Wybrane  publikacje pracowników  Instytutu Nauk Pedagogicznych


Sikora Piotr
Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020,

 

 

 

Kaszubska-Dziergas Patrycja, Tomczyk Justyna (red. nauk.)
Rodzicielstwo zastępcze – w poszukiwaniu modelu wsparcia i animowania współpracy środowiskowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020, s. 187,
ISBN 978-83-7395-894-4.

 

 

 

Kaszubska-Dziergas Patrycja
Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020, s. 188,
ISBN 978-83-7395-866-1.

 

 

 

Józefa BRĄGIEL, Beata GÓRNICKA
Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań niepełnosprawności
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020, s. 180,
ISBN: 978-83-8095-755-8.
(publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Opolski)   >> Więcej <<

 

 

 

W drodze ku samodzielności społecznej i zawodowej młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, red. nauk. Edward Nycz, Wiesław Poleszak, wyd. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Śląski, Wydawnictwo Instytut Śląski, ISBN 978-83-60398-17-3, ISBN 978-83-7126-354-5, Warszawa – Opole 2019, 208s.

 

 

 

Nowak-Dziemianowicz Mirosława, Konopnicki Adam (red.): Pamięć – historia – tożsamość : edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty, 2019, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-8095-797-8, 311 s.

Eleonora Sapia – Drewniak

Szkoły dla dorosłych i nauczyciele na Opolszczyźnie  w latach powojennych ( 1945-1950)

 

 

Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XX, red. nauk. Edward Nycz, wyd. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-853-1, Opole–Kędzierzyn-Koźle 2019, 217s.

Andrzej Kącki

Teatr materii ożywionej

Snopek M.,

Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (ISBN 978-83-7611-395-1), Toruń 2010 (ISBN 978-83-7611-668-6) oraz Toruń 2013 (ISBN 978-83-7780-611-1).

Mariusz Snopek ( red. )

Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-336-3).

Snopek M., Mudrecka I. (red.)

Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (ISBN 978-83-7395-541-7).

Wiendlocha M., Nycz E., Nowacka L., (red.)

Doskonalenie pracy instytucji kultury w Euroregionie SILESIA, wyd. Instytut Śląski Sp.z o.o., Racibórz 2014, ISBN 978-83-7511-207-8.

Wiendlocha M., Nycz E., Nowacka L., (red.),

Zdokonalovani prace kulturalnych instytuci  v Euroregionu Silesia, wyd. Instytut Śląski Sp.z o.o., Racibórz 2014, ISBN 978-83-7511-207-8.

Karcz E.

Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą, wyd. INP, Opole 2010, 234 ss.

Karcz E., Zemła A. M. [red.],

Z teorii i praktyki kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej, wyd. UO, Opole 1999, 217 ss.

Karcz E. [redakcja naukowa ]

Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane aspekty teoretyczno – praktyczne

Karcz E., Jasiński Z. [red.],

Pedagogika porównawcza. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Opole 2005, 197 ss.

Karcz E. [red.],

Organizacja i zarządzanie oświatą, wyd. UO, Opole 2000, 129 ss.

Karcz E., Zemła A. M. [red.],

Zagadnienia praktyki zawodowej nauczycieli, wyd. UO, Opole 2003, 140 ss.

pod redakcją naukową Eugenii Karcz – Taranowicz

Tradycje i perspektywy edukacji

Weissbrot-Koziarska A., Piotr Sikora (red. nauk.),

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN: 978-83-7395-510-3, Opole 2012, ss, 176.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red. nauk.),

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN: 978-83-7395-545-5, Opole 2013, ss, 185.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red. nauk.),

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN: 978-83-7395-606-3, Opole 2014, ss, 176.

Brągiel J., Dąbrowska-Jabłońska I, Payne M.,

Social Work in adult Services in the European Union. Selected Issues and Experiences, Edited by: College Publications (18 Jan 2011), UK, ISBN 9781848900271, 226 pages.

Dąbrowska-Jabłońska (red. nauk.),

Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, ISBN: 978-83-7308-485-8, Kraków 2006, 2008, 2010, 2012 (wydania I – IV), ss. 180.

Weissbrot-Koziarska A.,

Poradnictwo socjalne dla rodzin. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN: 978-83-7395-488-5, Opole 2012, ss. 182.

Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XIX

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
Instytut Nauka Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

Kultura Animacja Zmiana Społeczna

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej opiekuńczo i terapeutycznej  Tom 2

Tradycja kozielskiego średniowiecza w kulturze współczesnego miasta

redakcja naukowa Edward Nycz

Opole 2016

Edward Nycz

Druga szansa młodzieży

Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy

Aspekty społeczno – kulturalne i edukacyjne projektu

“Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

Z doświadczeń Ochotniczych Hufców Pracy w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kędzierzyn-Koźle- 40 lat. Priorytety miasta i mieszkańców na początku XXI wieku

redakcja naukowa
EdwardNycz

Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkoła

Eugenia Karcz

 

Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej  Tom II

 

 

Eleonora Sapia – Drewniak

Stefania Mazurek . Biografia pedagogiczna