mgr Kaszubska Patrycja

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt: pkaszubska@uni.opole.pl

konsultacje :

Zdjęcie

Zainteresowania naukowe

Główne pole zainteresowań naukowych dotyczy problematyki dziecka i rodziny, rodzinnych  i instytucjonalnych form opieki zastępczej oraz ojcostwa. W polu uwagi znajdują również: nauczyciel   i uczeń.

Dorobek naukowy

Kaszubska P., Znaczenie systemu wartości w oddziaływaniach profilaktycznych wobec młodzieży [w:] W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym,            (red.)  F. Marek, S. Śliwa, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2011, ISBN 978-83-62683-18-5,s. 128-133.

Kaszubska P., Franczyk A., Pańków W., Lekcja Starego Doktora, „INDEKS” 2012,  nr 5-6,   ISSN 1427-7506, s. 93-95.

Kaszubska P., Franczyk A., Pańków W., Relacja z Dnia Korczakowskiego, „Modelowe Nauczanie”, 2012, nr 3-4, ISSN 978-83-926121-4-8, s. 111-114.

Kaszubska P., Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów, „Problemy    Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2013, nr 7, ISSN 0552-2188, s. 55-59.

Kaszubska P., Recenzja: P.E. Kaniok, Poczucie powodzenia małżeństwa a udział ojców     w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu, Opole 2011, ss. 227                  [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, (red.) J. Brągiel, P.E. Kaniok,   A. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-449-6,   s. 497-483.

Kaszubska P., Przyczyny i skutki braku udziału ojca w procesie wychowania dziecka    [w:] Ojcostwo: powołanie czy zadanie?, (red.) J Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2013, ISBN 978-83-63835-12-5, s. 219-229.

Kaszubska P., hasło: Dom Dziecka [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej   i terapeutycznej, (red.) A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Tom 3, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 20-21.

Kaszubska P., Recenzja: T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst Pedagogiczny, Warszawa 2011, ss. 242 [w:] „Pedagogika Społeczna”, 2014, nr 1, ISSN 1642-672X, s. 172-176.

Kaszubska P., Zaangażowanie ojca w rozwój dziecka w rodzinie [w:] Rodzina: powołanie – zadania – zagrożenia, (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2014, ISBN 978-83-63835-19-4, s. 595-606.

Kaszubska P., Świadome i odpowiedzialne ojcostwo [w:] Ojcostwo: rodzaje i formy (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2014,                ISBN 978-83-63835-24-8, s. 111-124.

Kaszubska P., Autorytet rodzicielski i nauczycielski w kształtowaniu osobowości dzieci   [w:] Autorytet: wartość czy fikcja? (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015, ISBN 978-83-63835-27-9, s. 115-126.

Kaszubska P., Rodzinna piecza zastępcza w świetle Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [w:]Otwarte usta: wolność czy zadanie? (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015, ISBN 978-83-63835-32-3, s. 539-556.

Kaszubska P., Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży licealnej, „Wychowawca”, 2015, nr 10, ISSN 1230-3720, s. 18-20.

Kaszubska P., Ojciec samotnie wychowujący dziecko – przyczyny i problemy w wypełnianiu roli rodzicielskiej [w:] Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku (red.)                      L. Domańska, E. Subocz, A. Leszczyńska-Rejchert, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-7299-972-6, s. 157-171.

Kaszubska P., Wychowanie dziecka w rodzinie w myśli Janusza Korczaka [w:] Rodzina jako wspólnota (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2016, ISBN 978-83-63835-54-5, s.810-821.

Kaszubska P., Lokalne inicjatywy przeciwdziałania zaniedbaniu dziecku na przykładzie Opolszczyzny [w:] Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska (red.) B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-715-2, s. 109-123.

Wybrane konferencje - udział czynny

Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym”; 07-08. 11.2011 r., Opole.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ojcostwo: powołanie czy zadanie?”; 11.12.2013 r., Stalowa Wola.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rodzina: powołanie – zadania – zagrożenia”;  21.05.2014 r., Stalowa Wola.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych: możliwości i bariery”; 17.10.2014 r., Olsztyn.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ojcostwo: rodzaje i formy”; 10.12.2014 r.,  Stalowa Wola.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Autorytet mieć czy być”; 24.02.2015 r.,Stalowa Wola.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny”; 06-07.05.2015 r., Kamień Śląski.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina: prokreacja, pedagogia, potrzeby”;  12.05.2015 r., Stalowa Wola.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina jako wspólnota”; 12.05.2016 r., Stalowa Wola.

Udział w programach badawczo - naukowych

„Stosunek polskiej młodzieży do wiary” pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zenona Jasińskiego (2012/2013)

„Młodzi naukowcy ku przyszłości” pod patronatem Międzynarodowej Rady Pedagogów Katolickich (2013/2014)

„Nauka drogą ku przyszłości”  pod patronatem Międzynarodowej Rady Pedagogów Katolickich (2014/2015)

Prowadzone zajęcia

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Pedagogika opiekuńcza

Kompensacja sieroctwa społecznego

Rodzinne formy opieki zastępczej

Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze

System opieki nad dzieckiem i rodziną

Standardy opieki nad dzieckiem