Koło Naukowe Pedagogów

Koło Naukowe Pedagogów (KNP) prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauk pedagogicznych, poprzez rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu prowadzenia badań kultury i edukacji wśród młodzieży akademickiej. Ponadto działalność KNP ukierunkowana jest na integrację studenckiego środowiska akademickiego i współpracę z innymi kołami i organizacjami o podobnym naukowo-badawczym profilu działalności. Swoje statutowe cele i zadania KNP realizuje poprzez: organizację spotkań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym; prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla uczniów i studentów; prowadzenie badań i opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych; organizowanie i czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych; organizację i uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, a także organizację i realizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i charytatywnych w skali regionalnej i ponadregionalnej.

 

Poszczególne sekcje naukowe, funkcjonujące w ramach KNP ukierunkowane są na działalność specjalistyczną, właściwą reprezentowanej subdyscyplinie pedagogicznej. W ramach Koła Naukowego Pedagogów funkcjonują następujące sekcje naukowe: Animatorów Kultury, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Pedagogiki Pracy, Pedagogiki Wczesnoszkolnej oraz Planowania i Zarządzania Edukacją.

 

Wśród przedsięwzięć realizowanych przez KNP należy wymienić m.in. akcje charytatywne „Nie bij mnie, kochaj mnie!” – wspólnie z Kołem Naukowym Pracowników Socjalnych i Fundacją Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ; warsztaty edukacyjno-integracyjne dla dzieci, warsztaty z modelowania balonów, warsztaty teatralne, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; organizację wykładów otwartych dla społeczności akademickiej czy dni otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto członkowie KNP czynnie włączyli się w organizację i koordynację konkursów Polsko-Czeskich pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów” oraz w promowanie nauk pedagogicznych podczas targów edukacji i pracy odbywających się w regionie, jak również byli obecni na festiwalach i piknikach naukowych (Opole, Wieluń). Członkowie KNP brali czynny udział w konferencjach naukowych: międzynarodowych („Reformation & Bildung. Historische und pädagogische Facetten’’, „Lehrerbildung vor neuen Herausforderungen – Bilanz und Perspektiven in deutsch-polnischer Perspektive”), ogólnopolskich (,,W obliczu migracji: społeczne, kulturowe i ekonomiczne konsekwencje procesów migracyjnych w Polsce, Europie i na świecie’’), środowiskowych („Muzeum Lokalne – Trwanie obecności w zmieniającym się świecie”; i Środowiskowych Konferencjach Studenckich Kół Naukowych w formule Science Slamu).

Koło Naukowe Pedagogów za swą działalność zostało trzykrotnie wybrane Najlepszym Kołem Naukowym Uniwersytetu Opolskiego w kategorii nauk społecznych (za rok 2016, 2017 i 2018).

Opiekunami merytorycznym Koła Naukowego Pedagogów są: dr hab. Edward Nycz, prof. UO oraz dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO

 

Zarząd Koła Naukowego Pedagogów w roku akademickim 2019/2020:

Przewodniczący KNP – Julia Gajda

Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka Labusek

Sekretarz – Kamila Kołodziej

Skarbnik – Dominika Starosolska

Kontakt z zarządem Koła Naukowego Pedagogów: knp@uni.opole.pl

Fanpage: http://www.facebook.com/KoloNaukowePedagogow/

 

Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „DWA ŚWIATY”
Koło Naukowe “Dwa Światy” funkcjonuje od 2009 roku z inicjatywy studentów pedagogiki
resocjalizacyjnej. Głównym założeniem Koła oraz przyczyną jego powstania była chęć
podjęcia współpracy z instytucją resocjalizacyjną jaką jest Zakład Karny.
Członkowie koła (obecnie 12 osób) pod opieką dra Mariusza Snopek mają możliwość
poszerzania swoich zainteresowań, wiedzy a także nieocenionych umiejętności praktycznych.
Ponadto, członkostwo w Kole Naukowym umożliwia studentom m.in udział w konferencjach
naukowych czy też wizytację w Zakładach Karnych. Członkowie Koła nieustannie dążą do
realizacji wytyczonych przez siebie celów, a co za tym idzie realizowania siebie. Jako Koło
Naukowe angażujemy się we wszelkiego typu działania, których często sami jesteśmy
inicjatorami. Duże znaczenie dla Koła Naukowego ma także aktywizacja środowiska
studenckiego. W związku z czym dotychczas podjęliśmy się takich działań jak: organizacja
wystaw, koncertów zespołów więziennych, wykładów otwartych czy warsztatów.
Niejednokrotnie gościliśmy zespół więzienny “Paragraf 64”, osoby odbywające karę
pozbawienia wolności bądź pracowników Służby Więziennej. Regularnie organizowane są
wyjazdy do Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich czy też Oddziału Zewnętrznego w
Turawie. Organizujemy także różnego typu zbiórki na rzecz jednostek penitencjarnych, osób
znajdujących się w sytuacji trudnej a nawet wychowanków Domu Dziecka. Wymieniając
liczne działania Koła Naukowego należy wspomnieć także o tym, że członkowie Koła wraz
ze swoim opiekunem nawiązali współpracę z Kołem Naukowym “Ex Lege” z Poznania, co
zaowocowało wspólnymi wyjazdami naukowymi pogłębiającymi naszą dotychczasową
wiedzę.
Aktualne informacje o poczynaniach Koła Naukowego dostępne są na stronie internetowej
Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz Fanpage’u “Dwa Światy”. Osoby zainteresowane
aktywnym uczestnictwem w kole naukowym „Dwa Światy” mogą zgłosić się do jego
opiekuna, tj. dra Mariusza Snopek (pokój 304 INP).
Naukowe Koło Pedagogiki Wczesnoszkolnej
DZIEŃ DZIECKA W INSTYTUCIE NAUK EDUKACYJNYCH

Jak co roku, 1. czerwca celebrujemy bardzo ważne święto, jakim jest Dzień Dziecka. Studentki Naukowego Koła Pedagogiki Wczesnoszkolnej nie przeszły obojętnie i postanowiły uraczyć dzieci w tym szczególnym dla nich dniu odrobiną szaleństwa. W naszym Instytucie zorganizowały olimpiadę dziecięcą. Mieliśmy zaszczyt gościć uczniów Szkoły Podstawowej nr. 5 w Opolu, Szkoły Podstawowej nr. 21 w Kluczborku, a także uczniów ze Szkoły Podstawowej nr. 7 w Strzelcach Opolskich. Zostały przygotowane poszczególne stację, które dzieci musiały pomyślnie zaliczyć, po czym otrzymywały naklejkę umożliwiającą przejście do kolejnych stanowisk. Na dzieci czekał kącik chemiczny, w którym za pomocą składników codziennego użytku tj. sód, ocet, mleko, farbki, a także słodyczy: skittlers wykonywały eksperymenty. Nie mogło zabraknąć także zabawy z chustą animacyjną, czy też tańców.  Oprócz tego, każdy dzieciak chociaż na chwilę mógł poczuć się artystą, gdyż miał okazję wraz ze swoimi rówieśnikami stworzyć obraz za pomocą farb plakatowych. W tym dniu nie zabrakło też sportowych konkurencji czy szukania skarbów w zaciemnionych pomieszczeniach z latarką. Lecz to nie wszystko. Dzieci mogły również zobaczyć sale, w których przyszli nauczyciele przygotowują się do zawodu. Z pewnością było to dla nich niesamowite przeżycie. Gdy Dzień Dziecka dobiegł końca, a wszystkie dzieci ukończyły pomyślnie każdą stację, studentki koła wręczyły uroczyście dyplomy za uczestnictwo oraz drobne upominki.

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ NAUKOWY

Koło Pedagogiki Wczesnoszkolnej w dniach 26.04. – 28.04. 2017 r. zorganizowało Międzynarodowy Obóz Naukowy. Tematem przewodnim  rozważań teoretycznych jak i praktycznych była Szkoła Przyszłości. W Obozie wzięli udział studenci Naukowego Koła Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Uniwersytetu w Preszowie i Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz ich opiekunowie.

Studenci Naukowych Kół z Preszowa,  Raciborza i Uniwersytetu Opolskiego wygłaszali referaty dotyczące teoretycznych założeń modelowania i projektowania procesu kształcenia z wykorzystaniem współczesnych metod,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę projektu i eksperymentu, jak również prowadzili warsztaty tym samym wzbogacając swoje profesjonalne kompetencje metodyczne.

