mgr Wiendlocha Marek

Zakład Kulturowych Podstaw Edukacji

kontakt : mwiendlocha@uni.opole.pl

konsultacje :

wiendlocha

Zainteresowania naukowe

mgr Marek Wiendlocha (14.03.1986) – asystent w Pracowni Kulturowych Podstaw Edukacji w Instytucie Nauk Pedagogicznych. Szkołę średnią ukończył w Oleśnie w roku 2005. Dnia 2 lipca 2010 roku ukończył Uniwersytet Opolski z tytułem magistra pedagogiki o specjalności animacja społeczno – kulturalna z arteterapią. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół doskonalenia zawodowego pracowników kultury, animacji lokalnych społeczności, animacji zespołów zadaniowych oraz antropologii kultury. Specjalizuje się w metodologii prowadzenia badań terenowych oraz opracowaniach materiałów badawczych. Doświadczenie zawodowe pozwala także na stosowanie technik arteterapii w której wykorzystuje warsztatowe metody pracy grupowej.

Dorobek naukowy

DOROBEK NAUKOWY

PUBLIKACJE ZWARTE

Wiendlocha M., Nycz E., Nowacka L., Doskonalenie pracy instytucji kultury w Euroregionie SILESIA, wyd. Instytut Śląski Sp.z o.o., Racibórz 2014, ISBN 978-83-7511-207-8.

Wiendlocha M., Nycz E., Nowacka L., Zdokonalovani prace kulturalnych instytuci v Euroregionu Silesia, wyd. Instytut Śląski Sp.z o.o., Racibórz 2014, ISBN 978-83-7511-207-8.

Wiendlocha M., Glińska-Lachowicz A., (red.), Arteterapia w nauce i praktyce, cz. 1, Teoria – Rozwój – Możliwości, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, (przekazane do druku).

WYBRANE ARTYKUŁY NAUKOWE (recenzowane)

Wiendlocha M., Animacja kultury – realia i rzeczywistość, [w:] Innowacje XXI wieku: problemy i perspektywy, metody i technologie realizacji, część 2, zbiór tekstów naukowych, Moskwa 2011, s. 143-150.

Wiendlocha M., Kultura jako przejaw współczesnej rzeczywistości [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty poprawienia jakości szkolenia zawodowego, Shadryńsk 2011, s. 48-65.

Wiendlocha M. (współautor), Edukacja animatorów kultury w Uniwersytecie Opolskim [w:] Nycz E., K. Nowak-Wolna (red.) Kultura, animacja, zmiana społeczna, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 155-170.

Wiendlocha M., Animacja zespołów zadaniowych – wstępna analiza zagadnienia [w:] Nycz E., K. Nowak-Wolna (red.) Kultura, animacja, zmiana społeczna, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 141-154.

Wiendlocha M., Arteterapia i animacja kultury – wizja, a praktyka [w:] Glińska-Lachowicz A., Wiendlocha M. (red.), Arteterapia w nauce i praktyce, cz. 1, Teoria – Rozwój – Możliwości, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 77-85.

Wiendlocha M., Pozycja społeczno-zawodowa pracownika kulturalno-oświatowego, [w:] E. Nycz, L. Nowacka,Wiendlocha M., Doskonalenie pracy instytucji kultury w Euroregionie SILESIA, Racibórz 2014, s. 105-142.

Wiendlocha M., Sociálně-profesní postavení kulturně-osvětovych pracovníku [w:] Nycz E., Nowacka L., Wiendlocha M., Zdokonalováni práce kulturalních instytucí v Euroregionu Silesia, wyd. Instytut Śląski Sp.z o.o., Racibórz 2014, s. 105-142.

HASŁA OPRACOWANE W LEKSYKONACH I SŁOWNIKACH

Wiendlocha M., Żebrok Rudolf, [w:] Jasiński Z., Cimała B. (red.), Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, tom II, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 484.

Wiendlocha M., Zaremba Jan Kazimierz, [w:] Jasiński Z., Cimała B. (red.), Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, tom II, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 460-461.

Wiendlocha M., The position of social and professional of Cultural Workers employees on the border Poland and Czech Republic, [w:] Hroncová J., Socialia 2014. Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javnov a jej profesionalizácie, Banská Bystrica 2014, s. 326-332

Udział w konferencjach

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Arteterapia w teorii i praktyce”. Referat: „Arteterapia i animacja – wizja i praktyka”, Opole, 19-21.10.2011 r. (Polska)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Intradyscyplinarna i interdyscyplinarna współpraca w pracy socjalnej”. Referat: „Animacja kultury w obszarze pracy socjalnej – współpraca animatora i pracownika socjalnego”. Hradec Kralova, 21-22.09.2012 r. (Czechy)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Dimensionen des Schulreformprozesses in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert”. Referat: „Die Sekundarschule (Gymnasium) als neue Schulform im polnischen Schulsystem”. Potsdam 17-19.10.2013 r. (Niemcy)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov a jej profesionalizácie“. Referat: „The position of social and professional of cultural workers employees on the border Poland and Czech Repablic”. Bańska Bystrzyca, 15-17.10.2014 r. (Słowacja).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Autonomia i zróżnicowanie uniwersytetów”. Referat: „Współpraca polskich uniwersytetów z zagranicą po roku 1990”. Opole, 23-25.10.2014 r. (Polska).

