄ MACIERZYSTĄ

– „Psychopedagogika okresu ciąży”. – Szkolenie dla położnych środowiskowych z terenu województwa opolskiego. Opole 2005.

– „Edukacja przedkoncepcyjna”. – Szkolenie dla położnych środowiskowych z terenu województwa opolskiego. Opole 2006.

– „Przygotowanie położnych do porodu domowego” – szkolenie dla położnych z terenu całego kraju planujących rozpoczęcie przyjmowania porodów domowych. Kraków 2007.

– „Biomedyczne i psychopedagogiczne podstawy porodu” – szkolenie dla położnych, studentek Colegium Medium Uniwersytetu Jagielońskiego. Kraków 2008.

– „ Biomedyczne i psychopedagogiczne aspekty ciąży” – szkolenie dla położnych z Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Kraków 2008.

– Dwudniowy cykl warsztatów z okazji Dnia Dziecka Utraconego, Salvate, Kraków 2013 r.

– Warsztaty szkoleniowe: Trauma prenatalna – przyczyny, konsekwencje, profilaktyka, terapia. Opole 2014 r.

 

Przykłady działań na rzecz szerokiego społeczeństwa

– Wykład: „Misterium poczętego życia”. Gimnazjum nr 1 w Opolu. Opole 2005.

– Wykład: „Rozwój poczętego dziecka”. Szkoła Podstawowa nr. 5 w Opolu. Opole 2006.

– Wykład: „Rodzicielstwo od poczęcia”. Gimnazjum nr 1 w Opolu. Opole 2006.

– Cykl wykładów: „Rozwój człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”, „Problemy bio-psycho-społeczne współczesnego człowieka”, „Dylematy współczesnego rodzicielstwa”. Seminarium Duchowne w Nysie. Nysa 2005.

– Wykład: „Czy całowanie może prowadzić do grzechu?” (O różnicach psychospołecznych między kobietą a mężczyzną w kontekście zainteresowania płcią przeciwną). Parafia Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. Paczków 2006.

– Wykład: „Misterium poczętego życia”. Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem. Kolonowskie 2007.

– Wykład: „W poszukiwaniu drugiej połowy”. Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Opolu. Opole 2008.

– Wykład: „Jak być superbabcią i superdziadkiem”. Civitas Cristiana w Opolu. Opole 2008.

– Wykłady: „Jak urodzić geniusza?” oraz „Zabawy rozwojowe dla maluchów i przedszkolaków”. I Ogólnopolskie Targi „Fajnie mieć dzieci”. Opole 2009.

– Cykliczne wykłady na antenie Radia „Plus” w ramach Audycji Młodzieżowej „Młodzi na Plus”,

– Wykład: Doświadczenia opieki okołoporodowej a plany prokreacyjne społeczeństwa oraz aktywny udział w debacie „Dobre praktyki położnicze. Bezpieczna ciąża i bezpieczny poród”. Opole, 2013 r.

– Udział w spotkaniach roboczych oraz opiniowanie narzędzi w ramach projektu Specjalnej Strefy Demograficznej pakietu III “Opieka żłobkowo -przedszkolna” organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Opole, 2014 r.

– Przygotowanie komentarza w ramach projektu Specjalnej Strefy Demograficznej pakietu III “Opieka żłobkowo -przedszkolna” organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Opole, 2014 r.

– Udział w spotkaniach roboczych w ramach projektu „Dobre praktyki położnicze. Bezpieczna ciąża i bezpieczny poród” organizowanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu, 2014 r.

– Przygotowanie programu Indywidualizacji Opieki Okołoporodowej, Opole 2014-2015 r.