W ramach obozu studenci zwiedzali Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach jak również uczestniczyli w   warsztatach garncarskich.

DZIEŃ OLIMPIJCZYKA

Dnia 6.03.2018r. studentki Koła Naukowego Pedagogiki Wczesnoszkolnej brały udział w przygotowaniu Dnia Olimpijczyka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Opolu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas drugich pod okiem opiekunów. Na początku dzieci odpowiadały na pytania związane z Olimpiadą. Pytania nie należały do najłatwiejszych, ale ku naszemu zaskoczeniu na każde otrzymałyśmy prawidłową odpowiedź.  W ramach rozgrzewki wraz z dziećmi zatańczyłyśmy kilka tańców animacyjnych. Dzieci świetnie się przy nich bawiły. Następnie przyszedł czas na wyścigi rzędów. Dzieci zostały podzielone na cztery drużyny: „Niebiescy”, „Czerwoni”, „Żółci” i „Zieloni”. Drużyny rywalizowały w 4 konkurencjach; „Ping-Pong na łyżce”, „Ostrożnie z gazetą”, „Uciekający balon” oraz „Spacer pod mostem”. Po każdej konkurencji przyznawałyśmy drużynom punkty adekwatnie do pozycji, jaką zajęły kończąc rundę.  Uczniowie konkurowali z ogromnym zaangażowaniem. Po wyścigach przyszedł czas na niespodziankę- odwiedziny Shreka! Maskotka robiła sobie zdjęcia z dziećmi oraz zatańczyła wraz z nimi jeden z tańców prowadzonych przez naszą studentkę.  Resztę tańców zatańczyliśmy już bez Shreka, ale i tak wszyscy się dobrze bawili. Na koniec przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Wyścigi z największą liczbą punktów ukończyła drużyna Niebieskich, jednak wszystkie dzieci otrzymały medale oraz słodkie upominki. Po ich wręczeniu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i dzieci podziękowały nam gromkimi brawami i uśmiechami za wspaniałe przygotowanie i mile spędzony czas.

Koło Naukowe Pracowników Socjalnych
Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych istnieje od 2006 roku. Przez te lata
zmieniały się władze Koła i jego członkowie, lecz główne założenia i cele działalności
pozostają nadal takie same. Koło jest organizacją, która zrzesza na zasadzie dobrowolności
studentów Uniwersytetu Opolskiego z kierunku Praca socjalna. Członkami Koła mogą być
także studenci innych kierunków i specjalności. Są oni przyjmowani do Koła jako członkowie
nadzwyczajni i nie mają czynnego głosu wyborczego. Koło działa nie zarobkowo na rzecz
swoich członków i opiera swoją działalność na aktywności i społecznej pracy członków.
Celem Koła naukowego jest integracja członków poprzez rozwijanie ich zainteresowań,
zdobywanie nowych umiejętności, doświadczeń i wiedzy z zakresu pracy socjalnej. Od
samego początku istnienia koła, stałym elementem było organizowanie Dnia Pracownika
Socjalnego wraz z wykładem wiodącym, przedstawiających pracę socjalną jako dyscyplinę
naukową i praktykę zawodową. Koło działa również na rzecz lokalnego środowiska
społecznego, organizując m.in warsztaty, wykłady, spotkania dyskusyjne, konferencje
naukowe ( np. Problem wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwania; Pedagogika i
Praca Socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo ) oraz realizując projekty
socjalne. Ponadto Koło Naukowe ściśle współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
łamiąc bariery międzypokoleniowe. Wśród ostatnich projektów koła warto wymienić m.in.
Angielski dla seniorów, Informatyka dla seniorów, Integracyjny Bal Karnawałowy, Sportowe
Dni Dziecka, Studenci czytają dzieciom (projekt skierowany do dzieci przebywających na
oddziałach szpitali w Opolu).
Opiekun KNPS – dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO
e-mail: pracasocjalna@uni.opole.pl
Naukowe Koło Terapeutów

