dr Kaszubska-Dziergas Patrycja

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt: pkaszubska@uni.opole.pl

konsultacje :

Zdjęcie

Zainteresowania naukowe

Pierwsze badania naukowe skoncentrowane były na problematyce autorytetu nauczyciela. Aktualne zainteresowania badawcze dotyczą rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej, a szczególnie realizacji roli ojca zastępczego w rodzinnych domach dziecka.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2020):

 • Kaszubska P., Dom dziecka, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3, Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 20-22. ISBN 9788373956063.
 • Kaszubska P., Świadome i odpowiedzialne ojcostwo, [w:] Ojcostwo. Rodzaje i formy, Zimny J. (red.), Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2014, s. 111-124. ISBN 978-83-63835-24-8.
 • Kaszubska P., Zaangażowanie ojca w rozwój dziecka w rodzinie, [w:] Rodzina – powołanie – zadania – zagrożenia, Zimny J. (red.), Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2014, s. 595-606. ISBN 978-83-63835-19-4.
 • Kaszubska P., Autorytet rodzicielski i nauczycielski w kształtowaniu osobowości dzieci, [w:] Autorytet: wartość czy fikcja?, Zimny J. (red.) Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin 2015, s. 115-126.  ISBN 978-83-63835-27-9.
 • Kaszubska P., Ojciec samotnie wychowujący dziecko : przyczyny i problemy w wypełnianiu roli rodzicielskiej, [w:] Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku,  Domańska L., Subocz E., Leszczyńska-Rejchert A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015, s. 157-171. ISBN 9788372999726.
 • Kaszubska P., Rodzinna piecza zastępcza w świetle Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, [w:] Otwarte usta : wolność czy zadanie?, Zimny J. (red.), Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie. Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2015, s. 539-556. ISBN 9788363835323.
 • Kaszubska P., Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży licealnej,„Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” 2015, nr 10, s. 18-20.
 • Kaszubska P., Lokalne inicjatywy przeciwdziałania zaniedbaniu dziecka na przykładzie Opolszczyzny, [w:] Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska, Górnicka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 109-123. ISBN 978-83-7395-715-2.
 • Kaszubska P., Wychowanie dziecka w rodzinie w myśli Janusza Korczaka,[w:] Rodzina jako wspólnota,  Zimny J. (red.) , Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2016, s. 810-821. ISBN 978-83-63835-54-5.
 • Kaszubska P., Doświadczanie rodzicielstwa w percepcji ojców zastępczych,[w:] Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie, Brągiel J., Górnicka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 145-154. ISBN 978-83-7395-761-9.
 • Kaszubska P., Skutki braku ojca w życiu dziecka i możliwości ich przezwyciężania, [w:] Sociální pedagogika 2017: rozvoj nebo krize společenství; perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí, Jůzl M., Neslušanová S., Bargel M. (red.),  Institut mezioborových studií, Brno 2017, s. 117-123. ISBN 978-80-88010-08-1.
 • Kaszubska-Dziergas P., Zaangażowanie ojców zastępczych w realizację rodzicielskiej działalności w rodzinnych domach dziecka, „Pedagogika Społeczna” 2019, nr 1, s. 131-145. ISSN 1642-672X.
 • Kaszubska-Dziergas P., Rodzicielstwo zastępcze w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, [w:] Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XXI,  Nycz E. (red. nauk.), Wydawnictwo Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole – Kędzierzyn-Koźle 2020, s. 137-151. ISBN 978-83-7395-895-1.
 • Kaszubska-Dziergas P., Korzyści dla dziecka wynikające z uczestnictwa rodziców zastępczych w grupie wsparcia, [w:] Rodzicielstwo zastępcze – w poszukiwaniu modelu wsparcia i animowania współpracy środowiskowej, Kaszubska-Dziergas P., Tomczyk J. (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020, s. 55-68. ISBN 978-83-7395-894-4.
 • Kaszubska-Dziergas P., Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dzieckaWydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020, s. 188. ISBN 978-83-7395-866-1.  (OKŁADKA)
 • Kaszubska-Dziergas P., Tomczyk J. (red. nauk.), Rodzicielstwo zastępcze – w poszukiwaniu modelu wsparcia i animowania współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020, s. 187. ISBN 978-83-7395-894-4. (OKŁADKA)

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Wymiana naukowa – Univerzita Hradec Kralove – (25.04-29.04.2016 r.).

Udział czynny w konferencjach naukowych:

 • Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym; 07-08. 11.2011 r., Opole.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ojcostwo: powołanie czy zadanie?; 11.12.2013r., Stalowa Wola.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Rodzina: powołanie – zadania –zagrożenia;  21.05.2014 r., Stalowa Wola.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych: możliwości i bariery; 17.10.2014 r., Olsztyn.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ojcostwo: rodzaje i formy; 10.12.2014r.,  Stalowa Wola.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Autorytet mieć czy być; 24.02.2015 r., Stalowa Wola.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny; 06-07.05.2015 r., Kamień Śląski.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rodzina: prokreacja, pedagogia, potrzeby;  12.05.2015 r., Stalowa Wola.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rodzina jako wspólnota; 12.05.2016 r., Stalowa Wola.
 • Konferencja naukowa pt. Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej; 3.02.2017 r., Kędzierzyn-Koźle.
 • Międzynarodowa konferencja z cyklu Pedagogika społeczna w Europie Środkowej pt. Rozwój czy kryzys wspólnoty; perspektywa makrospołeczna, mezospołeczna i mikrospołeczna; 4-5 kwietnia 2017, Brno.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Rodzicielstwo i jego różne oblicza; 26-27 września 2017 r., Kamień Śląski.
 • Zjazd Pedagogiki Społecznej pod hasłem: Pedagogika zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych; 17-18 września 2018, Poznań.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

 • Opiekun I roku na studiach stacjonarnych I stopnia: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i terapeutyczna (rok akademicki: 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019).
 • Opiekun Koła Naukowego Pedagogów: sekcja pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” (od roku akademickiego 2015/2016).
 • Opiekun praktyk śródrocznych (od roku akademickiego 2015/2016).
 • Opiekun zagranicznej wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus (Hradec Kralove 2016 r.).

Działalność organizacyjna:

 • Członek Rady Programowej – Instytut Nauk Pedagogicznych (2016-2018).
 • Członek Wydziałowego Kolegium Elektorów (2016-2020).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Opole (od 2016 r.).
 • Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN  (od 2017 r.).
 • Członek komitetu organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny (Kamień Śląski, 6-7 maj 2015r.).
 • Członek komitetu organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Rodzicielstwo i jego różne oblicza (Kamień Śląski, 26-27 września 2017 r.).

 

Udział w programach badawczo-naukowych:

 • „Młodzi naukowcy ku przyszłości” – Nr projektu: 01/MRPK/2013/2014. Patronat: Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich.
 • „Nauka drogą ku przyszłości” – Nr projektu: 01/MRPK/IPK/2014/2015. Patronat: Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich.