Opis kierunku

PEDAGOGIKA

jest interdyscyplinarną nauką społeczną, obejmująca swym zakresem całościowe procesy edukacyjne i wychowawcze, mające swoje źródło również w filozofii, socjologii czy psychologii. Pedagogika jest otwarta na różne rodzaje i formy wiedzy, jak również na wszystkie osoby: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych – co czyni z pedagogiki, kierunek i zawód na współczesne czasy.

W ramach studiów pedagogicznych studenci realizują: przedmioty podstawowe, kierunkowe, ogólnouczelniane, praktyczno-metodyczne oraz specjalizacyjne, w ramach wybranego modułu przedmiotów do wyboru (od III semestru w przypadku studiów I stopnia – licencjackich i od II semestru w przypadku studiów II stopnia –  magisterskich), w ramach którego mogą rozwijać i pogłębiać wiedzę specjalistyczną, umiejętności i kompetencje, przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia realizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Kierunek Pedagogika prowadzony w Instytucie Nauk Pedagogicznych WNS UO uzyskał w roku 2019 pozytywną ocenę wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 762/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 października 2019r.).

Następna ocena kierunku nastąpi dopiero w roku akademickim 2025/2026.

Studia I stopnia

 Moduł: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

przygotowuje do działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych oraz zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Moduł: resocjalizacja z profilaktyką społeczną

przygotowuje w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Moduł: animacja kultury z arteterapią

przygotowuje arteterapeutów, organizatorów i animatorów inicjatyw  o charakterze społeczno-oświatowym i kulturalnym w środowisku lokalnym przeobrażających go w układ przyjazny człowiekowi, umożliwiający mu kształtowanie się i realizację potrzeb rozwojowych.

Studia II stopnia

 Moduł: pedagogika animacja kultury z arteterapią

przygotowuje organizatorów i animatorów inicjatyw o charakterze społeczno-oświatowym i kulturalnym w środowisku lokalnym, przeobrażających go w układ przyjazny człowiekowi, umożliwiający mu kształtowanie się i realizację potrzeb rozwojowych oraz arteterapeutów mogących podjąć pracę różnymi metodami arteterapeutyczymi.

Moduł: pedagogika resocjalizacyjna

przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Moduł: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Moduł: planowanie i zarządzanie w edukacji

przygotowuje osoby rozumiejące potrzeby pedagogiczne, instytucjonalne i środowiskowe do pracy administracyjnej w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych różnych typów i szczebli, organów prowadzących wspomniane placówki, placówek samorządowego i państwowego nadzoru oświatowego, pracowników fundacji i organizacji pozarządowych.

Moduł: doradztwo zawodowe i edukacyjne

przygotowuje specjalistów w zakresie pedagogiki pracy, świadczących usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego, zorientowanego przede wszystkim na wsparciu w zakresie określania ścieżki edukacyjnej, planowania kariery zawodowej i życiowej, adaptacji na rynku pracy, a w szczególności wyboru zawodowego, doskonalenia i dokształcania zawodowego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu, powinien dysponować przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym oraz zorientowanym na konkretną specjalizację pedagogiczną. Posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalizacji oraz być nastawionym na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu, powinien dysponować przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalizację pedagogiczną. Posiadać umiejętności: prowadzenia badań naukowych, projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczo-wychowawczych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalizacji, być uwrażliwionym na potrzeby człowieka w różnych fazach życia, a także nastawionym na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

STUDIA I stopnia - licencjackie

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, trwają 3lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminaria dyplomowe) oraz praktyki zawodowe (śródroczne i ciągłe). By skończyć studia student musi zgromadzić 180 punktów ECTS.

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 przewidziano limity: 60 osób (studia stacjonarne) oraz 45 osób (studia niestacjonarne). Kandydaci na studia legitymują się świadectwem maturalnym (konkurs świadectw) lub równoważnym i przyjmowani są na studia na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu wstępnego.studia stacjonarne:

 

studia niestacjonarne:

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika (o modułach: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, planowanie i zarządzanie w edukacji, doradztwo zawodowe i edukacyjne, animacja kultury z arteterapią, resocjalizacyjna) oraz na kierunkach pokrewnych (realizując różnice programowe) takich, jak: praca socjalna, socjologia, nauki o rodzinie, politologia czy stosunki międzynarodowe.

Efekty kształcenia

Przedmioty

Moduły na I Stopniu

KARTY PRZEDMIOTOW PEDAGOGIKA I stopnien_LICENCJAT_na strone w INP

STUDIA II stopnia - magisterskie

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Pedagogika mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osadzonych w dziedzinie nauk społecznych  i nauk humanistycznych, w szczególności: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna oraz socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, nauki o rodzinie czy kulturoznawstwo (z koniecznością realizacji różnic programowych). Zasady kwalifikacji na studia odbywają się na podstawie konkursu dyplomów (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, trwają 2 lata (obejmują 4 semestry) i realizowane są poprzez zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminaria dyplomowe). By skończyć studia student musi zgromadzić 120 punktów ECTS. Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innym kierunku aniżeli Pedagogika zobligowani są do realizacji różnic programowych. W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 przewidziano limity: 120 osób (studia stacjonarne) oraz 50 osób (studia niestacjonarne).

Efekty kształcenia

Przedmioty wspólne

Moduły na II Stopniu

KARTY PRZEDMIOTOW PEDAGOGIKA II stopnien_MAGISTERSKIE_na strone w INP

STUDIA II stopnia - magisterskie

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Pedagogika mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osadzonych w dziedzinie nauk społecznych  i nauk humanistycznych, w szczególności: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna oraz socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, nauki o rodzinie czy kulturoznawstwo (z koniecznością realizacji różnic programowych). Zasady kwalifikacji na studia odbywają się na podstawie konkursu dyplomów (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, trwają 2 lata (obejmują 4 semestry) i realizowane są poprzez zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminaria dyplomowe). By skończyć studia student musi zgromadzić 120 punktów ECTS. Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innym kierunku aniżeli Pedagogika zobligowani są do realizacji różnic programowych. W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 przewidziano limity: 120 osób (studia stacjonarne) oraz 50 osób (studia niestacjonarne).

Studia stacjonarne:

 

Efekty kształcenia

Przedmioty wspólne

Moduły na II Stopniu

TUTORING

Wszyscy studenci (każdego roku) mogą liczyć na ciągłe bezpośrednie wsparcie pracowników pełniących rolę opiekuna roku. Starosta roku lub indywidualnie każdy student może zwrócić się bezpośrednio do niego we wszystkich sprawach wymagających pomocy i wsparcia.

Wykaz opiekunów:

STUDIA STACJONARNE:

Studia I stopnia:

I rok:             

      Pedagogika –  dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

II rok:

            Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – dr Ewa Dubiel

            Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

III rok:

  Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – dr Anna Glińska-Lachowicz

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

Studia II stopnia:

I rok:

  Pedagogika – dr Ewa Dubiel

II rok:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną – dr Agnieszka Franczyk

   Pedagogika resocjalizacyjna – dr Mariusz Snopek

 Pedagogika planowanie i zarządzanie w edukacji – mgr Marek Wiendlocha

I rok:

 Pedagogika – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

Studia II stopnia:

I rok:       Pedagogika – dr Ewa Dubiel

II rok:

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

 

 

 

DZIEKANAT

Wieloma ważnymi sprawami studentów zajmuje się Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych (p. 132),

a w nim Osoby dbające o poszczególne kierunki.

STUDIA STACJONARNE:

mgr Renata Kamińska-Wanecka

(specjalista ds. administracji)

pokój 132, tel. +48 (77) 452 7406

e-mail: rkw@uni.opole.pl

Prowadzone kierunki:

Pedagogika studia stacjonarne 3-letnie

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, studia stacjonarne 3-letnie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną , studia stacjonarne 3-letnie

Pedagogika sp. Planowanie i zarządzanie edukacją, studia stacjonarne 2-letnie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną , studia stacjonarne 2-letnie

mgr Ewa Jędrzejczak

(specjalista ds. administracji)

pokój 132, tel. +48 (77) 452 7405

e-mail: ejedrzejczak@uni.opole.pl

Prowadzone kierunki:

Pedagogika studia stacjonarne 2-letnie

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

mgr Alicja Soppa-Sawicka

(specjalista ds. administracji)

pokój 139, tel. +48 (77) 452 7410

e-mail : asawicka@uni.opole.pl

Prowadzone kierunki:

Pedagogika studia niestacjonarne 3-letnie

Pedagogika studia niestacjonarne 2-letnie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, studia niestacjonarne 2-letnie

 

Wzory podań do Dziekana WNS i/lub Koordynatora kierunku

znajdują się na witrynie internetowej Wydziału Nauk Społecznych – http://wns.uni.opole.pl/wzory-podan/

NIEPEŁNOSPRAWNI STUDENCI

Kierunek Pedagogika otwiera się dla wszystkich – również dla osób z niepełnosprawnościami, którzy coraz częściej decydują się na podjęcie studiów w INP. Dla nich właśnie rozbudowana jest sieć pomocy i wsparcia, realizowana między innymi poprzez Biuro Osób Niepełnosprawnych funkcjonujące w strukturze Uniwersytetu Opolskiego.

Strona Biura Osób Niepełnosprawnych UO

WAŻNE INFORMACJE:

Biuro Osób Niepełnosprawnych (BON) udziela pomocy osobom niepełnosprawnym, które same o nią poproszą i udokumentują swoją sytuację zdrowotną. Z każdą osobą zgłaszającą się do Biura przeprowadzimy rozmowę mająca na celu poznanie jej sytuacji zdrowotnej i akademickiej. Pomoc będzie udzielana po przeanalizowaniu związku między Twoją sytuacją zdrowotną a: specyfiką studiowanego kierunku, infrastrukturą studiów (dojazdy do budynków, sal wykładowych, zakwaterowanie, dostępność do literatury, itd.) oraz  opieką leczniczo-rehabilitacyjną.

 

Kontakt:

Biuro Osób Niepełnosprawnych

mgr Aleksandra Zagórska

e-mail: azagorska@uni.opole.pl

tel. +48 501 547 362

 

Monika Twardawski

e-mail: monika.twardawski@uni.opole.pl

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od innych świadczeń pomocy materialnej, na jednym, wskazanym przez studenta, kierunku studiów. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres roku akademickiego, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr lub pierwszy rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego, w takim przypadku stypendium przyznaje się na okres do 4 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Wydziałowy Koordynator ds. osób niepełnosprawnych:

dr Beata Górnicka

e-mail: bgornicka@uni.opole.pl

tel.: 77 452 74 24, ul. Oleska 48 – p. 306

 

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych:

dr Grzegorz Haber

e-mail:  grzegorz@haber.edu.pl; ghaber@uni.opole.pl

 

PRAKTYKI

Studenci studiów I stopnia na kierunku Pedagogika mają obowiązek zrealizować w toku studiów określoną harmonogramem studiów  liczbę godzin praktyk śródrocznych i ciągłych zawodowych, które odbywają się w placówkach i instytucjach odpowiadających sprofilowanym kompetencjom przyszłego pedagoga. Praktyki realizowane są pod opieką wyznaczonych w INP opiekunów praktyk:

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK:

 

W grupie z modułem PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPEUTYCZNĄ:

            – ciągła praktyka zawodowa – dr Patrycja KASZUBSKA-DZIERGAS

            – praktyka śródroczna opiekuńczo-wychowawcza – dr Patrycja KASZUBSKA-DZIERGAS

            – praktyka śródroczna terapeutyczna – dr Beata GÓRNICKA

 

W grupie z modułem PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ:

            – ciągła praktyka zawodowa – dr Beata Górnicka

            – praktyka śródroczna – dr Beata Górnicka

 

Koordynacją praktyk studentów zajmuje się ZAKŁAD PRAKTYK

 

Zakład Praktyk – ogłoszenia dla studentów         http://cedu.uni.opole.pl/aktualnosci-zaklad-praktyk/

 

Inne przydatne linki:

Oferta staży i praktyk          http://cedu.uni.opole.pl/oferty-stazy-i-praktyk/

 

Wzory dokumentów na praktyki dla studenta    http://cedu.uni.opole.pl/wzory-dokumentow-na-praktyki-dla-studenta/

 

Wzory opinii i instrukcje praktyk – INP    http://cedu.uni.opole.pl/opinie-instytut-nauk-pedagogicznych/

 

Adres do korespondencji:

Praktyki Studenckie Edukacja Ustawiczna Uniwersytetu Opolskiego

  1. Katowicka 87A, 45-060 Opole

tel.: 77 452 75 84

e-mail: praktykicedu@uni.opole.pl

 

ERASMUS

Informacje:

Program Erasmus+  oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Program skoncentrowany jest na edukacji formalnej i poza formalnej służącej rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

 

Koordynatorzy INP Programu Erasmus+

 

                                                                                              dr Grzegorz Kozdraś – grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

                                                                                              mgr Sławomir Kania (zastępca) – slawomir.kania@uni.opole.pl

 

Program Erasmus+

Link: http://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/

DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW

Studia na kierunku Pedagogika to nie tylko wykłady i ćwiczenia, to nie tylko nauka
– to również naukowa i pozadydaktyczna działalność w ramach STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO.
Zapraszamy

Koło Naukowe Pedagogów (KNP) prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauk pedagogicznych, poprzez rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu prowadzenia badań kultury i edukacji wśród młodzieży akademickiej. Ponadto działalność KNP ukierunkowana jest na integrację studenckiego środowiska akademickiego i współpracę z innymi kołami i organizacjami o podobnym naukowo-badawczym profilu działalności.

Poszczególne sekcje naukowe, funkcjonujące w ramach KNP ukierunkowane są na działalność specjalistyczną, właściwą reprezentowanej subdyscyplinie pedagogicznej. W ramach Koła Naukowego Pedagogów funkcjonują następujące sekcje naukowe: Animatorów Kultury, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Pedagogiki Pracy, Pedagogiki Wczesnoszkolnej oraz Planowania i Zarządzania Edukacją.

Swoje statutowe cele i zadania KNP realizuje poprzez: organizację spotkań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym; prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla uczniów i studentów; prowadzenie badań i opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych; organizowanie i czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych; organizację i uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, a także organizację i realizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i charytatywnych w skali regionalnej i ponadregionalnej

Wśród przedsięwzięć realizowanych przez KNP należy wymienić m.in. akcje charytatywne „Nie bij mnie, kochaj mnie!” – wspólnie z Kołem Naukowym Pracowników Socjalnych i Fundacją Rozwoju Społecznego SPINACZ; warsztaty edukacyjno-integracyjne dla dzieci, warsztaty z modelowania balonów, warsztaty teatralne, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; organizację wykładów otwartych dla społeczności akademickiej czy dni otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto członkowie KNP czynnie włączyli się w organizację i koordynację konkursów Polsko-Czeskich pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów”
oraz w promowanie nauk pedagogicznych podczas targów edukacji i pracy odbywających się w regionie, jak również byli obecni na festiwalach i piknikach naukowych (Opole, Wieluń). Członkowie KNP brali czynny udział w konferencjach naukowych: międzynarodowych („Reformation & Bildung. Historische und pädagogische Facetten’’, „Lehrerbildung vor neuen Herausforderungen – Bilanz und Perspektiven in deutsch-polnischer Perspektive”), ogólnopolskich (,,W obliczu migracji: społeczne, kulturowe i ekonomiczne konsekwencje procesów migracyjnych w Polsce, Europie i na świecie’’), środowiskowych („Muzeum Lokalne – Trwanie obecności w zmieniającym się świecie”; i Środowiskowych Konferencjach Studenckich Kół Naukowych w formule Science Slamu).

 

Koło Naukowe Pedagogów za swą działalność zostało trzykrotnie wybrane Najlepszym Kołem Naukowym Uniwersytetu Opolskiego w kategorii nauk społecznych (za rok 2016, 2017 i 2018)

 

Opiekunami merytorycznym Koła Naukowego Pedagogów są:

dr hab. Edward Nycz, prof. UO

dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO

 

Zarząd Koła Naukowego Pedagogów w roku akademickim 2019/2020:

Przewodniczący KNP – Julia Gajda

Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka Labusek

Sekretarz – Kamila Kołodziej

Skarbnik – Dominika Starosolska

Kontakt z zarządem Koła Naukowego Pedagogów: knp@uni.opole.pl

Fanpage: http://www.facebook.com/KoloNaukowePedagogow/

PRZYDATNE LINKI

W gąszczu spraw nie jest trudno się nieco zagubić, zwłaszcza w początkowym okresie studiowania,
 – zatem poniżej udostępniamy studentom kierunku Pedagogika przydatne linki:

Wydział Nauk Społecznych                                    http://wns.uni.opole.pl/

Biblioteka Główna UO                                             http://bg.uni.opole.pl/

Samorząd Studencki:                                              http://www.samorzad.uni.opole.pl/

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich                   http://bdss.uni.opole.pl/

Akademiki i miasteczko studenckie                       http://kampus.uni.opole.pl/

Studenckie Centrum Kultury                                  http://sck.uni.opole.pl/

Akademickie Centrum Karier                                 http://www.kariera.uni.opole.pl/

Akademicki Związek Sportowy UO                        http://www.azs.uni.opole.pl/

Gazeta Studencka                                                    http://gs.uni.opole.pl

„Radio Sygnały”                                                       http://radiosygnaly.pl/

 

Hello! (organizacja studencko-uczelniana
działająca na rzecz integracji studentów przyjeżdzających
z innych krajów w ramach programów np. Eramus+)               http://hello.uni.opole.pl/

Czytelnia

LINKI DO BIBLIOTEK (UO) i BIBLIOTEK CYFROWYCH

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego       http://bg.uni.opole.pl/

katalog biblioteczny:                                               https://aleph.uni.opole.pl/F

 

Biblioteki cyfrowe:

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa                         http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego              https://repo.uni.opole.pl/

Opolska Biblioteka Cyfrowa                                   https://obc.opole.pl/dlibra

Śląska Bibliotek Cyfrowa                                        https://www.sbc.org.pl/dlibra

Archiwum Akt Nowych                                           http://www.aan.gov.pl/

Biblioteka Cyfrowa AJD                                          http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa KUL                                         https://dlibra.kul.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa ORE                                         http://bc.ore.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa UJK                                          https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa UŁ                                            https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa UMCS                                       http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra.html

Biblioteka Cyfrowa UWr                                         https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie      http://cyfrowa.bpchelm.pl/dlibra

Jagiellońska Bilioteka Cyfrowa                              https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra

„Alkoholizm i Narkomania”                                                http://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117/Archiwum

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska,
sectio J – Paedagogia-Psychologia”                                               https://journals.umcs.pl/j

„Biblioteka w Szkole”                                                          http://biblioteka.pl/

„Biuletyn Historii Wychowania”                                        http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw

„Bliżej Przedszkola”                                                            http://blizejprzedszkola.pl/

„Chowanna”                                                                         http://www.journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA

„Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”         http://www.cns.aps.edu.pl/

„Dyrektor Szkoły”                                                               http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly/

„Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”            https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK

„Edukacja Humanistyczna”                                                https://wshtwp.pl/edukacja-humanistyczna/

„Edukacja i Dialog”                                                              http://edukacjaidialog.pl

„Edukacja Ustawiczna Dorosłych”                                    http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/

„E-Mentor”                                                                           http://www.e-mentor.edu.pl/

„Forum Logopedyczne”                                                     http://ptl.katowice.pl/wydawnictwa/forum-logopedyczne/

„Głos Pedagogiczny”                                                                       http://www.glospedagogiczny.pl

„Kultura – Przemiany – Edukacja”                                      https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1933

„Kwartalnik Pedagogiczny”                                                http://www.pedagog.uw.edu.pl/kwartalnikpedagogiczny/zeszyty/

„Meritum: Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”              http://meritum.edu.pl/

„Monitor Przedszkola”                                                        https://monitorprzedszkola.pl/

„Niebieska Linia”                                                                 https://www.niebieskalinia.pl/pismo/

„Nowa Szkoła”                                                                     https://nowaszkola.com/

„Pedagogika Rodziny”                                                        http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo

„Pedagogika Społeczna”                                                     http://pedagogikaspoleczna.com/o-kwartalniku/

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”                           https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/

„Przegląd Pedagogiczny”                                                    http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/

„Przyjaciel Dziecka”                                                            https://zg.tpd.org.pl/pl/wydawnictwa.html

„Resocjalizacja Polska”                                                       http://resocjalizacjapolska.pl/

„Rocznik Andragogiczny”                                                   https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RA

„Societas/Communitas”                                                      http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/
„Studia Pedagogiczne.
Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”              https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery.html#34

„Szkoła Specjalna”                                                               http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/

„Terapia Specjalna Dzieci i Młodzieży”                             https://terapiaspecjalna.pl/

„Wczesna Edukacja”                                                            http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/wczesna-edukacja

„Wychowanie na co Dzień”                                                http://www.weakapit.pl/wncd_nowy.html

„Wychowanie Muzyczne”                                                   https://www.wychmuz.pl/

„Wychowanie w Przedszkolu”                                           https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/

„Wychowanie w Rodzinie”                                                 http://wwr.uni.wroc.pl/pl

„Wychowawca”                                                                   http://wychowawca.pl/

„Życie Szkoły”                                                                      http://www.zycieszkoly.com.pl/