Naukowe Koło Terapeutów powstało z myślą o studentach zainteresowanych terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Jest to organizacja, w której zainteresowani studenci mają możliwość doskonalenia swoich kompetencji naukowych oraz realizowania się w działalności terapeutycznej i charytatywnej. W czasie swojej działalności NKT zorganizowało liczne konferencje i sympozja naukowe. Ponadto jest współorganizatorem międzyuczelnianych sympozjów, organizowanych przez Instytut Studiów Edukacyjnych UO i Instytutu Fizjoterapii PMWSZ w Opolu. Członkowie NKT wielokrotnie brali udział w konferencjach naukowych organizowanych przez koła studenckie z innych ośrodków akademickich z Polski. Zaowocowało to nawiązaniem kontaktów i współpracy z innymi organizacjami naukowymi. Oprócz prowadzenia działalności naukowej studenci zrzeszeni w Kole mają możliwość prowadzenia działalności terapeutycznej i charytatywnej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cyklicznie organizowane są też dla nich bale, czy zbiórki zabawek. Ponadto członkowie NKT uczestniczą w działaniach promocyjnych Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego.

Wydarzenia

 • Event Naukowo-Artystyczny pt. Muzyka jest stenografią uczuć. Terapeutyczne konteksty słuchania muzyki – 28.04.2016 r.
 • IV Międzyuczelniane Sympozjum pt. Sztuka porozumiewania się. Alternatywne metody komunikowania się z dzieckiem, przy współpracy z Instytutem Fizjoterapii PMWSZ w Opolu – 28.04.2016 r.
 • Sympozjum naukowe pt. Skazani na cyberprzestrzeń. Współczesny człowiek na granicy dwóch światów – 15.04.2015 r.
 • III Międzyuczelniane Sympozjum pt. Dziecko z deficytami rozwojowymi w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, przy współpracy z Instytutem Fizjoterapii PMWSZ w Opolu – 27.11.2013 r.
 • Wykład otwarty dr Marii Molickiej nt. terapeutycznej roli literatury pięknej – 21.10.2013 r.
 • II Międzyuczelniane Sympozjum pt. Wieloprofilowa pomoc dzieciom z niepełnosprawnością psychoruchową, przy współpracy z Instytutem Fizjoterapii PMWSZ w Opolu – 29.11.2012 r.
 • Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych pt. Funkcjonowanie i rehabilitacja osoby dorosłej z niepełnosprawnością – 1-2.12.2011 r.
 • Sympozjum naukowe pt. Toksyczne dzieciństwo. Młody człowiek zagubiony w labiryncie rzeczywistości XXI wieku – 10.12.2008 r.
 • Sympozjum naukowe pt. Uzależnienie od Internetu – przyczyny, zagrożenia i alternatywy, 28-29.11.2007 r.
 • Konferencja naukowa pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci jako wyzwanie współczesnej pedagogiki – 23-24.11.2004 r.
Publikacje
 • Barton M., Spotkanie z idolem – opowiadanie dla dziesięcioletniego chłopca, który nie chciał kłaść się spać o właściwej porze, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Brzęk A., Kolorowy Balli – opowiadanie dla siedmioletniego chłopca, który nie potrafił dzielić się swoimi zabawkami i przyborami, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Czwaczka B., Pola, Debra i tajna misja „Bobas” – opowiadanie dla sześcioletniej dziewczynki, która bała się, że narodziny brata odbiorą jej miłość rodziców i starszej siostry, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno -wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Gorczyca M., Wolniaczyk A., Idea klas integracyjnych w zjednoczonej Europie, w: Młodzież akademicka a współczesna nauka, red. K. Jankowski, Siedlce 2003, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Gorczyca-Jaskólska M., Praca nad poprawą relacji wychowanków pogotowia opiekuńczego z dorosłymi, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Gorczyca-Jaskólska M., Rychlik M., Janowska K., Dorastamy. Program socjoterapeutyczny dla grupy dorastających dziewcząt przebywających w pogotowiu opiekuńczym, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Gralla K., Edukacja integracyjna w opinii społeczności Dobrzenia Wielkiego, w: Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i za granicą, red. B. Bobeł, M. Ganczarska, Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Janas M., Kwartowicz M., Tolerancja młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, w: Pedagog-terapeuta XXI wieku, red. M. Ganczarska, Opole 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Janowska K., Socjoterapia jako specyficzne oddziaływanie korygujące, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jaruzel K., Przygoda Marysi – opowiadanie dla ośmioletniej dziewczynki, która nie chciała zdrowo się odżywiać, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno -wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jaruzel K., Za murami książęcego pałacu – opowiadanie dla siedmioletniej dziewczynki, która, jak księżniczka, nie chciała dzielić się zabawkami i sprzątać swojego pokoju, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jaruzel K., Księżniczka z porzeczkowego lasu – opowiadanie dla siedmioletniej dziewczynki, która nie chciała mieć żadnych obowiązków, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jaruzel K., Młynarz A., Rabe E., Terapeutyczna pomoc pedagogiczna w świadomości licealistów, „PAIDAGOSOS”, 2014, nr 1, s. 42.
 • Jaruzel K., Młynarz A., Dziecięce deficyty rozwojowe, INDEKS, nr 1-2 (145-146), ISNN 1427-7506.
 • Jaruzel K., Młynarz A., Nadmierna nieśmiałość. Studium indywidualnego przypadku, w: Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, red. E. Smak, A. Włoch, M. Garbiec, Opole 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jaskólski R., Ja i moja grupa. Program socjoterapeutyczny dla grupy młodszych chłopców przebywających w pogotowiu opiekuńczym, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jaskólski R., Mandala w profilaktyce i terapii, w: Pedagog-terapeuta XXI wieku, red. M. Ganczarska, Opole 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jaskólski R., Uzdrawianie relacji rówieśniczych wśród wychowanków pogotowia   opiekuńczego, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Klawińska R., Motorowy Czarodziej i jego pies Szubi – opowiadanie dla czteroletniego chłopca, który lubił drażnić się z pieskami, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kochmańska A., Smolnik J., Motywy angażowania się studentów Uniwersytetu Opolskiego w działalność charytatywną, w: Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i za granicą, red. B. Bobeł, M. Ganczarska, Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kołodziejska A., Szukając wartości. Program socjoterapeutyczny dla grupy starszych chłopców przebywających w pogotowiu opiekuńczym, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kołodziejska A., Założenia pracy opiekuńczo-wychowawczej pogotowia opiekuńczego w konfrontacji z problemami wychowawczymi, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Maćkowiak K., Młynarz A., Demontaż dziecięcych przeszkód (o sympozjum nt. niwelowania zaburzeń psychomotorycznych), INDEKS, nr 3-4 (127-128), marzec-kwiecień 2012, s. 81-82.
 • Maćkowiak K., Młynarz A., Usprawnić niepełnosprawnych, INDEKS, nr 1-2 (135-136), styczeń-luty 2013, s. 85-86.
 • Małkiewicz O., Efekty programów profilaktycznych w opinii pedagogów szkolnych na terenie gminy Ozimek, w: W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, red. F. Marek, S. Śliwa, Opole 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.
 • Młynarz A., Sam w domu – opowiadanie dla ośmioletniego chłopca, który obawiał się samodzielności, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Młynarz A., Wygrana Juliana – opowiadanie dla ośmioletniego chłopca, który nie potrafił radzić sobie z porażkami, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Młynarz A., Podróż w dorosłość – opowiadanie dla jedenastoletniego chłopca, który wciąż chciał być małym dzieckiem i spać w jednym pokoju z rodzicami, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Młynarz A., Marzenie Mikołaja – opowiadanie dla dziesięcioletniego chłopca, który odczuwał lęk i napięcie związane z trudnościami w rozwoju psychoseksualnym, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Młynarz A., O Kasi i kocie Antonim – opowiadanie dla sześcioletniej dziewczynki, która od czasu narodzin siostry czuje się niekochana przez rodziców, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Murawiecka K., W mojej grupie czuję się bezpiecznie. Program socjoterapeutyczny dla dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 •  Murawiecka K., Wzbudzanie motywacji do podejmowania i wykonywania zadań u wychowanków pogotowia opiekuńczego, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 •  Murawiecka K., Rychlik M., Gorczyca-Jaskólska M., R. Jaskólski, Wychowanek i wychowawca pogotowia opiekuńczego, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Narojczyk E., Świech M., Szanse edukacyjne młodzieży gimnazjalnej z dysleksją rozwojową, w: Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i za granicą, red. B. Bobeł, M. Ganczarska, Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Obara E., Kraczek D., Problem nadpobudliwości psychoruchowej wśród młodzieży gimnazjalnej, w: Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i za granicą, red. B. Bobeł, M. Ganczarska, Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Rabe E., O Piotrusiu – poszukiwaczu skarbów – opowiadanie dla dziewięcioletniego chłopca, który pozwalał rówieśnikom, by go źle traktowali, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Rabe E., Zmartwienie Milenki – opowiadanie dla dziesięcioletniej, apodyktycznej  dziewczynki, z którą nie chciały się bawić koleżanki, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Rychlik M., Kreowanie obrazu własnej osoby u wychowanków pogotowia opiekuńczego, w: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, red. M. Ganczarska, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Szczepaniak M., Iza i agentka Aurelia – opowiadanie dla sześcioletniej dziewczynki, która jeszcze nie odkryła uroków jedzenia, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Thomas A., Karolcia i lalka Celin – opowiadanie dla sześcioletniej dziewczynki, która uwierzyła koleżankom, że ma za gruby brzuszek, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Walczak A., Wasielewska M., Przeciwdziałanie agresji w opolskich gimnazjach, w: Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i za granicą, red. B. Bobeł, M. Ganczarska, Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Zuber A., Antoś i sadowy stworek – opowiadanie dla trzyletniego chłopca, który bardzo bał się wilka, w: Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno -wychowawczych, M. Ganczarska, Opole 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencje

