Prof. dr hab. Mirosława Dziemianowicz

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Jednym z obszarów badawczych i zainteresowań naukowych jest  radykalna krytyka współczesnej szkoły jako instytucji opresyjnej, pełnej pozoru i rozwojowych blokad. Drugim obszarem są relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzina i wszystko to, co dzieje się „pomiędzy” małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi. Cała aktywność naukowa podporządkowana jest pytaniu o to, co w naszych relacjach z innymi sprzyja szczęśliwemu, dobremu życiu, a co w nim przeszkadza, co je utrudnia, ogranicza, staje się swoistą blokadą rozwojową. W optyce badawczej  znajdują się takie obszar badawcze jak: (nie)bezpieczeństwo ontologiczne oraz człowiek współczesny w matni znaczeń, praktyk i symboli. Bezpieczeństwo ontologiczne to przekonanie, że gdzieś wśród innych ludzi jestem u siebie, na swoim miejscu, że mogę się tam zadomowić, mogę zaufać otoczeniu (zarówno w wymiarze materialnym, jako miejscu oraz społecznym jako innym ludziom). Bezpieczeństwo ontologiczne to zgeneralizowane zaufanie do innych ludzi, do miejsc i zdarzeń. To poczucie, że bez groźnego ryzyka możemy realizować własne plany, własne potrzeby i oczekiwania. To także powtarzające się, przechowywane w pamięci rytuały i konwencje codzienności (A. Giddens), które poza pamięcią potrzebują materialnych i niematerialnych symboli.

Badania nad bezpieczeństwem ontologicznym osadzone są w kontekście formułowanych na gruncie socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych teorii warunków konstruowania (pracy nad) własnej tożsamości. Bezpieczeństwo ontologiczne jest takim właśnie warunkiem. Jest ono oparte między innymi na: intymnej więzi z drugim człowiekiem, tzw. „podstawowym zaufaniu”, powtarzalnych rytuałach i konwencjach codzienności. Pytaniem, na które będę próbowała odpowiedzieć będzie pytanie o to, co uniemożliwia bądź utrudnia nam dzisiaj uzyskanie tego ontologicznego bezpieczeństwa?

Badania jakościowe, umieszczone w paradygmacie interpretatywnym oparte będą na „archeologii pamięci”. Odnosić się będą do przeszłych znaczeń (tradycja, pamięć wspólnoty, orientacja temporalna skierowana na przeszłość, znaczenie i stosunek do historii), do współczesnych praktyk i zachowań, czyli temporalnej orientacji skierowanej na teraźniejszość oraz do uniwersalnych symboli, których zbiorem jest kultura i na których budujemy nasze wspólnotowe i indywidualne wyobrażenia przyszłości. Co w tych trzech porządkach czasu buduje nasze poczucie bezpieczeństwa, czemu ufamy? Co w tych trzech porządkach czasu subiektywnie traktujemy jako zagrożenie, co jest barierą, co przeszkadza w osiągnięciu bezpieczeństwa ontologicznego? To pytania, które zostaną w trakcie badań uszczegółowione i staną się ich przedmiotem.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Nowak- Dziemianowicz M., Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2016.
 • Polachova Vastatkova J., Rudnicki P., Bouda T., Cervinkova H.,  Dopita M., Gawlicz K., Nowak-Dziemianowicz M., Plischke J.,  Prasilova M., Starnawski M., Vyhnalkova P., Promeny ceske a polske pohranicni skoly poskytujici povinne vzdelavani po roce 1989, Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci, Olomouc 2015. ISBN 978-80-244-4891-6 (ss. 244).
 • Nowak-Dziemianowicz M., La construction de l’identite postmoderne comme devoir biographique [w:] Trajets de formation et approche biographique: perspective française et polonaise, O. Czerniawska, A. Słowik (red.), Seria: Historie de Vie et Formation, L’Harmattan, Paris 2015, s. 213-224. ISBN 978-2-343-04851-2.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Aksjonormatywne, instytucjonalne, kompetencyjne pozory w polskiej edukacji. „Rocznik Lubuski”2015, nr 41(2). ISSN 0485-3083.
 • Nowak- Dziemianowicz M., Między przetrwaniem a przemianą: szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii , „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2016, nr 2, s. 89-104. p-ISSN: 2083-4381.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Tożsamościowe praktyki scalające w sytuacji permanentnej zmiany [w:] Tożsamość w warunkach zmiany społecznej, Z. Melosik, Mi. J. Szymański (red.) Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, s. 48-74. ISBN 978-83-64953-43-9.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Zaangażowane badania jakościowe – perspektywa autobiograficzna, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2017, vol. 25, nr 2, s. 307-332. ISSN 1895-4308. DOI:10.12775/PBE.2017.032
 • Nowak-Dziemianowicz M., Zmiana jako efekt i funkcja społecznych badań jakościowych „Jakościowe Badania Pedagogiczne” 2017, t. II, nr 2. ISSN 2543-5655
 • Nowak-Dziemianowicz M., Kiedy miejsca już nie ma. Rodzinne praktyki wykluczenia, [w:] Miejsca pracy socjalnej, J. Kłodkowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2017, s. 61-79. ISBN 978-83-65408-18-1.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Jednostka i wspólnota wobec pytania o wartości. Tradycje, możliwości, zmiany, [w:] Ku życiu wartosciowemu.Tom1. Idee-Koncepcje- Praktyki,
 1. Śliwerski, M. Czerepaniak-Walczak, J. Madalińska- Michalak (red), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018, s. 175-202. ISBN 978-83-8095-441-0.
 • Nowak- Dziemianowicz M, Etyczny wymiar edukacji. Zobowiązanie wspólnoty czy balast przeszłości. [w:] Edukacyjne konteksty współczesności, J. Madalińska- Michalak, N. Pikuła (red.), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018 . s. 173-189. ISBN 978-83-8095-418-2
 • Nowak- Dziemianowicz M, Refleksje końcowe, [w:] Encyklopedia Starości, starzenia się i niepełnosprawności. 4 -tomowa Encyklopedia, A. Zych (red.), Wydawnictwo Thesaurus Silesiae, Katowice 2018. ISBN 978-83-60781-25-8.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Koncepcje uznania w perspektywie pedagogiki ogólnej jako alternatywa wobec neoliberalnej wizji współczesnego świata, „Forum Pedagogiczne” 2018, nr 1, s. 167-182. ISSN 2083-6325.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Edukacja i Kultura. Rozproszenia i (re)integracje tożsamości. Implikacje dla kształcenia na studiach uniwersyteckich. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Poznań 2015. Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat plenarny pt.: „Walka o uznanie w procesie (re)konstruowania tożsamości”. Członek Komitetu Naukowego
 • Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Pułtusk 2015. Organizator: Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Referat plenarny pt.: „Między strukturą społeczną a światem życia. Współczesna rodzina w procesie zmian”. Moderator Sekcji I „Rodzina w dobie transformacji ustrojowej-przemiany i ewaluacje”.
 • Discourse, Power, Resistance 15-Creative spaces for collective voices Goldsmiths. Londyn 2015. Organizator: University of London. Referaty: “The guise without resistance: Neoliberal problems of Polish education”, “The lack of recognition in neoliberal post-socialist society: An educational perspective”.
 • XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców. Zielona Góra 2015. Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Wykład inauguracyjny pt.: „Między „ zatrudnialnością” a walką o uznanie. Neoliberalne i etyczne koncepcje jednostki oraz wspólnoty”.
 • 5 th International Conference on Critical Education. Analyze, Educate, Organize Critical Education for Social and Economic Justice. Wrocław 2015. Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa. Referat w sesji pt.: „The Guise without Resistance: Neoliberal Problems of Polish Education. Pozór bez oporu. Neoliberalne problem polskiej edukacji”. Moderator session: Participation and Education, Civic and Cultural Competences, Partycypacja w edukacji, kompetencje obywatelskie I kulturowe. Moderator session: University and Higher Education, Uniwersytet i edukacja wyższa.
 • XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Pułtusk 2015. Organizatorzy: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Akademia Pedagogiki Specjalnej. Referat plenarny pt.: „Narracje uznania jako droga do samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna”.
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Cykl konferencji „Czas na kobiety!”, 13 stycznia 2017, Wrocław, Udział w dyskusji: Kobiety-bariery, wyzwania i dobre praktyki-Szukamy rozwiązań. I Blok-Wiedza- Wzmacnianie Kobiet
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska Akademia Nauk, Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa-jak równać do najlepszych”, 23-24 lutego 2017, Poznań
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Diecezja Sosnowiecka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W trosce o współczesną rodzinę…-konteksty pedagogiczne i prawne”, 2-3 marca 2017, Dąbrowa Górnicza, Wykład wprowadzający: „Między apoteozą a kryzysem. Współczesna rodzina w procesie gwałtownej zmiany”, Moderator sesji plenarnej, udział w panelu dyskusyjnym „Rodzina we współczesnej rzeczywistości.
 • Zakład Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Seminarium Podoktorskie pedagogiki społecznej, 6 marca 2017, Gdańsk, Udział w dyskusji
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, XIII Festiwal Nauki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 23-24 marca 2017, Dąbrowa Górnicza, „Osamotnieni-Zagubieni- Niekochani czyli dlaczego tak trudno nam się dzisiaj ze sobą porozumieć”, „Jak budować relacje z innymi”-
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura-Demokracja- Edukacja., 2-4 kwietnia 2017, Wrocław, Kiedy zmiana może być dobra? Tożsamość i rozwój wobec potrzeby uznania-wykład plenarny, moderator sesji plenarnej
 • Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych, 6-7 kwietnia 2017, Poznań, Referat plenarny: Przerażeni-Rozpieszczeni. Młodzież jako przedmiot i podmiot permanentnej zmiany
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej, Trzecia ogólnopolska konferencja „Co nowego w Procesie Bolońskim? Kompetencje społeczne.”, 12 maja 2017, Warszawa, Udział w dyskusji
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Współczesne dyskursy edukacyjne nt. Wiedza wspólna w edukacji, 6 czerwca 2017, Zielona Góra, Referat plenarny: Między normatywizmem a interpretacją czyli zróżnicowanie i zobowiązanie pedagogicznego dyskursu
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Współczesne dyskursy edukacyjne nt. Dyskursy zmiany, 7 czerwca 2017, Zielona Góra, Referat plenarny: Krytyka- Narracja- Rozumienie- Zmiana. Nowy dyskurs pedagogiki czy pedagogiczna interwencja
 • Uniwersytet Wrocławski, VI Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych nt.: „Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych”, 20-22 czerwca 2017, Wrocław, Referat plenarny: O sztuce interpretacji. Narracje wizualne jako efekt zwrotu performatywnego oraz szansa na zmianę.
 • Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki, Konferencja pt: Polskie koncepcje pedagogiki ogólnej na tle porównawczym, 27-28 września 2017, Referat plenarny pt: Koncepcje uznania w perspektywie pedagogiki ogólnej jako alternatywa wobec neoliberalnej wizji współczesnego świata.
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, XXX Forum Pedagogów, Współczesne przestrzenie dyskursu nad edukacją, 20-22 listopad 2017, Referat plenarny pt: Konstruowanie tożsamości w dyskursie edukacyjnym. Między wspólnotą a jednostką;
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersalizm pracy ludzkiej, 23-25 maja 2018, Referat plenarny pt: „ Między redystrybucją a uznaniem” Czy istnieje alternatywa dla neoliberalnej koncepcji ludzkiej pracy?
 • Uniwersytet Opolski, Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania, Pamięć- Historia- Tożsamość, 14-15 czerwca, Referat plenarny pt: „ Pamięć i niepamięć w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty”

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Promotorstwo rozpraw doktorskich obronionych w 2015/2018

 • Andrzej Kamiński, Udział funkcjonariuszy policji w postępowaniach wobec sprawców oraz ofiar przemocy, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2015 r., recenzenci: dr hab. Marek Konopczyński, prof. UWM dr hab. Joanna Ostrouch- Kamińska.
 • Henryka Radziejowska, Znaczenie amatorskiej działalności teatralnej w procesie uczenia się człowieka dorosłego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2015 r., recenzenci: DSW dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. UMCS dr hab. Dariusz Kubinowski.
 • Artur Gołębiowski, Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem u żołnierzy uczestniczących w misjach pokojowych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2015 r., recenzenci: prof. WSB dr hab. Wojciech Horyń, prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko.
 • Magdalena Giercarz- Borkowska: Edukacja domowa jako alternatywa edukacyjna dla dzieci zdolnych, Prof. dr hab. Marek Budajczak UAM, Prof. dr hab. Krzysztof Szmidt UŁ. Praca została przez RW DSW wyróżniona
 • Beata Bochnia. Codzienne praktyki życia rodzinnego. Zadomawianie, wykluczenie, bezdomność. dr hab. Joanna Ostrouch- Kamińska prof.UWM, dr hab. Elżbieta Siarkiewicz prof.DSW
 • Magdalena Archacka. Praktyki władzy, oporu i wolności we współczesnej polskiej szkole. Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Prof. UŚ dr hab. Krzysztof Maliszewski. Praca wyróżniona.
 • Anita Szprych. Białe kartki”. Niewypowiedziane narracje w arteterapii dzieci doświadczających choroby nowotworowej. Rec. Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, dr hab. Marek Konopczyński. Praca została wyróżniona.
 • Monika Taras. Pytanie o Mistrza w narracjach biograficznych wybitnych artystów. Rec. Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab. Jolanta Szempruch