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: „Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych”. Warsztat: „Wzmacnianie rodzicielskich kompetencji”. Kamień Śląski 17-18.05.2011 r. (Polska)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Internationalitat und Inklusion als Herausforderung einer neuen Lehrerbildung”. Potsdam 20-22.06.2012r. (Niemcy)

Konferencja Naukowa pt.: „Życie i twórczość inż. Józefa Kiedronia”. Cieszyn, 17.09.2012 r. (Polska)

Konferencja Naukowa pt.: „Kształcenie kobiet na Górnym Śląsku i w Brandenburgii od drugiej połowy XIX wieku”. Opole 18-20.10.2012 r. (Polska)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Resocjalizacja w środowisku otwartym – mit czy rzeczywistość”. Toruń, 21.11.2012 r. (Polska)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: “Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych”, Ostrawa 24-25.05.2013 r. (Czechy)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Oświata i kultura etniczna”. Suchy Bór, 25-26.09.2014 r. (Polska).

Działaność organizacyjna

Opiekun Sekcji Arteterapeutów i Animatorów Kultury „Synestezja”, działającej przy Kole Naukowym Pedagogów – od roku 2010.

Koordynator Akcji charytatywnej „Misja Anioł” na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego w Opolu.

Pomysłodawca cyklicznie odbywającego się balu Instytutu Nauk Pedagogicznych.

Projektodawca i wykonawca oprawy artystycznej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzicielstwo w procesie przemian”, Kamień Śląski, 17-18.05.2011.

Projektodawca i wykonawca oprawy artystycznej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych”, Turawa 03-04.11.2011.

Twórca spektaklu „JA-WIDZIALNE” zorganizowanego w Studenckim Centrum Kultury – Opole, 14.11.2011.

Koordynator happeningu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Życzliwości – Opole, 21.11.2011.

Komisarz akcji „Złóżmy sobie życzenia” – Opole, 15.12.2011.

Twórca spektaklu „Jezus wrzucony do śmietnika?” zorganizowanego w Ośrodku Kultury Xaverianum – Opole, 22.12.2011.

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w Uniwersytecie Opolskim, Opole 2012.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych, Opole, 2011/2012 oraz 2012/2013.

Juror II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów pt.: „Kosturki 2012”.

Twórca spektaklu „Z Maciusiem przez życie” wystawionym na sesji naukowej pt.: „Dzień Korczakowski”, Opole, 26.12.2012.

Kierownik zespołu ds. harmonogramów zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w Instytucie Nauk Pedagogicznych, Uniwersytetu Opolskiego, 2010-2012.

Tutor I roku arteterapii i animacji kultury w Instytucie Nauk Pedagogicznych – rok akademicki 2011/2012.

Kierownik Pracowni Medialnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych od 01.10.2012 r.

15.09.2012 powołany do funkcji Mistrza Ceremonii Uniwersytetu Opolskiego przez Prorektora prof. dra hab. Marka Masnyka.

Członek Instytutowej Rady d.s. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk Pedagogicznych, 2012/2016.

Członek Rady Programowej w Instytucie Nauk Pedagogicznych na kadencję 2012/2016.

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2012 J.M. Rektora odpowiedzialny za czynności w module “Planista” systemu USOS w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Juror III Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów pt.: „Kosturki 2013”.

Koordynator współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Pedagogicznych, a Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu.

Członek Grupy ds. e-learningu w Instytucie Nauk Pedagogicznych na kadencję 2012/2016.

Projektodawca I Wyborów Miss Uniwersytetu Opolskiego – Opole, 2013 r.

Projektodawca i wykonawca oprawy artystycznej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzicielstwo w obliczu sytuacji trudnych. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – ZANIEDBANIE – DEZORGANIZACJA. Spektakl pt: “Jak żyć…”, Kamień Śląski, 08-09.05.2013 r..

Projektodawca części artystycznej podczas uroczystości z okazji Jubileuszu prof. zw. dr hab. Józefy Brągiel połączonego z wręczeniem książki pt.: „Pedagogiczne refleksje…”

Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – oddział Opole

Członek Polsko – Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Tutor I roku pedagogiki kulturalno – oświatowej w Instytucie Nauk Pedagogicznych – rok akademicki 2013/2014 (studia stacjonarne)

Tutor I roku pedagogiki – planowanie i zarządzanie oświatą w Instytucie Nauk Pedagogicznych – rok akademicki 2013/2014 (studia niestacjonarne).

Koordynator Młodzieżowej Akademii Pedagogicznej w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Koordynator współpracy Kół Naukowych Animatorów Kultury pomiędzy Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagielońskiego.

Instytutowy Koordynator XII Festiwalu Nauki w Uniwersytecie Opolskim

Członek Komitetu Organizacyjnego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Autonomia i zróżnicowanie uniwersytetów”. Opole, 23-25.10.2014 r. (Polska).

Twórca spektaklu „Wigilijny czas” wystawionego podczas spotkania opłatkowego i noworocznego w Uniwersytecie Opolskim zorganizowanego przez ks. bp dra hab. Andrzeja Czaję, prof. UO, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole, 07.01.2015 r.

 

Prowadzone zajęcia

Animacja zespołów zadaniowych

Wprowadzenie do animacji

Metodologia badań społecznych

Metody i techniki badań pedagogicznych

Antropologia kultury

Organizacja imprez masowych

Warsztaty teatralne

Badania potrzeb instytucji kultury

Diagnoza potrzeb kulturalnych