W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Studenckim Centrum Kultury odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt. „Współczesne problemy społeczne wyzwaniem dla pedagogiki i pracy socjalnej”  ogranizowana przez Koło Naukowe Pracowników Socjalnych Uniwersytetu Opolskiego.

 Było to już trzecie spotkanie studentów i doktorantów, które miało na celu wymianę myśli, doświadczeń i wniosków z prowadzonych badań na terenie wielu uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Opole Pan Arkadiusz Wiśniewski oraz Rektor Uniwersytetu Opolskiego Pan Prof. dr hab. Marek Masnyk.

Uroczystego otwarcia dokonała Opiekun Koła Naukowego Pracowników Socjalnych Prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, która podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie. Następnie głos zabrał gość honorowy konferencji Pan Profesor Mirosłav Mittlohner z Uniwersytetu
w Hradec Kralove w Czechach.

Trzon zasadniczych treści prezentowanych podczas konferencji obejmował zagadnienia związane z wyzwaniami z jakimi na co dzień mierzą się pracownicy socjalni, pedagodzy, ale również jednostki czy też szerszej całe społeczności. Obserwowalne przemiany otaczającej nas rzeczywistości nie pozostają bez wpływu na przeobrażenia w zachowaniu zarówno dzieci, jak
i dorosłych. Rzeczywistość nieustannie stawia nowe wyzwania, z którymi nie zawsze jednostka jest w stanie sobie poradzić.

Konferencja podzielona była na pięć bloków tematycznych. Pierwszy z nich zatytułowany był „Problemy społeczne jednostki i rodziny w ujęciu lokalnym ” i obejmował zagadnienia związane z trudnościami z jakimi zmaga się jednostka w swoim lokalnym środowisku społecznym. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali problemy związane z niepełnosprawnością, wpływem Internetu na kształtowanie relacji rodzinnych czy też trudnościami, z którymi muszą radzić sobie rodzice w procesie wychowania dzieci.

Drugi blok tematyczny poruszał natomiast problematykę związaną z globalnymi problemami społecznymi. Głównym celem tej części konferencji było zwrócenie uwagi uczestników między innymi na takie problemy jak proces starzenia się społeczeństw i wynikające
z niego konsekwencje. Poruszona została również problematyka związana z uzależnieniami, bezdomnością, pomocą społeczną. Tematyka wystąpień koncentrowała się na roli, jaką pełnią pracownicy socjalni, pedagodzy czy też instytucje pomocowe i organizacje pozarządowe w procesie zapobiegania rozwojowi tych problemów.

Trzeci obszar zatytułowany „Rozwarstwienie społeczne a jakość życia jednostek i rodzin” skupiał się na problematyce funkcjonowania jednostki i rodziny we współczesnym świecie. Głównym celem tej części konferencji było zwrócenie uwagi na trudności młodego pokolenia wynikające z procesu wchodzenia w dorosłość. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali również obszary związane wykluczeniem społecznym oraz z trudnościami funkcjonowania w życiu codziennym różnych grup społecznych. Zaprezentowane były różne formy pomocy mające na celu poprawę sytuacji życiowej. Przedstawione zostały między innymi działania podejmowane przez trenera pracy, które mają na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w prawidłowym funkcjonowaniu na rynku pracy.

Czwarty blok tematyczny związany był z trudnościami w dostępie do edukacji wśród różnych grup społecznych. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali między innymi kwestie związane z wyzwaniami, dylematami, trudnościami i wnioskami wynikającymi z edukacji prywatnej oraz publicznej.

Ostatni obszar tematyczny konferencji dotyczył etyczności działań podejmowanych przez różne instytucje pomocowe wobec problemów jednostek i rodzin. Poruszone tematy dotyczyły m.in. trudności w zaspokajaniu potrzeb seksualnych osób uzależnionych i wynikających z tego trudności w pracy terapeutycznej. Zwrócona została również uwaga na rolę wartości w procesie wychowania i zapobiegania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Konferencja stała na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak
i organizacyjnym. Udział bierny w konferencji wzięło ponad 120 słuchaczy. Warto podkreślić, że program był niezwykle bogaty i interesujący, a prezentowana tematyka urozmaicona. Swoje odczyty wygłosiło wielu prelegentów, między innymi liczna grupa studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego, a także studenci z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na zakończenie konferencji głos zabrała Prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, która pogratulowała prelegentom świetnych wystąpień oraz podziękowała wszystkim za przybycie.