 • W dniu 15.04.2015 roku studentki: Ewelina Rabe, Katarzyna Jaruzel, Anna Młynarz, Natalia Budziszewska, Lidia Fica, Martyna Kawecka, Karolina Mateja, wygłosiły referaty podczas sympozjum naukowego, pt. Skazani na cyberprzestrzeń. Współczesny człowiek na granicy dwóch światów.
 • W dniach 20-22.05.2014 r. Martyna Kawecka i Magdalena Sinkowska wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Edukacji Elementarnej „Działania innowacyjne we wczesnej edukacji”, zorganizowanej przez Instytut Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, gdzie zaprezentowano wyniki zrealizowanego projektu badawczego pt. Twórcze rozwiązywanie problemów szkolnych – wykorzystanie wizualizacji w edukacji wczesnoszkolnej.
 • W dniu 15.05.2014 r. Katarzyna Jaruzel i Anna Młynarz wzięły udział w II Konferencji Studenckich Kół Naukowych zorganizowanej przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, gdzie wygłosiły referat pt. „Nadmierna nieśmiałość – przyczyny i skutki. Studium indywidualnego przypadku”.
 • W dniu 27.11.2013 roku Aneta Brzęk, Beata Czwaczka, Renata Klawińska, a także Paulina Jarosz, Dominika Styra, Sybilla Śniechota przeprowadziły warsztaty Twórcza wizualizacja – wykorzystanie siły wyobraźni w pracy z dziećmi przewlekle chorymi w ramach III Międzyuczelnianego Sympozjum Naukowego nt. Dziecko z deficytami rozwojowymi w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, zorganizowanego przez Instytut Studiów Edukacyjnych UO i Instytut Fizjoterapii PMWSZ w Opolu.
 • W dniach 29-30 czerwca 2013 roku Katarzyna Jaruzel, Anna Młynarz, Ewelina Rabe wzięły udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Terapeutów Osób Niepełnosprawnych pt. Wspieramy rozwój osób niepełnosprawnych w Namysłowie.
 • W dniu 6 maja 2013 roku Katarzyna Jaruzel, Anna Młynarz, Ewelina Rabe wzięły udział w I Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu, gdzie zaprezentowane zostały wyniki projektu badawczego zrealizowanego przez członków Naukowego Koła Terapeutów nt. Terapeutyczna pomoc pedagogiczna w świadomości licealistów.
 • W dniu 29.11.2012 roku Ewa Dziekan przeprowadziła warsztaty pt. Dogoterapia w rehabilitacji dzieci w ramach II Międzyuczelnianego Sympozjum Naukowego Wieloprofilowa pomoc dzieciom z niepełnosprawnością psychoruchową,zorganizowanego przez Instytut Studiów Edukacyjnych UO i Instytut Fizjoterapii PMWSZ w Opolu.
 • W dniu 29.11.2012 roku Klaudia Maćkowiak i Aleksandra Thomas przeprowadziły warsztaty pt. Teatr w terapii dzieci z niepełnosprawnością psychoruchową w ramach II Międzyuczelnianego Sympozjum Naukowego nt. Wieloprofilowa pomoc dzieciom z niepełnosprawnością psychoruchową, zorganizowanego przez Instytut Studiów Edukacyjnych UO i Instytut Fizjoterapii PMWSZ w Opolu.
 • W dniu 12.02.2012 roku Ewa Dziekan przeprowadziła warsztaty pt. Dogoterapia w rehabilitacji dzieci w ramach I Międzyuczelnianego Sympozjum Naukowego Wspieranie rozwoju dziecka – działania edukacyjne i terapeutyczne w niwelowaniu zaburzeń psychoruchowych,zorganizowanego przez Instytut Studiów Edukacyjnych UO i Instytut Fizjoterapii PMWSZ w Opolu.
 • W dniach 1-2.12.2011 roku Anna Król, Klaudia Maćkowiak, Anna Młynarz, Aleksandra Thomas wzięły udział w Ogólnopolskim Sympozjum Studenckich Kół Naukowych zorganizowanym przez NKT nt. Funkcjonowanie i rehabilitacja osoby dorosłej z niepełnosprawnością, gdzie zaprezentowały referat pt. Teatr jako forma terapii na przykładzie Grupy Terapeutyczno-Teatralnej Integra ze Środowiskowego Domu Samopomocy MAGNOLIA w Opolu.

Regulamin NKT

Na podstawie § 158 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 65 poz. 385 z pozn. zm.), § 62 Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz §21 regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego ustala się niniejszym regulamin koła.

Naukowe Koło Terapeutów (NKT) przy Instytucie Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48.

Rozdział I

 1. Koło nie posiada osobowości prawej.
 2. Nad pracą Naukowego Koła Terapeutów opiekę sprawują pracownicy naukowi Instytutu Studiów edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Koło jest tworzone z myślą o odbiorcach akademickich, ale zasadniczym obszarem jego działania będzie miasto Opole.
 4. Koło jest dobrowolnym stowarzyszeniem studentów, którzy realizują cele i zadania określone w planie pracy zaaprobowanym przez opiekunów naukowych NKT i przedstawionym dyrektorowi Instytutu Studiów Edukacyjnych.
 5. W zakres zainteresowań i projektów, którymi zajmować się będzie NKT wchodzi:

– prowadzenie badań naukowych, których przedmiotem będzie działalność terapeutyczna,

– prowadzenie systematycznego przeglądy literatury i czasopism naukowych z zakresu          terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej,

– organizowanie spotkań dyskusyjnych, dotyczących treści zawartych w czasopismach naukowych i literaturze przedmiotu,

– monitorowanie działalności terapeutycznej na Opolszczyźnie,

– organizowanie spotkać z osobami zaangażowanymi w działalność terapeutyczną,

– współuczestniczenie w działalności terapeutycznej organizowanej przez placówki charytatywne, współorganizowanie działalności terapeutycznej,

– wymiana doświadczeń, współpraca oraz integracja z innymi tego typu kołami istniejącymi już w ośrodkach akademickich, a także z placówkami i organizacjami o charakterze terapeutyczno-charytatywnym.

Rozdział II

Cele i środki działania Koła

Zasadniczym celem Koła jest inicjowanie i krzewienie działalności naukowej i terapeutyczno-charytatywnej. Koło dąży do tego poprzez:

 1. Organizowanie regularnych spotkań zgodnie z przyjętym planem pracy.
 2. Organizowanie prelekcji i odczytów tematycznych zarówno w skali Uczelni, jak i miasta.
 3. Szczególny nacisk przy organizowaniu powyższych form będzie położony na współpracę z innymi akademickim kołami w celu jak najefektywniejszej aktywizacji środowiska studenckiego.
 4. Na członków Koła nakłada się obowiązek płacenia składek w wysokości 1 zł miesięcznie.

