mgr Agnieszka Bąkowska

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt:

konsultacje :

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe dotyczące funkcjonowania i poprawy jakości życia  różnych grup społecznych –  głównie seniorów oraz dzieci i młodzieży, także z niepełnosprawnościami.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Bąkowska A., Streetworking – pomoc, praca i pasja w jednym, [w:] Problem wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwania, Weissbrot-Koziarska A. (red.), Wydawnictwo Create WWW – Tomasz Sokół,  Brzeg 2015, s. 137-145. ISBN 978-83-63517-01-4.
 • Bąkowska A., Michalska M., Funkcjonowanie świetlic środowiskowych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z terenu miasta Opole, [w:] Problem wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwania, Weissbrot-Koziarska A. (red.), Wydawnictwo Create WWW – Tomasz Sokół, Brzeg 2015, s. 147-160. ISBN 978-83-63517-01-4.
 • Bąkowska A., Michalska M., Charakterystyka ucznia wybitnie zdolnego, [w:] Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo, tom I, Weissbrot-Koziarska A. (red.), Zakład Pracy Socjalnej Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Brzeg 2017, s. 149-158. ISBN 978-83-63517-02-1.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Uczestnictwo w zagranicznej wymianie studenckiej w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Hradec Králové (20-24.04.2015 r.).
 • Udział czynny w konferencjach naukowych:
 • Wygłoszenie referatu pt. Aktywny Senior, podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Senior eu. Pozytywne starzenie, Opole 2015.
 • Wygłoszenie referatu pt. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z terenu miasta Opole, podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Problem wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwania, Opole 2015.
 • Wygłoszenie referatu pt. Kompetencje pracownika socjalnego na rzecz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Senior eu. Pozytywne starzenie, Opole 2016.
 • Wygłoszenie referatu pt. Charakterystyka dziecka wybitnie zdolnego, podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo, Opole 2016.
 • Wygłoszenie referatu pt. Współczesne role pracownika socjalnego,  podczas 7 Kongresu Młodej Socjologii, Kraków 2016.
 • Wygłoszenie referatu pt. Aktywność czy bierność – czyli ”srebrne tsunami” w przekazie medialnym, podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej Aktywność seniora jako dobro wspólne, Opole 2017.
 • Wygłoszenie referatu pt. Wsparcie dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi, podczas IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Promocja Zdrowia Wyzwaniem XXI Wieku, Opole 2017.
 • Wygłoszenie referatu pt. Poczucie lęku u dzieci i młodzieży a styl wychowania rodziców podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rekonstrukcje kultury i edukacji. Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej” Poznań 2018.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

 • Tutor II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Praca Socjalna (rocznik 2017-2020)
 • Tutor I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Praca Socjalna (rocznik 2018-2021)

Działalność organizacyjna:

 • Sekretarz komisji rekrutacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych na okres lat 2018-2019.
 • Sekretarz Rady programowej na kierunku Praca Socjalna w Instytucie Nauk Pedagogicznych na okres lat 2018 -2020.
 • Koordynator Studenckiego Koła Naukowego Pracowników Socjalnych (od 2017 r.).
 • Członek Rady Seniorów Miasta Opole III kadencji (od 2019 roku).
 • Prezes Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ (od 2015 roku).
 • Koordynator projektu edukacyjnego pt. „Naukowy Rozwój Seniora” edycja I (2017 r.) i II (2018 r.)
 • Nauczyciel w roku szkolnym 2018/2019 przedmiotu Propedeutyka psychologii w III Publicznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.
 • Współorganizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Senior. eu. Pozytywne starzenie, Opole 2015 r.
 • Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt. Problem wykluczenia społecznego- stare i nowe wyzwania, Opole 2015 r.
 • Organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo, Opole 2016 r.
 • Organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów Współczesne problemy społeczne wyzwaniem dla pedagogiki i pracy socjalnej, Opole 2017 r.
 • Członek komitetu organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rodzicielstwo i jego różne oblicza”, Kamień Śląski 2017 r.