Działalność organizacyjna:

 • Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW Wrocław (2008-2017) Wicedyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych UO Opole (od 2017 r.) Kierownik Katedry Teoretycznych podstaw Edukacji i Wychowania (od 2017 r.) )Pełnomocnik Rektora UO ds. parametryzacji (od 2018 r.)
 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego
 • Członek kolegiów redakcyjnych:
 • Członkini Rady Naukowej czasopisma naukowego „Jakościowe Badania Pedagogiczne”, Szczecin
 • Członkini w Zespole Recenzentów „Rocznika Andragogicznego”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członkini w Zespole Recenzentów „Forum Oświatowego”, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 • Członkini w Zespole Recenzentów Kwartalnika „Teraźniejszość -Człowiek- Edukacja” Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: 5 th International Conference on Critical Education. Analyze, Educate, Organize Critical Education for Social and Economic Justice. Wrocław 2015. Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: Communities in Transition: Culture, Critical Enquiry and Tradition. The 10th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Enquiry. Wrocław 2016. Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, International Society for MacIntyrean Enquiry, Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura- Demokracja-Edukacja, 2-4 kwietnia 2017, Wrocław, Organizator, Przewodnicząca Komitetu Naukowego,
 • Uniwersytet Opolski, ISE, Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania, Pamięć-Historia- Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty, 14-15 czerwca 2018, Organizator, Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Udział w grantach międzynarodowych:

Tytuł: „Bridging Generations” („Budowanie mostów międzypokoleniowych”) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Oleśnicy

October 2014-March 2016

Europe for Citizens programme

Strand 1: European Remembrance

Partners

 • Jugend- & Kulturprojekt e.V.-Youth and Culture NGO, Dresden, GERMANY
 • Landeshauptstadt Dresden-Municipality of Dresden, GERMANY
 • Kistarcsa Varos Onkormanyzata-Municipality of Kistarcsa, HUNGARY
 • Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica-Culture Centre of Olesnica, POLAND
 • YouNet-Youth NGO, Bologna, ITALY
 • Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis-Aristotle University of Thessaloniki, GREECE
 • ADDART-Art NGO, Thessaloniki, GREECE

Rodzaj zaangażowania:

 • Udział w tworzeniu koncepcji badań narracyjnych nad biograficzną pamięcią.
 • Udział w konferencji pt.:” Bridging Generations meeting in Thessaloniki: Thessaloniki (GR), Dresden (DE), Wroclaw (PL), Kistarcsa (HU), Bologna (IT).
 • Tytuł: “Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po r. 1989. Komparativní studie“
 • Nr Grantu: 7AMB13PL021; 8786/R13/R14 (Grant Ministerstwa Nauki Republiki Czeskiej)
 • Lider projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogicka fakulta
 • Kierownik Projektu: Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
 • Daty: styczeń 2012-grudzień 2015
 • Rodzaj zaangażowania: Monografia: Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013.red. M. Starnawski, P. Rudnicki, M. Nowak- Dziemianowicz

Ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców:

 • Ekspertyza dotycząca programu wychowawczego stosowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Legnicy, Dolnośląski Kurator Oświaty, 2015-04-01
 • Opinia nt. znowelizowanej Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, (przygotowana dla Instytutu Obywatelskiego) , 2016-01-04.
 • Opinia dla Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wniosku do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów o przyznanie Radzie Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, 2016-01-08.
 • Opinia nt: Theory and practice of Polish research on the teaching profession, (przygotowana dla dla Gevak Olomouc 2014 Pedagogicky vyzkum spojnice mezi teorii a praxi, sbornik anotaci z XXII. Konference ceske asociace pedagogickeho vyzkumu konane ve dnech 8.-10. Zari 2014 V Olomouci, Jana Polachova Vastatkova, Pavla Vyhnalkova 9eds.
 • Opinia dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dotycząca przyznania Wydziałowi Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, 2017-01-28.