Rozdział III

Członkowie koła, ich prawa i obowiązki oraz władze Koła, ich podział i kompetencje

 1. Członkiem koła może zostać każdy student chcący pogłębić swoje kompetencje merytoryczne i naukowe z zakresu terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej.
 2. Każdy członek ma prawo zgłaszania swoich propozycji w zakresie działalności.
 3. Władze Koła w ramach kompetencji wynikających z regulaminu NKT mają prawo ułatwić udział wszystkim członkom koła w tych zajęciach (imprezach), w których ci chcą uczestniczyć.
 4. Przewodniczącym Koła może zostać student będący w danym roku akademickim studentem co najmniej trzeciego roku, kształcący się na kierunku:
 5. Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką,
 6. Pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką.
 7. Koło liczy co najmniej pięciu członków.
 8. Członkami NKT są studenci wskazani w pkt. 4 a-c niniejszego rozdziału. Członkowie ci są członkami stałymi.

6a. Oprócz członków stałych w skład Koła wchodzą członkowie honorowi (wspomagający), którzy rekrutują się spośród absolwentów w/w kierunków.

 1. W otwartych zebraniach NKT mogą uczestniczyć także studenci innych kierunków.
 2. Władzami koła są:
  • Rada NKT,
  • Przewodniczący NKT,
  • Sekretarz NKT

 

Ad. 8.1 W skład Rady NKT wchodzą:

 1. Przewodniczący NKT jako jej przewodniczący,
 2. Sekretarz, który w Radzie pełni obowiązki z-cy przewodniczącego,
 3. Trzy osoby, które są wybrane spośród członków Koła,
 4. Pracownik naukowy (opiekun)

 

Ad. 8.2

Przewodniczący:

 • ma obowiązek godnego reprezentowania koła na zewnątrz,
 • ma prawo veta do propozycji programowych zgłaszanych przez Radę,
 • ma ostateczny głos w kwestii usunięcia członków Racy, którzy nie wypełniają swoich regulaminowych obowiązków,
 • ma prawo doboru dwóch członków Rady, którzy wraz z nim mogą uczestniczyć we wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez NKT,
 • ma obowiązek dbania o prawidłowe funkcjonowanie Koła,
 • jest wybierany przez Radę na okres jednego roku z możliwością przedłużenia go na okres wyznaczony przez Radę po otrzymaniu absolutorium.

Ad 8.3

Sekretarz:

 • protokołuje i aktywizuje raporty z przebiegu posiedzeń Koła i Rady,
 • jest delegowany przez Radę do zarządzania wspólnie z pracownikiem naukowym (opiekunem) finansami w sposób i w zgodzie z zasadami wyznaczonymi przez Radę,
 • przedkłada Radzie roczny bilans z działalności finansowej i repertuarowej Koła,
 • kadencja trwa rok jest wybierany przez Radę. Rada ma możliwość przedłużenia kadencji na czas przez nią wyznaczony, po uzyskania absolutorium.

Rozdział IV

Rada NKT:

 1. Jest najważniejszym organem (ciałem) władczym Koła.
 2. Kadencja Rady wynosi jeden rok akademicki: rozpoczyna się w październiku, a kończy w kwietniu.
 3. Wybory do nowej Rady muszą odbyć się w trakcie roku akademickiego.
 4. Rada wybiera spośród swego swego składu Przewodniczącego i Sekretarza, każdy kandydat jest przegłosowywany osobno i musi uzyskać bezwzględni większość głosów.
 5. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o votum nieufności dla każdego bez wyjątku członka Rady, aby wniosek był rozpatrzony pozytywnie, musi opowiedzieć się z anim co najmniej 2/3 członków Rady, przy 50% quorum, wniosek może dotyczyć tylko jednej osoby lub może być grupowy.
 6. Rada jest odpowiedzialna za plan pracy NKT.
 7. Rada głosuje nas wszystkimi wnioskami programowymi dotyczącymi zadań Koła, spotkań, seminariów itp., które składać mogą zarówno członkowie Rady, jak i inni członkowie Kola i przy głosowaniu stosowana będzie w tym względzie względna większość głosów.
 8. Rada opracowuje budżet Koła, fundusze są w tym celu wykorzystywane na bazie zasad ustalonych przez zebranie ogólne.
 9. Pracownicy naukowi są odpowiedzialni za kontakty z mediami, z ramienia NKT.
 10. Rada jest wybierana przez członów koła spośród wszystkich członków Koła, a kadencja jej trwa jeden rok akademicki i za zgodą opiekuna naukowego może być przedłużana tak, jak w przypadku Przewodniczącego i Sekretarza.

Sprawozdania