Józefa BRĄGIEL, Beata GÓRNICKA Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań niepełnosprawności Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020, s. 180, ISBN: 978-83-8095-755-8. (publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Opolski)

Józefa BRĄGIEL, Beata GÓRNICKA
Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań niepełnosprawności
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020, s. 180,
ISBN: 978-83-8095-755-8.
(publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Opolski)
Monografia stanowi studium poświęcone rodzinie – jest analizą przemian zachodzących w rodzinie w dobie ponowoczesności, w tym również w rodzinie borykającej się z problemem niepełnosprawności. Składa się z dwóch części, w których zawarto dwanaście rozdziałów.
Część pierwsza zatytułowana Ponowoczesne przemiany rodziny zawiera sześć rozdziałów poświęconych specyficznym procesom ponowoczesności, które powodują przemiany dokonujące się we współczesnej rodzinie: począwszy od definiowania rodziny, poprzez zmiany w jej strukturze i pełnionych w niej rolach społecznych kobiet i mężczyzn, aż po omówienie współczesnych form życia małżeńsko-rodzinnego (w tym m.in. kohabitację, związki LAT, DINKS itp.). Druga część monografii zatytułowana Rodzina w kręgu wyzwań niepełnosprawności, poświęcona została wybranym aspektom funkcjonowania rodziny, w której pojawia się problem niepełnosprawności. W części tej ukazano ewolucję podejścia do niepełnosprawności oraz przemiany w zakresie jej percepcji i ochrony praw osób z niepełnosprawnością. Na tym tle omówiono zagadnienia poświęcone rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością od urodzenia aż po wiek szkolny, a także w okresie jego dorastania, dorosłości i starości.
Monografia może zainteresować wszystkich, którym bliskie są kwestie rodziny i jej funkcjonowania we współczesnym zmieniającym się świecie, w czasie, gdy – pomimo wielu przeobrażeń i zagrożeń – rodzina wciąż stanowi najważniejsze środowisko życia człowieka. Publikacja może wzbogacić księgowe zbiory badaczy rodziny, służyć pomocą nauczycielom i wychowawcom oraz studentom przygotowującym się do pracy z rodziną, a być może – stać się inspiracją dla dalszych poszukiwań koncentrujących się wokół różnych aspektów funkcjonowania rodziny.
Serdecznie zapraszamy do lektury