prof. zw. dr hab. Brągiel Józefa

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt : joasia@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

Specjalizuje się w pedagogice społecznej i pedagogice rodziny. Pierwsze badania naukowe ukierunkowane były na socjopedagogiczne problemy placówek opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie na funkcjonowanie internatów na Opolszczyźnie i wypełnianie przez nie społeczno-wychowawczych funkcji. Kolejnym nurtem zainteresowań badawczych jest socjalizacyjno-wychowawcza problematyka rodziny, szczególnie rodziny niepełnej (zależności między niekompletnością struktury rodziny a zachodzącym w jej ramach procesem socjalizacyjno-wychowawczym oraz uwarunkowania osiągania sukcesu szkolnego przez dziecko z rodziny rozwiedzionej). Aktualnie zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce przemocy w rodzinie i przemocy międzyrówieśniczej w szkole. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również problematyka pracy socjalnej, w szczególności zagadnienie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych.

Dorobek naukowy

 • Brągiel J., Sikora P., (red.) (2005) Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, UO, Opole, ss. 265. Brągiel J., Badora S., (red.) (2005) Formy opieki i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, UO, Opole, ss. 595.
 • Brągiel J. (2005) Rozwód w opinii osób, które doświadczyły rozbicia rodziny w dzieciństwie. [w:] Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, (red.) H. Cudak, H. Marzec, tom II, Wyd., Górnośląska WSP, Mysłowice, s. 244-254.
 • Brągiel J. (2005) Drogi edukacji zawodowej pedagogów opiekuńczych, [w:] Historia súčasnost a perspektywy učitelskeho vzdelavania, (red.) B. Kosáčova, Wyd. Uniwersytetu Mateja Beli, Bańska Bystrzyca, s. 195-199.
 • Brągiel J. (2005) Dzieci morskie w szkole, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, (red.) J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 105-117.
 • Brągiel J. (2005) Rodzinne uwarunkowania stosowania przemocy przez młodzież szkolną, [w:] Społeczność lokalna, Kultura, Edukacja, (red.) J. Kosowska-Rataj, UO, Opole, s. 155-162.
 • Brągiel J. (2005) Pogotowie opiekuńcze, [w:] Formy opieki i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badroa, UO, Opole, s. 289-302. Brągiel J. (2005) Pogotowie opiekuńcze, hasło do Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak” tom IV, Warszawa, s. 491 – 497.
 • Brągiel J. (2005) Przygotowanie do życia w rodzinie, hasło do Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak” tom IV, Warszawa, s. 1104 – 1117.
 • Brągiel J., Jasiński Z., (2006) Wykorzystanie metody indywidualnych przypadków do badań nad rodziną, [w:] Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie (red.) D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”
 • Brągiel J., (2006) Biomedyczny punkt widzenia na przemoc, „Pedagogika Rodziny” 1/2006, s. 5-13.
 • Brągiel J. (2007) Motywy podejmowania działań prospołecznych przez wolontariuszy, [w:] Rodzina jako środowisko pracy socjalnej. Teoria i praktyka, (red.) B. Matyjas, J. Biała, Wyd. Akademia Świętokrzyska, Kielce. s.31-39.
 • Brągiel J. (2007) Przemoc wobec dzieci – zmiana w ocenie zjawiska, [w:] Pedagogika społeczna. Tradycja i współczesne konteksty, (red.) W. Theiss, M. Winiarski, Wyd. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa. Brągiel J. Kurcz A., (2007) Oblicza rodzin zastępczych Opolszcyzny, [w:] Zmieniające się oblicza Regionu Górnośląskiego, (red.) W. Jacher, A. Klasik, Wyd. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Katowice, s. 78-89
 • Brągiel J. (2009) Czynniki różnicujące rozwój dziecka maltretowanego, [w:] Nauka w służbie wartości. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Duczmala, red. Tadeusz Pokusa, Witold Potwora, Józef Kaczmarek, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009, s. 89-97.
 • Brągiel J. (2009) Czy wyposażenie genetyczne warunkuje przemoc?, [w:] Człowiek w świecie natury, kultury, (red.) B. Fedyn, J. Pośpiech, M. Szepelawy, wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz, s. 104-113 Brągiel J. (2010) Historia zainteresowania przemocą wobec dziecka w odsłonach, „Chowanna”, nr 1(34), s. 51-59.
 • Brągiel J. (2010) Opinie matek o udziale ojców w opiece i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, (red.) M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski, Wyd. „Pedagogium”, Warszawa, s. 331-343 Pracy Socjalnej

Prowadzone zajęcia

 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika rodziny
 • Socjologia rodziny
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Seminaria magisterskie