prof. zw. dr hab. Brągiel Józefa

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe z zakresu pedagogiki społecznej i pedagogiki rodziny, w tym socjopedagogiczne problemy placówek opiekuńczo-wychowawczych; socjalizacyjno-wychowawcza problematyka rodziny, szczególnie rodziny niepełnej; problematyka przemocy w rodzinie i przemocy międzyrówieśniczej w szkole; problematyka pracy socjalnej, w szczególności zagadnienie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych; oraz zagadnienia związane z rodzicielstwem.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Brągiel J., Gniazdownicy – moratoryjna dorosłość, [w:] Społeczeństwo. Kultura. Wychowanie. Publikacja dedykowana Profesorowi Janowi Żebrowskiemu z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej, Papież J. (red.), Ars Educandi. Monografie, vol. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018,s. 42-51. ISBN 978-83-7865-616-6.
 • Brągiel J., Znaczenie więzi rodzinnych w życiu dziecka, [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, Smak E., Jędrzejowska E., Konopnicka I., (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 335-345. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Brągiel J., Górnicka B. (red.), Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017. ISBN 978-83-7395-761-9. (ss. 236).
 • Brągiel J., Górnicka B. (red.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017. ISBN 978-83-7395-756-5. (ss. 304).
 • Brągiel J., Rodzicielstwo w różnych etapach funkcjonowania rodziny, [w:] Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Brągiel J., Górnicka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 19-35. ISBN 978-83-7395-756-5.
 • Brągiel J., „Odroczona dorosłość” – rozmiary i przyczyny zjawiska, [w:] Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin, Karcz-Taranowicz E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 20I6, s. 469-478. ISBN 978-83-7395-705-3.
 • Brągiel J., Zaniedbanie jako kategoria przemocy – przejawy i konsekwencje doświadczane przez dziecko, [w:] Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska, Górnicka Beata(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 20I6, s. 17-36. ISBN 978-83-7395-715-2.
 • Brągiel J., Kaniok P., Parents’ perceptions of integrated education in Poland, „International Journal of Special Education” 2016, vol 31, nr 2, s. 265-275. ISSN 0827-3383.
 • Brągiel J., Dziecko zaniedbywane w rodzinie, [w:] (Prze)moc w rodzinie: instytucjonalne formy (po)mocy, Orłowska M., Gościniewicz M., Pisarczyk G. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Poznań 2015, s. 43-55. ISBN 9788363955298.
 • Brągiel J., Oblicza dezintegracji więzi rodzinnych, [w:] Praca, więź, integracja: wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa: monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 2. Wartości i więzi społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 33-46. ISBN 9788380123533.
 • Brągiel J., Znaczenie pedagogiki społecznej w kreowaniu tożsamości pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Kotlarska-Michalska A., Sikora P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 83-94. ISBN 978-83-7395-674-2.
 • Brągiel J., Górnicka B. (red.), Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014. ISBN 978-83-7395-597-4. (ss. 298).
 • Brągiel J., Górnicka B. (red.), Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014. ISBN 978-83-7395-607-0. (ss. 286).
 • Brągiel J., Kaniok P., Edukacja integracyjna w percepcji rodziców, [w:] Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, Brągiel J., Górnicka B.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 63-75. ISBN 978-83-7395-597-4.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Udział w konferencjach:
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Pedagogiki Społecznej INP UO z cyklu „Rodzicielstwo” pt. „Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny”, 6-7 maja 2015, Opole-Kamień Śląski, wygłoszony referat na temat:
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Pedagogiki Społecznej INP UO z cyklu „Rodzicielstwo” pt. „Rodzicielstwo i jego różne oblicza”, 26-27 września 2017, Opole-Kamień Śląski, wygłoszony referat na temat: Demograficzne oblicze rodziny
 • Międzynarodowa Konferencja z cyklu Pedagogika społeczna w Europie Środkowej, na temat: „Rozwój czy kryzys wspólnoty: perspektywa makrospołeczna, mezospołeczna i mikrospołeczna” Brno 4-5 kwiecień 2017r.; wygłoszony referat: Strukturalno-demograficzna transformacja współczesnej rodziny
 • Zjazd Pedagogów Społecznych organizowany przez Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, wrzesień 2018

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

wg APD promotor 205 prac magisterskich oraz 6 dysertacji doktoranckich (w latach 2009-2016), obecnie dwóch doktorantów ma otwarte przewody doktorskie.

Działalność organizacyjna:

 • Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej (do 09.2018 r.)
 • Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Nagród i Odznaczeń (do 2016 r.)
 • Członkostwo w Radzie Naukowej Kwartalnika „Pedagogika Społeczna”
 • Członkostwo w Radzie Programowej Rocznika Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego – „Kultura – Przemiany – Edukacja”
Organizacja Konferencji Naukowych:
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Pedagogki Społecznej INP UO z cyklu „Rodzicielstwo” pt. „Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny”, 6-7 maja 2015, Opole-Kamień Śląski, Organizator – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Pedagogki Społecznej INP UO z cyklu „Rodzicielstwo” pt. „Rodzicielstwo i jego różne oblicza”, 26-27 września 2017, Opole-Kamień Śląski, Organizator – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • Seminarium podoktorskie Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Opolski, Opole 3 grudnia 2018.