Mgr Paweł Cieśla

Katedra Metodologii Badań Społecznych i myśli pedagogicznej

Kontakt: pawel.ciesla@uni.opole.pl

 

konsultacje :

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe skoncentrowane wokół zagadnień pedagogiki pracy, kreowania wizerunku w oświacie, analizy wspomnień uczniowskich, implikacji teorii kolejności narodzin oraz kwestii studenckiego ruchu naukowego.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Cieśla P., Środkowy z rodzeństwa jako potencjalny nauczyciel – w świetle teorii kolejności narodzin, [w:] Humanistyka i Nauki Społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania, tom 14, K. Pujer (red.), Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2019, s. 9-19. ISBN 978-83-66187-61-0.
 • Cieśla P., Rodzinne determinanty wyborów edukacyjno-zawodowych w świetle założeń teorii kolejności narodzin, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” 2019, nr 4(32), s. 269-283. ISSN 0867-2040.
 • Cieśla P., Bączkowska T., Aktywizacja osób starszych na przykładzie działalności kulturalno-oświatowej i edukacyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej”, [w:] Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XX, Edward Nycz (red.), wyd. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole – Kędzierzyn-Koźle 2019, s. 152-165. ISBN 978-83-7395-853-1.
 • Cieśla P., Dylematy kreowania wizerunku szkoły w kontekście reformy systemu edukacji, ,,Kwartalnik Edukacyjny” 2017, nr 4(91), s. 15-27. ISSN 1230-7556.
 • Cieśla P., Karcz-Taranowicz E., Wiendlocha M., Wyjątkowość zapisana w przeszłości – wizerunek wyjątkowego nauczyciela we wspomnieniach, [w:] Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, F. Andruszkiewicz, O. Chyżna (red.), Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 25-35. ISBN 978-83-7342-646-7.
 • Cieśla P., Wybrane zagadnienia BHP w środowisku pracy pracownika socjalnego, ,,Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego’’ 2015, nr 3(17), s.4-7. ISSN 2083-5396.
 • Wiendlocha M., Nycz E., Cieśla P., Działalność placówek kulturalno-oświatowych w kontekście glokalnych zmian społecznych, [w:] Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, F. Andruszkiewicz, O. Chyżna (red.), Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 79-87. ISBN 978-83-7342-646-7.

Opieka

Opiekun I roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Językiem Angielskim (od 2018 r.)

Konferencje - wykłady za granicą ( staże naukowe)

Staże naukowe:

 • Uczestnictwo w zagranicznej wymianie studenckiej w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Hradec Králové (24-28.04.2017 r.).
 • Uczestnictwo w zagranicznym stażu naukowym, zorganizowany przez Katedrę Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Poczdamskiego (5-9.12.2018 r.)

Udział czynny w Konferencjach Naukowych:

 • Cieśla P. (współautorstwo), Referat: Lehrerbildung vor neuen Herausforderungen – Bilanz und Perspektiven in deutsch-polnischer Perspektive, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Zeitgenössisches System der Lehrerausbildung in Polen”, Rochow-Museum Reckahn 23-26.10.2019 r.
 • Cieśla P., Referat: Kolejność narodzin a wybory edukacyjno-zawodowe, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.  „Wewnętrzne reformy w szkołach i edukacji nauczycieli z niemiecko-polskiej perspektywy”. Opole 10-12 listopada 2016 r.
 • Cieśla P., (współautorstwo), Referat: Christliche Jugendbewegungen im 20. Jahrhundert – Wirkungen der Reformation auf kulturelle Veränderungen, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Reformation & Bildung. Historische und pädagogische Facetten, Rochow-Museum Reckahn (Potsdam), 23-25 November 2017 r.
 • Cieśla P., (współautorstwo), Referat: Sesja. Student czy Studenciak? Badania Naukowe Pedagogów, Konferencja Kół Naukowych „Science Slam”, Opole 27 marca 2018 r.
 • Cieśla P. (współautorstwo), Referat: Stan badań nad szkolnictwem niepublicznym w Polsce, Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. „Edukacja publiczna i niepubliczna z perspektywy niemiecko-polskiej”, Opole 15-17 listopada 2018 r.

 

Działalność organizacyjna

 • Koordynator kół naukowych Instytutu Nauk Pedagogicznych (2015-2018 r.)
 • Członek Rady Wykonawczej Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego (2016-2018 r.)
 • Członek Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (od 2017 r. Wydziału Nauk Społecznych) – 2016-2018 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2018 r.)
 • Członek Zespołu do spraw harmonogramów zajęć dla studentów Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego (od 2018 r.)
 • Członek komitetu organizacyjnego dwóch Międzynarodowych Konferencji Naukowych: „Edukacja publiczna i niepubliczna z perspektywy niemiecko-polskiej”. Opole, 15-17.11.2018 r. oraz  „Wewnętrzne reformy w szkołach i edukacji nauczycieli z niemiecko-polskiej perspektywy”. Opole, 19-25.11.2016 r.
 • Aktywny udział w organizacji i realizacji III edycji konkursu Polsko-Czeskiego: „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów” (2016, 2017, 2018 r.).
 • Współorganizator popularyzacji działalności naukowo-badawczej i animacyjnej nauk pedagogicznych w trakcie Opolskich Festiwali Nauki (od 2015 r.)